Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co należy zrobić z testamentem odręcznym?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2013-05-16

Moja zmarła ciocia zostawiła odręczny testament. Zapisała mi mieszkanie i uczyniła wykonawczynią testamentu. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Jakie działania powinnam teraz podjąć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co należy zrobić z testamentem odręcznym?

Prawidłowo sporządzony testament odręczny

Pierwsze co należy zrobić, to sprawdzić, czy testament odręczny został prawidłowo sporządzony. Od początku do końca powinien być sporządzony pismem odręcznym (nie może być napisany na komputerze czy maszynie do pisania) ołówkiem długopisem lub piórem; pod sporządzonym tekstem powinien widnieć wyraźny podpis osoby sporządzającej testament (lepiej aby nie był to jedynie np. inicjał); testament opatrzony winien być dokładną datą (m.in. w celu ustalenia, że w dniu sporządzania testamentu spadkodawczyni była w pełni władz umysłowych); dobrze by było, aby sporządzony własnoręcznie testament był opatrzony nagłówkiem „testament”.

Zmiany w testamencie pisanym odręcznie

Jeżeli w testamencie wprowadzane były jakiekolwiek zmiany (skreślenia czy dopiski), spadkodawczyni winna je opatrzyć swoim podpisem, aby nie było wątpliwości, że nie powstały one na skutek ingerencji innych osób.

Są to zasadnicze wymagania, ale nie wszystkie są bezwzględnie obowiązujące, ponieważ ustawodawca przewidział w art. 949 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.), że brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, o ile nie wywołuje to wątpliwości co do zdolności spadkodawczyni do sporządzenia testamentu lub co do jego treści.

Co zrobić z testamentem po śmierci spadkodawcy?

Jeżeli Pani przejrzy pod tym kątem testament, to następnie zgodnie z treścią art. 646 K.c. jest Pani obowiązana złożyć go w sądzie bądź u notariusza (proszę pamiętać, że od momentu śmierci Pani cioci ma Pani 6 miesięcy na to, aby złożyć oświadczenie u notariusza o ewentualnym odrzuceniu spadku).

Wniosek do sądu o otwarcie i ogłoszenie testamentu

Wraz z testamentem do sądu składa się wnioski o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku. Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez sąd następuje również bez Pani ewentualnego wniosku, o ile wpłynął on do sądu.

Notariusz za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenie testamentu pobiera opłatę w wysokości 50 zł.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Następnie może Pani złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawczyni. Do wniosku należy dołączyć załączniki w postaci: testamentu, skróconych odpisów aktów stanu cywilnego, tj. zgonu spadkodawczyni i ewentualnie jej męża, urodzenia spadkobierców męskich lub niezamężnych kobiet, małżeństwa kobiet. Należy także dostarczyć dokładne adresy Pani oraz bliskich krewnych spadkodawczyni, którym należałby się spadek w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Następne co należy zrobić, to:

  • stawić się na rozprawę, na której zostanie wydane postanowienie,
  • odczekać 21 dni do uprawomocnienia się postanowienia,
  • zgłosić do urzędu skarbowego fakt nabycia spadku w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia na urzędowym formularzu (SD-Z2),
  • złożyć wniosek do ksiąg wieczystych o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego osoby właściciela (ewentualnie założenie takiej księgi).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak uniknąć wypełnienia polecenia testamentowego?

Moja matka przed śmiercią sporządziła testament i przepisała na mnie cały swój majątek, wydziedziczając ojca i siostrę. W skład spadku wchodzi między...

 

Jakie są warunki prawidłowo sporządzonego testamentu ustnego?

Jakie są warunki prawidłowo sporządzonego testamentu ustnego ?

 

Testament holograficzny

Rodzeństwo – brat (A) i siostra (B) – wystąpiło do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po swojej matce. Na rozprawie pojawiła się córka B i...

 

Testament w związku partnerskim

Od kilku lat jestem w związku partnerskim . W tym czasie wspólnie zbudowaliśmy dom, który formalnie jest moją wyłączną własnością....

 

Wykonanie testamentu krok po kroku

Ja i moi bliscy dziedziczymy z testamentu osoby zmarłej. Jak zrealizować krok po kroku przyjęcie spadku w tej sytuacji?

 

Dziedziczenie przez osobę spoza rodziny

Nie mam męża ani dzieci. Chciałabym, aby w przyszłości mój majątek odziedziczyła osoba spoza rodziny. Jakie czynności powinnam wykonać, aby tak się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »