Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odnaleźć potencjalnego spadkobiercę?

Autor: Katarzyna Bereda

Brat mojego ojca zmarł 2 tygodnie temu. Nie miał żony ani dzieci. Rodzice nie żyją. Ojciec mojego taty i wujka podobno miał jeszcze córkę. Nie wiemy, kto to jest i gdzie mieszka. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Jak odnaleźć potencjalnych spadkobierców, a dokładnie tę ich siostrę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak odnaleźć potencjalnego spadkobiercę?

Zasady dziedziczenia ustawowego

Zgodnie z treścią art. 932 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.”

Jeżeli żyje Pani tato i prawdopodobnie jego siostra – to są oni jedynymi spadkobiercami ustawowymi po zmarłym.

Zobacz również: Zgłoszenie śmierci wspólnika spółki jawnej do KRS

Poszukiwanie potencjalnego spadkobiercy

Jeżeli miejsce zamieszkania siostry oraz jej dane nie są znane, powinni ich Państwo poszukiwać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jednak obecnie nie mogą się Państwo wykazać interesem prawnym uprawniającym do takich poszukiwać. Aby uzyskać interes prawny i wgląd do dokumentów USC, należy zainicjować postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. W pierwszej kolejności Pani tata powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, zgodnie z art. 1015 K.c.:

§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Stwierdzenie nabycia spadku

W kolejnym kroku, zgodnie z art. 1025 § 1 K.c., sąd na wniosek osoby mającej w tym interes prawny stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Od tego momentu Pani tata będzie już w stanie wykazać się interesem prawnym w zainicjowaniu postępowania, albowiem będzie oficjalnie spadkobiercą ustawowym po swoim zmarłym bracie.

Nie istnieje termin początkowy do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Może on więc zostać złożony natychmiast po otwarciu spadku. Jednakże sąd nie będzie mógł wydać postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dopóki termin na przyjęcie bądź odrzucenie spadku nie upłynie dla wszystkich spadkobierców albo nie złożą oni oświadczeń co do spadku (por. komentarz do art. 1026 K.c., pkt B).

Dowodami stwierdzającymi śmierć spadkodawcy oraz jej chwilę są odpis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne postanowienie sądu o uznaniu go za zmarłego lub o stwierdzeniu jego zgonu (art. 641 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego). Dlatego też do wniosku powinni Państwo załączyć powyższy akt.

W wypadku uczestników postępowania będących spadkobiercami ustawowymi dowodem ich statusu są odpisy aktów stanu cywilnego – akt urodzenia, a w przypadku ich śmierci akty zgonu.

Jeżeli siostra taty jest nieznana, sąd z pewnością zawiesi takie postępowanie i postanowienie o zawieszeniu postępowania będzie dla Państwa dowodem posiadania interesu prawnego w poszukiwaniu cioci. Można także złożyć podczas takiego postępowania wniosek o poszukiwaniu cioci przez ogłoszenie wywieszone w sądzie – zależy to jednak od woli sądu. Do wniosku należy dołączyć także opłatę 55 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl