Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zeznanie SD-3 a oświadczenie o pokrewieństwie

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 2016-10-20 • Aktualizacja: 2021-06-23

Z polecenia darczyńcy (stryjeczny brat) poprzez kancelarię adwokacką z USA otrzymałem środki pieniężne. Czy muszę udowodnić swoje pokrewieństwo, czy wystarczy moje oświadczenie załączone do zeznania SD-3? Nadmieniam, iż rodzina stryja mieszka w USA od przeszło 50 lat.

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zeznanie SD-3 a oświadczenie o pokrewieństwie

Darowizna z USA

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216, poz.1276).

W skrócie odpowiedź brzmi: wystarczy oświadczenie na formularzu.

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej, do której należy osoba fizyczna zobowiązana do zapłaty podatku, tj.:

  • 9637 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej, którą stanowią: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa. Przykładowo: jeśli spadek wyniósł 10 278 zł, podatek wynosi 3% za 10 278 – 20 556 zł jest to 308,30 zł oraz 5% nadwyżki od dolnej granicy (ponad 10 278 zł), w przypadku wyższego spadku jest to 822,20 zł plus 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.
  • 7276 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej i są nimi: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
  • 4902 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej i są nimi pozostali nabywcy.

Skala podatkowa, kwoty wolne od podatku uregulowane są w art. 9, 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768).

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Warunkiem, który należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia, jest zgłoszenie u właściwego naczelnika urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 („Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych”) nabytych w drodze spadku składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Każdy z nabywców, w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku, składa odrębne zgłoszenie. W formularzu SD-Z2 opisuje się szczegóły dotyczące spadku, darowizny (stopień pokrewieństwa między spadkodawcą, udział procentowy nabytego majątku oraz jego wartość rynkową). Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko tych spadków i darowizn otrzymanych od jednej osoby w ostatnich 5 latach, których łączna wartość przekroczyła 9637 zł.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3)

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) nie występuje, gdy wartość rynkowa darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie poprzednich 5 lat) oraz gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Na zapłatę podatku od spadków i darowizn podatnik ma 14 dni od dnia otrzymania decyzji urzędu skarbowego ustalającej jego wysokość (chyba że wcześniej pobrał go notariusz). Jeżeli podatek nie zostanie zapłacony, to od końca roku, w którym powstał obowiązek jego zapłaty, będzie liczony termin jego przedawnienia oraz naliczane będą odsetki za zwłokę. Dla przedawnienia istotna jest data uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub data sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, a nie data śmierci spadkodawcy. Wszelkie zwlekanie z rozliczeniem się z fiskusem odpowiednio wydłuża moment przedawnienia podatku, a w szczególnych wypadkach może narazić podatnika na przymusowe ściągnięcie daniny przez urząd.

Zgodnie z rozporządzeniem:

„§ 3. Podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

1) nabycie rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności: orzeczenie sądu, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;

2) posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;

3) istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

§ 4. 1. W przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zeznanie podatkowe składa się wraz z informacją o pozostałych podatnikach, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

3.Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym tytułem zasiedzenia.

§ 5. Do wyczerpania nakładów druków formularzy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., może być stosowany wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wyłączeniem przypadków nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem zapisu zwykłego lub windykacyjnego.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »