Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa o zapłatę za bezumowne użytkowanie części nieruchomości przy dziale spadku

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 2019-06-28

Czy w trakcie sprawy o dział spadku (mieszkania) można jednocześnie w pozwie lub wnioskach procesowych uwzględnić wniosek o zapłatę z tytułu bezumownego użytkowania części nieruchomości i utraconych zysków z tytułu uniemożliwienia wynajmu innego lokalu? Czy konieczne jest wszczęcie odrębnej sprawy o zapłatę za bezumowne użytkowanie części nieruchomości i utratę zysków?

Sprawa o zapłatę za bezumowne użytkowanie części nieruchomości przy dziale spadku

Pyta Pan, czy w trakcie sprawy o dział spadku (mieszkania) można jednocześnie uwzględnić wniosek o zapłatę z tytułu bezumownego użytkowania części nieruchomości i utraconych zysków z tytułu uniemożliwienia wynajmu innego lokalu lub czy konieczne jest wszczęcie odrębnej sprawy o zapłatę za bezumowne użytkowanie i utratę zysków.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że postępowanie o dział spadku jest postępowaniem nieprocesowym, w którym występuje wnioskodawca i uczestnicy postępowania. Co do zasady w postępowaniu tym nie ma sporu. Postępowanie tego rodzaju wszczynane jest przeważnie na wniosek zainteresowanego wynikiem postępowania. Jedną z cech tego postępowania jest mocniej niż w postępowaniu procesowym akcentowany interes publiczny.

Nie wiem dokładne o jakie konkretnie roszczenie Panu chodzi w sprawie o dział spadku. Nie będzie możliwe bowiem żądanie w tym postępowaniu odszkodowania od osoby, która nie ma legitymacji do występowania w tym procesie (nie jest jednym ze spadkobierców lokalu, który ma by podzielony). Należy podkreślić, że wzajemne roszczenia z tytułu posiadania rzeczy wspólnej mogą być dochodzone w postępowaniu o zniesienie współwłasności tylko między współwłaścicielami. Nie mogą więc być rozpoznawane w tym postępowaniu spory dotyczące roszczeń między współwłaścicielami a osobami trzecimi (por. np. orzeczenie SN z dnia 15 kwietnia 1960 r., 4 CR 102/60, NP 1960, nr 10, s. 1375).

Jeżeli jednak jeden ze spadkobierców wbrew przepisom użytkował lokal z wyłączeniem pozostałych spadkobierców można żądać od niego w tym postępowaniu (o dział spadku) także rozliczenia za korzystanie z lokalu ponad przysługujący mu udział.

Zgodnie z art. 688 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3.

Według zaś art. 618 K.p.c.:

„§ 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne.

§ 2. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności odrębne postępowanie w sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzającym jest niedopuszczalne. Sprawy będące w toku przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o zniesienie współwłasności. Jeżeli jednak postępowanie o zniesienie współwłasności zostało wszczęte po wydaniu wyroku, przekazanie następuje tylko wówczas, gdy sąd drugiej instancji uchyli wyrok i sprawę przekaże do ponownego rozpoznania. Postępowanie w sprawach, które nie zostały przekazane, sąd umarza z chwilą zakończenia postępowania o zniesienie współwłasności.

§ 3. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności uczestnik nie może dochodzić roszczeń przewidzianych w paragrafie pierwszym, chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu o zniesienie współwłasności.”

Wreszcie stosownie do art. 686 K.p.c. – „w postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych”.

Powyższy przepis nakazuje rozstrzygać wszystkie sporne stosunki pomiędzy uczestnikami (ich katalog jest tu wyczerpujący i nie podlega wykładni rozszerzającej), istniejące do chwili działu spadku, w ramach postępowania o dział spadku (por. postanowienie SN z dnia 6 marca 1967 r., II CR 76/67, OSNC 1967, nr 7-8, poz. 145).

Zgodnie ze stanowiskiem judykatury po uprawomocnieniu się postanowienia o dziale spadku uczestnicy postępowania działowego nie mogą dochodzić roszczeń wymienionych w art. 686, choćby nie zostały one zgłoszone w postępowaniu o dział spadku (art. 618 § 3 w zw. z art. 688).

Prekluzja ta nie dotyczy innych roszczeń (por. postanowienie SN z dnia 8 września 1964 r., I CR 428/64, OSNC 1965, nr 7-8, poz. 123; zob. także uzasadnienie uchwały z dnia 27 listopada 2003 r., III CZP 80/03, OSNC 2005, nr 2, poz. 20; odmiennie jednakże uchwała SN z dnia 25 czerwca 1971 r., III CZP 34/71, OSNCP 1972, nr 4, poz. 62 oraz glosa A. Stempniaka do uchwały SN z dnia 27 listopada 2003 r., III CZP 80/03, PS 2007, nr 7-8, s. 189, i M. Lemkowskiego do uchwały SN z dnia 27 listopada 2003 r., III CZP 80/03, M. Praw. 2005, nr 1, s. 48).

Generalnie więc roszczenie o bezumowne korzystanie z części nieruchomości (przyjmuję, że chodzi Panu o odszkodowanie za używanie rzeczy ponad udział) należy zgłosić w tym postępowaniu o dział spadku.

Co do utraconych zysków z tytułu uniemożliwienia wynajmu innego lokalu, nie rozumiem tego roszczenia, proszę więc o dokładne wyjaśnienie na czym to roszczenie miałoby polegać i wobec kogo miałoby być wytoczone.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Problem z mieszkaniem po śmierci matki

Mojej żony matka zmarła 3 miesiące temu. Żona razem ze swoją siostrą wykupiła mieszkanie dla matki za swoje pieniądze, lecz na nazwisko matki. Natomiast...

Żądanie spłaty odziedziczonej części domu

Mój ojciec zmarł 12 lat temu. Spadek po nim, czyli połowa domu rodzinnego, został podzielony po równo na 3 osoby: mamę, mnie i brata. Nie mieszkam...

Udział w spadku nieletniego dziecka

Współwłaściciel samochodu zmarł, jego rodzina poświadczyła u notariusz nabycie spadku. Spadek został podzielony na 4 osoby: żonę zmarłego...

Dom, samochody i oszczędności wchodzące w skład spadku - jak podzielić?

W skład spadku wchodzą: dom, samochody i oszczędności na koncie bankowym. Było przeprowadzone nabycie spadku u notariusza (protokół dziedziczenia...

Podział nieruchomości ze spadku

Podział nieruchomości ze spadku

Przed 5 miesiącami notariusz sporządził akt dziedziczenia na rzecz spadkobierców, którymi są: mąż zmarłej i dwaj synowie. Następnie geodeta...

Spłata w zamian za zrzeczenie się spadku

Spłata w zamian za zrzeczenie się spadku

Dwoje z czworga rodzeństwa zrzekło się spadku na korzyść najmłodszego brata, więc on wystąpił do sądu o dokonanie działu spadku. W skład...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »