Dziedziczenie wkładu z funduszu inwestycyjnego a podatek

• Autor: Marta Handzlik

Odziedziczyłam wkład w fundusz inwestycyjny zmarłej mamy; czy w przypadku sprzedaży jednostek przed upływem 5 lat zapłacę podatek od spadków i darowizn? Czy uniknę podatku, jeśli pieniądze uzyskane z likwidacji funduszu przeznaczę na cele mieszkaniowe i czy takie zwolnienie obejmuje również remont?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dziedziczenie wkładu z funduszu inwestycyjnego a podatek

Kto jest zwolniony od podatku od spadków i darowizn?

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn do grona najbliższych członków rodziny zwolnionych z zapłaty podatku należą: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Nie płacą oni podatku od spadku niezależnie od wartości spadku, który dziedziczą.

Aby uniknąć płacenia podatku od spadku, spadkobiercy z najbliższego kręgu rodziny zmarłego muszą w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (termin 6 miesięcy jest liczony od dnia otwarcia spadku lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem) złożyć u właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk SD-Z2 „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych”. Formularz precyzuje szczegóły dotyczące spadku bądź darowizny, takie jak stopień pokrewieństwa między spadkodawcą, udział procentowy nabytego majątku oraz jego wartość rynkową. Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko tych spadków i darowizn otrzymanych od jednej osoby w ostatnich 5 latach, których łączna wartość przekroczyła 9637 zł.

Kiedy wystąpi podatek od spadków i darowizn?

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na tym terytorium tytułem: dziedziczenia, zapisu, zapisu dalszego, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego oraz zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu. Ponadto podatkowi od spadków i darowizn podlega także nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn będzie podlegać również nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeśli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub w Rzeczypospolitej Polskiej miał miejsce stałego pobytu.

Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega:

  • nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;
  • nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;
  • nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego;
  • nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego;
  • nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych w zakładzie ubezpieczeń na subkoncie, na którym są informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek odsetkami za zwłokę.

Wyżej wymienione zdarzenia nie są przykładem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, a jedynie wyłączenia ich z zakresu przedmiotowego ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podlegają one bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dziedziczenie praw do papierów wartościowych

W przypadku dziedziczenia praw do papierów wartościowych podatek od spadków i dziedziczenia nie jest jednak ostatnim obciążeniem, jakie trzeba ponieść na rzecz państwa. Jeżeli zdecydujemy się na ich spieniężenie, to zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczna będzie także zapłata podatku od zysków kapitałowych. Co więcej, spadkobiercy są przez nią traktowani w znacznie gorszy sposób niż osoby dokonujące zakupu danego pakietu akcji bądź jednostek uczestnictwa.

W przypadku dziedziczenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych sytuacja w kontekście podatków jest mało korzystna. W przeciwieństwie do akcji ustawa o PIT nie przewiduje dla tego rodzaju inwestycji wyjątku od reguły zawartej w art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT, według której za koszt uzyskania przychodu nie uważa się podatku od spadków i darowizn.

W rezultacie w danej sytuacji po stronie podatnika powstaje obowiązek podatkowy zarówno z tytułu podatku od spadków i darowizn jak i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podsumowując – przy nabyciu w drodze spadku wkładu w fundusz inwestycyjny nie dochodzi do wyłączenia konieczności zapłacenia podatku od spadku. Taki wkład nie jest bowiem wyłączony od opodatkowania. Sprzedaż jednostek i wykupienie za tę kwotę mieszkania nie spowoduje zwolnienia od obowiązku zapłaty podatku – przedmiotem dziedziczenia nie było bowiem mieszkanie, a wkład w fundusz inwestycyjny.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Marta Handzlik

O autorze: Marta Handzlik
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »