Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie spadku na podstawie testamentu

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-03-28

Dwa tygodnie temu zmarł mój mąż. Nabędę spadek na podstawie testamentu – wolą męża było uczynienie mnie jedyną spadkobierczynią. Wspólnym majątkiem są: mieszkanie i samochód (mieliśmy majątkową wspólność ustawową). Jakie kroki mam teraz podjąć? Jakie prawa ma syn męża z pierwszego małżeństwa?

Najlepiej będzie ogłosić i otworzyć testament w jednym postępowaniu ze stwierdzeniem nabycia spadku po zmarłym mężu. Wówczas będzie Pani mogła wszędzie uaktualnić dane o właścicielu.

Może to Pani zrobić w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu albo przed notariuszem.

Wspomnę jeszcze, że zasadniczo powinno się tego dokonać, bo zgodnie z treścią art. 646 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„§ 1. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.

§ 2. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę”.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2003 r. (sygn. akt III CZP 14/03) przewidziany w art. 646 K.p.c. obowiązek złożenia testamentu w sądzie spadku dotyczy również notariusza i obejmuje każdy testament, także testament odwołany.

Jeżeli sąd poweźmie wiadomość, że dana osoba ma testament, winien zastosować procedurę z art. 648 § 1 K.p.c., tj. wysłuchać osobę, u której według uzyskanych wiadomości testament się znajduje, a następnie wydać z urzędu postanowienie nakazujące jej złożenie testamentu w wyznaczonym terminie.

Pyta Pani o prawa syna z pierwszego małżeństwa – otóż ma on prawo do tzw. zachowku, czyli kwoty pieniężnej, nie zaś do rzeczy wchodzących w skład spadku. W skład spadku wchodzi oczywiście połowa wartości Państwa majątku wspólnego i ewentualny majątek osobisty męża, ale o takim Pani nic nie wspomina.

Zgodnie bowiem z treścią art. 991 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

Jeżeli syn męża jest dorosły, to przysługiwać mu będzie zachowek w wysokości 1/2 udziału, jaki przypadałby mu z ustawy. Z tego, co Pani wspomniała, wynika, że tylko Państwo (Pani i syn męża) dziedziczyliby po zmarłym, gdyby nie zostawił testamentu. Państwa udziały wyniosłyby po 1/2, zatem zachowek to 1/4 wartości spadku (o ile oczywiście syn go zażąda).

Wyjaśnię jeszcze Pani, że zgodnie z treścią art. 1007 K.c.:

„§ 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku”.

Zatem syn męża będzie miał 5-letni termin na wystąpienie do Pani z roszczeniem o zapłatę zachowku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Jak interpretować zapis testamentowy?

Mama zostawiła testament, w którym cały majątek zostawiła bratu. Jest w nim jednak zdanie, które mówi, że mieszkanie mamy po jej śmierci powinno zostać...

Zapis windykacyjny w testamencie

Czy można przekazać w testamencie dom za pomocą zapisu windykacyjnego na rzecz kilku osób?

Ostatnia wola w testamencie

Jestem w trakcie rozwodu. Chciałabym sporządzić testament , w którym moim spadkobiercą uczyniłabym ojca, ale gdyby nie mógł lub nie chciał...

Protokół testamentu ustnego

Gdzie powinien być przechowywany oryginał protokołu testamentu ustnego , otwartego w 1990 r.?  

Podstawy do podważenia testamentu sporządzonego własnoręcznie

Czy można podważyć testament sporządzony własnoręcznie? Otóż sporządziłem taki testament i chciałbym wiedzieć, czy moja żona będzie mogła...

Testament zagraniczny

Moja matka mieszka od kilkudziesięciu lat w Kanadzie; ma obywatelstwo polskie i kanadyjskie. Ja mieszkam w Polsce. Chciałybyśmy się dowiedzieć,...

Zmiana wartości spadku z powodu upływu czasu

W 2005 r. wniosłam sprawę o uregulowanie majątku po zmarłej babci. Dowiedziałam się, że jest testament, złożyłam go do sądu, co zostało na nim...

Poszukiwanie dalekich krewnych mimo testamentu

Przed miesiącem zmarła ciocia mojej babci, mała prawie 100 lat. Zostawiła testament notarialny, w którym uczyniła mnie swoją jedyną spadkobierczynią....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »