Kategoria: Podatki

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieujęcie całego spadku w zeznaniu SD-3

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-01-19

Przed 2 laty w testamencie otrzymałam po mamie wszystko, co posiadała. Było to mieszkanie i również ogród działkowy. U notariusza zapomniałam wymienić ten ogród działkowy, zostało tylko ujęte mieszkanie. Także w zeznaniu SD-3 nie ujęłam całego spadku tylko mieszkanie. Teraz mam kupca na ogród działkowy. Co zrobić, aby w opisanej sytuacji móc go sprzedać?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk
Bardzo rzeczowa, dokładnie opisująca postępowanie odpowiedź oraz spokój, że mogę w ramach jednej opłaty dopytać gdy czegoś nie jestem pewna.
Martyna, 37 lat, Neurologopeda
Dziękuję bardzo za pomoc. Teraz wiem na czym stoję. Porada bardzo się przydała. 
Maria

Notariusz prawdopodobnie sporządził akt poświadczenia dziedziczenia, dla Pani jako jedynego spadkobiercy. W takim wypadku akt ten musi zawierać postanowienie, z którego wynika, iż dziedziczy Pani cały majątek po spadkodawcy. Dotyczy to również majątku niewskazanego (wyliczonego) bezpośrednio w samym akcie, a który stanowił własność spadkodawcy. Akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony na podstawie art. 1025 Kodeksu cywilnego (K.c.), który mówi:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

„Art. 1025 § 1. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

§ 2. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą.”

Jak czytamy w § 2 cytowanego przepisu, działa na Pani rzecz domniemanie prawne, co ma niebagatelne znaczenie.

W przypadku ogrodów działkowych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych, zgodnie z art. 7 powoływanej ustawy. Prawo użytkowania działki jest ograniczonym prawem rzeczowym określonym w art. 244 K.c. i nie podlega ono dziedziczeniu. Jednak własność składników majątkowych znajdujących się na działce (np. nasadzenia i urządzenia), staje się częścią masy spadkowej i podlega dziedziczeniu.

Jednakże inny przepis ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a mianowicie art. 38, reguluje inny sposób możliwego nabycia ogródków działkowych w przypadku śmierci działkowca. Mianowicie stanowi on, iż:

„Art. 38. 1. W razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.

2. Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w następstwie niedokonania czynności, o której mowa w ust. 1, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia.

3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2, korzystała z działki ze zmarłym.

4. W razie śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że roszczenie wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.”

Z powyższego przepisu wynika, iż w związku z upływem terminu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy nie przysługuje Pani już prawo do złożenia roszczenia, rzecz jasna, o ile takie roszczenie nie zostało złożone już wcześniej. Nie zmienia to faktu, iż w myśl przywołanych wcześniej przepisów Kodeksu cywilnego – w każdym wypadku ma Pani prawo do znajdujących się na terenie ogródka urządzeń i mienia.

Mimo wszystko (jeśli nie złożyła Pani omawianego roszczenia) proponowałbym skontaktować się z organizacją zarządzającą ogródkiem działkowym, gdyż być może uda się polubownie załatwić sprawę.

Odnosząc się natomiast do zeznania podatkowego, które nie wspominało o ogródku działkowym, to zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn:

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz,

1a. Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.”

Z powołanych przepisów wynika, że co prawda miała Pani również 6 miesięcy na zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych od momentu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jednak powołując się na ust. 2 przytoczonego przepisu może Pani twierdzić, że dowiedziała się o dziedziczeniu omawianego majątku dopiero niedawno, w związku z czym termin na złożenie oświadczenia biegłby od tego momentu. Przy czym musiałaby Pani uprawdopodobnić, że taka sytuacja miała miejsce. W przeciwnym razie obowiązek podatkowy powstał i powinien być rozliczony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »