Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązania spadkobierców wobec poręczyciela kredytu osoby zmarłej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-10-25

W tym roku zmarł mój tata. Dziedziczę po nim ja i moich dwóch braci oraz druga żona taty. Tata pozostawił po sobie zarówno aktywa jak i pasywa (wartość aktywów przekracza wartość pasywów). W wyniku działu spadku ja oraz rodzeństwo nabyliśmy po 1/5 spadku, żona taty 2/5. Jeszcze za życia tata wziął na siebie kredyt w banku, ale poręczycielem była jego żona – wówczas partnerka, bo nie mieli jeszcze ślubu. Po śmierci taty bank zwrócił się do niej jako poręczyciela o spłatę kredytu, do nas – dzieci zmarłego – nie kieruje żadnych roszczeń. Rozumiem, że bank postępuje prawidłowo, ale nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia, jakie zobowiązania mają spadkobiercy w stosunku do poręczyciela. Czy żona taty może domagać się zwrotu spłaconego kredytu ode mnie oraz rodzeństwa? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną przedstawionego stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) dotyczące spadku i przelewu wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 922 K.c.:

§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.”

W zasadzie na spadkobierców przechodzą prawa i obowiązki wynikające ze stosunków zobowiązaniowych, których podmiotem był spadkodawca. Dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki niezależnie od źródła, z którego dany stosunek obligacyjny wypływa. Opierając się na art. 518 § 1 K.c., należy wskazać, iż poręczyciel, spłacając wierzyciela (tu bank), wstąpił w jego miejsce, stając się, obok banku, wierzycielem głównym. Z tej racji żonie ojca przysługuje regres na podstawie art. 376 K.c. Zakres roszczenia regresowego powoda modyfikują reguły dziedziczenia i odpowiedzialność za długi spadkowe określona w art. 922 § 1 K.c. Dług związany z zaprzestaniem spłaty kredytu na skutek śmierci głównego kredytobiorcy, wchodzi w skład spadku, ale w stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. Tym samym nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za dług powstały po dacie śmierci ojca, w tym za odsetki powstałe na skutek nieterminowej spłaty zobowiązania. Spadkobiercy odpowiadają za długi spadkodawcy w wysokości z daty otwarcia spadku, a nie w wysokości wyższej według daty późniejszej.

Po dziale spadku spadkobiercy odpowiadają stosownie do udziału spadkowego (rozumiem, że w dziale spadku kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe nie podlegała rozpoznaniu). Zgodnie z art. 380 § 1 K.c. – za spełnienie takiego świadczenia dłużnicy odpowiadają tak, jak dłużnicy solidarni. Czyli mimo podziału spadku współspadkobiercy odpowiadają solidarnie za zobowiązania niepodzielne. Jeżeli kwestia ta nie była uregulowana, to odpowiedzialność ponosicie Państwo stosownie do dokonanych przez poręczyciela spłat. Dopiero spłata przez wierzyciela może stanowić podstawę jego żądań regresowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Mój wuj dostał wyrok – miał spłacić zadłużenie wobec wspólnika. Wuj posiadał własnościowe mieszkanie spółdzielcze, w którym jestem zameldowany i...

 

Jak odrzucić zadłużony spadek za siebie i dziecko?

Moi rodzice są po rozwodzie od wielu lat, nie utrzymuję kontaktu z ojcem. Kilka tygodni temu zmarł brat ojca. Jedynym jego spadkobiercą jest mój ojciec...

 

Co zrobić z pismem o spłatę długu po zmarłej matce?

Moja mama zmarła w 2004 roku, miała kredyt. Bank teraz upomniał się o odsetki i i spłatę. Majątek po zmarłej to dom, dostałem jego 1/3....

 

Niespłacona karta kredytowa w spadku

W 2015 roku zmarła moja mama, nie pozostawiając mi żadnego majątku. Dwa tygodnie temu okazało się, że ma niespłaconą kartę kredytową na kwotę kilku...

 

Czy dziecko dziedziczy po ojcu dług w funduszu alimentacyjnym?

Czy dziecko dziedziczy po ojcu dług w funduszu alimentacyjnym?

Pobierałam na córkę alimenty z funduszu alimentacyjnego. W roku 2015 zmarł jej ojciec, który oczywiście nie spłacił zaległości. Czy przyjmując...

Czy wierzyciel może obarczyć nas kosztami spisu inwentarza?

Mój zmarły przed 5 laty ojciec pozostawił po sobie długi w bankach, nie miał żadnego majątku, z żoną miał rozdzielność majątkową. Cała...

 

Procedura odrzucenia spadku przez dalszych krewnych

Sprawa dotyczy procedury odrzucenia spadku przez dalszych krewnych. Dowiedziałam się, że mój kuzyn zmarł i nie spłacił pożyczki w banku (bez...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »