Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak informacji o środkach na kontach zmarłego a deklaracja SD-Z2

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 2021-01-08

Muszę złożyć do US zgłoszenie SD-Z2 z tytułu nabycia spadku po moim zmarłym ojcu. Dziedziczymy obie z mamą. Niestety mama cierpi na zaawansowane stadium choroby Alzheimera. Dlatego po śmierci taty przeprowadziłam procedurę całkowitego jej ubezwłasnowolnienia i decyzją sądu zostałam jej opiekunem prawnym. U notariusza przeprowadziłam poświadczenie dziedziczenia po tacie również w imieniu mamy – zostałyśmy spadkobierczyniami w 1/2 części każda. Niestety akt poświadczenia dziedziczenia nie wystarczył do przeprowadzenia procedury spadkobrania w bankach, ponieważ wysokość środków pieniężnych przekraczała wysokość zarządu własnego. W związku z tym nie wiem, jaka suma pieniędzy jest na kontach taty w dwóch bankach (bank nie chce udzielić takiej informacji bez zgody sądu). Z powodu własnych problemów zdrowotnych nie złożyłam jeszcze wniosku do sądu o zgodę na zarządzanie częścią majątku mojej mamy w procesie spadkobrania. Z tych też powodów w ostatniej chwili będę składać deklarację SD-Z2, tylko nie do końca wiem, jak to zrobić. Czy muszę złożyć taką samą deklarację w imieniu mojej mamy? Czy do deklaracji powinnam dołączyć kopię zaświadczenia, że jestem opiekunem prawnym? W zgłoszeniu należy podać nazwę banku i wartość odziedziczonych środków pieniężnych, ale ja nie znam tych kwot. Jaką uwagę albo komentarz wpisać w deklaracji? Co zrobić potem, kiedy na podstawie orzeczenia sądu banki udostępnią mi dane o zgromadzonych przez tatę środkach? Nie chciałabym popełnić błędu i płacić podatku od spadku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak informacji o środkach na kontach zmarłego a deklaracja SD-Z2

Zasady skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

Jak Pani wie, nabycie spadku stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże w przypadku nabycia spadku po członku najbliższej rodziny istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Rozważania na temat przedstawionego problemu należy rozpocząć od przedstawienia przepisów prawnych. Otóż zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn („ustawy SD”) – zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Zatem jeśli spadkobierca złoży zgłoszenie SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, to takie nabycie jest w całości zwolnione od podatku.

Wspomniane powyżej zastrzeżenie z art. 4a ust. 2 ustawy podaje, że jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. W konsekwencji, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku spadkobierca powinien w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w zakresie tych składników majątku, które były znane, i w tej wartości, którą podatnik potrafił oszacować, zgłosić ich nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Ponowne złożenie zeznania SD-Z2

Jeżeli natomiast spadkobierca dowiedział się o wysokości składników majątkowych w późniejszym terminie, to ma prawo do złożenia ponownego zeznania SD-Z2. Termin na złożenie tego ponownego zgłoszenia (korekty) to 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o ich nabyciu co do wysokości. Takie stanowisko potwierdzają zarówno liczne interpretacje podatkowe, jak i orzeczenia sądowe. W interpretacji Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z 12.04.2018 r., nr 0111-KDIB4.4015.49.2018.1.AD, czytamy:

„Należy zauważyć, iż w myśl ww. przepisów dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy, a obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku. Jednakże – zgodnie z treścią art. 4a ust. 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn – jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest – jak we wniosku – akt poświadczenia dziedziczenia, to termin 6 miesięcy do zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania tego aktu.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni winna dokonać zgłoszenia nabycia spadku w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia oraz określić wartość i przedmioty tego spadku według swojej wiedzy (nawet jeśli nie wie, w jakiej formie i wysokości ostatecznie go otrzyma), gdyż w przeciwnym wypadku utraci zwolnienie, o którym mowa w art. 4a cyt. ustawy.”

Podobnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16.11.2017r., nr 0111-KDIB4.4015.173.2017.1.MCZ:

„Jak już wyżej wskazano, zgodnie z art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a w sytuacji, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. Zainteresowani zatem winni w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o nabyciu własności rzeczy (tzn. od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku odpowiednio po W.Z. i L.S.) złożyć kolejne zgłoszenie (lub zgłoszenia) SD-Z2 w związku z nabyciem spadku po matce w wysokości odpowiadającej majątkowi, jaki matka odziedziczy odpowiednio po L.S. i W.Z. (jeśli takie dziedziczenie zostanie potwierdzone).”

WSA w Olsztynie w wyroku z 6.04.2017 r. I SA/Ol 139/17 stwierdził, że przepis art. 4a ust. 2 ustawy SD: „(...) ma zastosowanie do takich przypadków, gdy obdarowany (czy spadkobierca) z przyczyn od siebie niezależnych nie wie o nabyciu darowizny (spadku) albo nie wie, jaki faktycznie majątek był przedmiotem darowizny (dziedziczenia) (...)”.

Co w sytuacji, gdy spadkobierca po terminie dowiedział się o rzeczywistej wartości masy spadkowej?

Jak zatem wyraźnie widać, omawiany art. 4a ust. 2 ustawy ma zastosowanie do sytuacji, gdy podatnik w terminie późniejszym powziął wiadomość o nowych składnikach znajdujących się w masie spadkowej bądź też uzyskał dokładną wiedzę i informację co do ich wartości.

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionej przez Panią sprawy, trzeba zauważyć, że w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu, musi Pani złożyć zgłoszenie SD-Z2 w zakresie tych składników majątku, które są znane. Natomiast drugie zgłoszenie powinno zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym otrzyma Pani informację o wysokości środków pieniężnych znajdujących się na koncie.

Aby w pełni zabezpieczyć swoje interesy, sugeruję, aby w tej sprawie porozumiała się Pani ze swoim urzędem skarbowym – dobrym rozwiązaniem może być dołączenie do zgłoszenia SD-Z2 pisma wyjaśniającego sytuację związaną ze środkami pieniężnymi. Informacje na ten temat może Pani również wpisać w części J. zgłoszenia SD-Z2 „Uwagi”.

Odnośnie natomiast zgłoszenia, które powinna złożyć Pani mama, to tak – takie zgłoszenie wypełnia się na imię i nazwisko Pani mamy, natomiast Pani jako opiekun prawny podpisuje to zgłoszenie. Do zgłoszenia należy dołączyć wspomniane zaświadczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »