Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zrzeczenie się nieruchomości na rzecz gminy - jak odzyskać nieruchomość?

Po wojnie pewien mężczyzna kupił dom od niemieckich właścicieli. Za nieruchomość zapłacił, dowodem zakupu była adnotacja na dokumencie własności pierwotnego właściciela. Nowy nabywca nie został ujawniony w księdze wieczystej. Następnie zmarł. Jego spadkobiercami była trójka dzieci, syn (który założył rodzinę) i dwie córki (które nigdy nie założyły rodzin). Istnieje dokument nabycia spadku, na mocy którego każde z dzieci otrzymało 1/3 spadku. Nieruchomość była zamieszkana przez te dwie córki. Następnie jedno z trójki rodzeństwa zmarło (1 córka) i jej część nieruchomości odziedziczyło pozostałe rodzeństwo po połowie – istnieje dokument nabycia spadku. Od tego czasu nieruchomość była zamieszkiwana przez jedną córkę. Później zmarł syn pierwszego polskiego nabywcy, pozostawiając po sobie jako spadkobiercę córkę. Około trzech lat temu do mieszkającej samotnie w nieruchomości przyszli pracownicy gminy, namawiając ją na zbycie nieruchomości na rzecz gminy, strasząc, że i tak ją straci, ponieważ nie ma dokumentów potwierdzających jej własność. Kobieta zrzekła się nieruchomości jako osoba nieposiadająca najbliższych. Po czym około pół roku temu zmarła. Wcześniej zostawiła testament, w którym upoważniła do nieruchomości córkę brata. Pytanie jest następujące: czy kobieta ta mogła zrzec się nieruchomości na rzecz gminy, skoro połowa jej należała do jej bratanicy? Jeśli nie, to czy jest szansa na odzyskanie tej nieruchomości? Jeśli tak, jakie kroki i w jakiej kolejności należałoby podjąć w celu odzyskania nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zrzeczenie się nieruchomości na rzecz gminy - jak odzyskać nieruchomość?

Losy nieruchomości

Z opisu wynika, że istnieją jedynie postanowienia spadkowe, nie ma śladów w KW na własność nawet pierwszego nabywcy. Od tego należałoby zacząć. Od ustalenia własności. Nie wiem, na jakiej podstawie osoba zamieszkująca dom mogła się zrzec lub nie prawa, którego nie była w stanie udowodnić.

Na kogo figurowała nieruchomość? Musi być ślad w rejestrach gruntów, rejestrach podatkowych.

Nabycie nieruchomości przez gminę

Gmina nie mogła nabyć czegoś, do czego praw nie miała osoba tam mieszkająca.

Może było przeprowadzone postępowanie spadkowe, z powodu nie znalezienia spadkobierców – spadek nabyła gmina.

Obecnie – aby cokolwiek spróbować zrobić, należy udać się do rejestru gruntów lub gminy – rejestrów podatkowych i sprawdzić, na kogo figurowała nieruchomość, na jakiej podstawie.

Przeprowadzić wszystkie postępowania spadkowe, po wszystkich zmarłych począwszy od nabywcy, jego dzieci, wnuków – aż do wszystkich żyjących spadkobierców. Potem regulować kwestię założenia KW.

Przejmowanie nieruchomości przez Skarb Państwa

Proszę zwrócić uwagę, że jeśli nie uregulowano prawidłowo nabycia nieruchomości przez pierwszego nabywcę, to na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Skarb Państwa nabywał własności nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich – jeśli figurował w dokumentach nadal Niemiec.

Na podstawie art. 34 ust. 1 lit. a dekretu Skarb Państwa nabywał przez przedawnienie (zasiedzenie) własność majątków opuszczonych – co do nieruchomości – z upływem lat dziesięciu. Zgodnie z art. 33 ust. 3 zdanie pierwsze dekretu na żądanie osoby zainteresowanej sąd grodzki miejsca położenia majątku stwierdzał nabycie tytułu własności w drodze postępowania niespornego (…) (uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1956 r., sygn. akt 1 CO 9/56).

Dekret utracił moc na podstawie art. 100 pkt 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99 ze zm.), jednak nie ustała potrzeba sądowego stwierdzania nabycia własności przez Skarb Państwa w okresie jego obowiązywania. Rozstrzygając w uchwale z dnia 25 lutego 1987 r., sygn. akt III CZP 2/87, jaki wpływ na skuteczność nabycia przez Skarb Państwa własności na podstawie dekretu miało jego uchylenie, Sąd Najwyższy stwierdził, że „prawo własności nabyte przez Skarb Państwa na podstawie art. 34 ust. 1 lit. a dekretu pozostaje w mocy i może być stwierdzone przez sąd również po uchyleniu dekretu, na podstawie art. 189 k.p.c.” Sąd Najwyższy wskazał, że „w czasie obowiązywania dekretu mogło nastąpić ex lege przejście prawa własności, które nie zostało dotychczas wykazane orzeczeniem sądu. Okoliczność, że dekret został uchylony, nie ma wpływu na skuteczność nabycia prawa własności i możliwość stwierdzenia tego nabycia orzeczeniem sądu, lecz jedynie na tryb zmierzający do wykazania tego nabycia”.

Wpisy w KW

W dniu 19 listopada 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, która w art. 2 nałożyła na starostów oraz inne organy reprezentujące Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami albo jednostki organizacyjne wykonujące własność nieruchomości Skarbu Państwa obowiązek złożenia w określonym terminie, we właściwych sądach rejonowych, wniosku o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 3 ust. 1 i 2 ustawy jeżeli podstawę wpisu własności nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych, stosownie do przepisów odrębnych, stanowi orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności nieruchomości z mocy prawa, organy wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy składają stosowne wnioski do właściwych sądów o stwierdzenie nabycia własności przez Skarb Państwa.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze, do postępowania przed sądami stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o stwierdzeniu zasiedzenia.

W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd dopuszczający możliwość wpisu w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości na podstawie przepisu prawa, jednak jest to możliwe jedynie wyjątkowo, gdy przepisy nie przewidują deklaratoryjnego potwierdzenia w odpowiednim postępowaniu zmiany stanu prawnego nieruchomości następującego ex lege, a zmiana nie jest ustawowym następstwem zdarzenia prawnego dokumentowanego w odpowiednim trybie (np. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1997 r., sygn. akt II CKN 216/97).

Ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, jeżeli istnieją dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub podstawą tą jest przepis prawa, dotyczy art. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r., nakładający na właściwe organy obowiązek złożenia wniosku o wpis.

W tym postępowaniu sąd nie rozpoznaje sporów z zakresu własności prowadzących do ustalenia, że wpis zgodny z wnioskiem doprowadzi do niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej (postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt III CSK 10/13).

Natomiast w tym trybie – jeśli Skarb Państwa, gmina, wpisała się do KW – można dochodzić ujawnienia Państwa praw jako spadkobierców. W trybie ustalenia niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl