Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa pośmiertna i zaległe wynagrodzenie a odrzucenie spadku

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2013-06-10

Mój ojciec zmarł w czasie wykonywania pracy w wyniku pęknięcia tętniaka. Wiem, że przysługuje naszej rodzinie odprawa pośmiertna, a także zaległe wynagrodzenie. Niestety ojciec posiadał długi, dlatego jesteśmy zmuszeni odrzucić spadek. Czy są to świadczenia niezależne od spadku? Czy można je przyjąć mimo odrzucenia spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy w celu odpowiedzi na Pańskie pytania w pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów Kodeksu pracy (K.p.) dotyczących instytucji odprawy pośmiertnej należnej rodzinie zmarłego pracownika.

Otóż zgodnie z przepisem art. 93 § 1 K.p.: „w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna”.

Z kolei zaś § 7 stanowi, że: „Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

W tym miejscu należy również przytoczyć utrwalony już pogląd nauki prawa (tak m.in. Kodeks pracy. Komentarz, W. Muszalski (red.), wyd. 8, Warszawa 2011), zgodnie z którym w razie śmierci pracownika pozostałej rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Jest to uprawnienie własne rodziny związane z pracą pracownika, a nie spadek. Ponadto roszczenie własne rodziny zmarłego pracownika przysługujące z mocy K.p., jako że nie jest spadkiem, ale związane jest ze stosunkiem pracy, podlega rozpoznaniu przez sąd pracy, co zostało ostatecznie potwierdzone przez Sąd Najwyższy (uchwała SN z 15 grudnia 1975 r., VI PZP 46/75, OSNCP 1976, Nr 6, poz. 123 z glosą J. Kurcjusza, OSPiKA 1977, Nr 11-12, poz. 182 i glosą A. Kisielewicza, NP 1976, Nr 12, s. 1750).

Wobec powyższego stwierdzić należy, że prawo do otrzymania odprawy jest prawem zupełnie niezależnym od kwestii spadkobrania, a zatem odrzucenie spadku po zmarłym pracowniku nie powoduje utraty prawa do jej otrzymania.

Inaczej niestety sprawa wygląda, jeżeli chodzi o wypłatę niepobranego przez zmarłego pracownika przed śmiercią wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Otóż zgodnie z przepisem art. 33 pkt 7 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

W związku z tym roszczenie o wypłatę powyższych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy stanowiło w chwili śmierci pracownika składnik jego majątku osobistego, gdyż świadczenia te stają się majątkiem wspólnym małżeńskim dopiero z chwilą ich otrzymania.

Oznacza to również, że roszczenie to wchodzi w skład spadku po Pańskim ojcu, gdyż zgodnie z treścią art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego: „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”.

Dlatego też, o ile odrzucenie spadku nie wpłynie na Państwa prawo do otrzymania odprawy pośmiertnej od pracodawcy Pańskiego ojca, o tyle w celu uzyskania prawa do otrzymania zaległych świadczeń z tytułu stosunku pracy musieliby Państwo stać się spadkobiercami Pańskiego ojca, tj. spadek po nim przyjąć.

Jeżeli zatem mimo odrzucenia spadku pobraliby Państwo od pracodawcy Pańskiego ojca również wspomniane zaległe świadczenia, pracodawca ten miałby względem Państwa roszczenie o ich zwrot jako świadczenia nienależnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Uprawnienie drugiej żony do dziedziczenia

Sprawa dotyczy drugiego małżeństwa i dziedziczenia. Mój syn ożenił się ponownie. Ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa (jego druga żona nie ma...

 

Przyjęcie spadku wprost zamiast z dobrodziejstwem inwentarza

Dzisiaj w sądzie oświadczyłem, że przejmuję spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza (nie zdając sobie sprawy z tego, że sporządzenie spisu inwentarza...

 

W jaki sposób odrzucić spadek, by nie odpowiadać za długi ojca?

Zmarł mój ojciec, z którym od wielu lat nie utrzymywałam kontaktów. Miał ona same długi, a nie pozostawił prawie żadnego majątku. W jaki sposób...

 

Czy dziedziczenie ulega przedawnieniu?

Czy dziedziczenie ulega przedawnieniu?

Babcia i dziadek byli właścicielami nieruchomości (domu z działką). Mieli troje dzieci: mojego ojca oraz ciotkę i wuja. Mój ojciec zmarł w 1985 roku,...

Nieobecność na sprawie spadkowej

Nieobecność na sprawie spadkowej

Dostałam wezwanie na sprawę spadkową, na którą się nie stawiłam i nie wyznaczyłam osoby mnie reprezentującej. Podano kolejny termin rozprawy. Jedna z...

Sprawy spadkowe uregulowane u notariusza

Niedawno zmarła nasza mama. Spadkobiercami są: ja (córka), brat i tata. Wraz z bratem chcemy, by spadek otrzymał w całości tata. Jak...

 

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiej osoby – postępowanie spadkowe

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiej osoby – postępowanie spadkowe

Pół roku temu zmarła moja żona. Chciałbym uporządkować nasze sprawy i przeprowadzić postępowanie spadkowe. Żona nie zostawiła testamentu. Naszą...

Dzieci z pierwszego małżeństwa i dziecko wspólne, co z dziedziczeniem?

Moja druga żona posiadała dom, który nabyła przed zawarciem związku małżeńskiego ze mną. Mam 2 dzieci z pierwszego małżeństwa i jedno wspólne...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »