Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa w sądzie o podział mieszkania po babci

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-01-17

Moja babcia zmarła kilka lat temu, miała mieszkanie. Jej syn, a nasz tata też nie żyje. Ja i brat dostaliśmy wezwanie do sądu na sprawę o podział mieszkania po babci. Wujek od lat opłaca mieszkanie (też jakiś dług czynszowy zapłacił). Co powinniśmy mówić na sprawie? Jak nie dać się oszukać wujkowi? Boimy się, że sprzeda mieszkanie i zagarnie dla siebie cały zysk.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępnie wyjaśnimy, że jeżeli zmarła nie zostawiła testamentu na wypadek swojej śmierci (sąd w postępowaniu będzie sprawdzał ten fakt), Pani i brat oraz trójka żyjących dzieci babci dziedziczycie po jej śmierci. Wynika to wprost z art. 931 Kodeksu cywilnego (dalej – K.c.):

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Ponieważ Pani ojciec zmarł przed babcią, to udział, który by on odziedziczył po babci, przypada jego zstępnym, czyli Pani i bratu w częściach równych.

Wobec powyższego każdy z trójki dzieci babci dziedziczy po 1/4 udziału w spadku, a 1/4, która by przypadła Pani ojcu, przypadnie Pani i bratu w równych częściach (czyli każdy odziedziczy po 1/8).

W skład spadku po zmarłej wejdzie cały jej majątek, który ona zgromadziła za życia. Pisze Pani, że zmarła miała mieszkanie, a więc to ono będzie podlegało dziedziczeniu między spadkobiercami.

Co się tyczy sprawy sądowej, to Pani nie musi być obecna na posiedzeniu sądowym w sprawie nabycia spadku, chyba że sąd wezwie Panią do osobistego stawiennictwa. Mimo wszystko radziłabym Pani lub Pani bratu udać się do sądu, żeby być obecnym na rozprawie.

Takie sprawy nie są skomplikowane. Nie trzeba wiec korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku. Sąd na tym etapie nie dzieli spadku między spadkobiercami, a jedynie ustala, kto jest spadkobiercą i w jakiej części dziedziczy.

Po wydaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku można będzie spadek podzielić. Rzeczy nabyte w postępowaniu spadkowym stanowią współwłasność spadkobierców w częściach ułamkowych.

Przepisy Kodeksu cywilnego nie zakreślają spadkobiercom żadnego terminu do pozostawania we wspólności, mimo że pozostawanie w tej wspólności jest stanem przejściowym, a co więcej, zgodnie z art. 220 K.c. w zw. z art. 1035 K.c., roszczenie o dział spadku nie ulega przedawnieniu.

Do momentu podziału spadku wszyscy spadkobiercy są właścicielami całego spadku i wszystkich rzeczy wchodzących w skład spadku.

Dział spadku przeprowadza się po to, aby przydzielić konkretne rzeczy (ruchomości i nieruchomości) konkretnym spadkobiercom. Po stwierdzeniu nabycia spadku stanie się Pani bowiem współwłaścicielką całej masy spadkowej po zmarłej. Żeby stać się właścicielem konkretnych przedmiotów należy właśnie przeprowadzić dział spadku.

Jak rozumiem Pani wujek będzie zainteresowany żeby jak najszybciej podzielić spadek po zmarłej babci. Pani wujek nie może bez zgody pozostałych spadkobierców sprzedać mieszkania. Żeby sprzedać mieszkanie musiałaby być zgoda wszystkich spadkobierców.

Dział spadku tak samo jak stwierdzenie nabycia spadku można przeprowadzić w drodze postępowania sądowego lub przed notariuszem.

Najlepiej, żeby istniała zgoda między spadkobiercami, w jaki sposób ma być podzielony spadek, komu ma przypaść mieszkanie, jaka jest jego wartość rynkowa na dzień dzisiejszy itp.

Jeśli Pani wujek będzie chciał stać się właścicielem całego spadku po zmarłej babci, to musiałby spłacić pozostałych spadkobierców, chyba że ktoś że spadkobierców będzie chciał nieodpłatnie przekazać na jego rzecz swoje udziały w spadku.

Wujek będzie mógł również domagać się w sądzie rozliczenia nakładów na nieruchomość. Każdy ze spadkobierców jest zobowiązany ponosić wydatki na rzecz wspólną (czyli w tej sytuacji mieszkanie), nawet jeśli z niej nie korzysta.

Zgodnie z art. 207 K.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Zatem wartość poniesionych przez wuja nakładów powinna być zwrócona przez pozostałych współspadkobierców w takim stosunku, w jakim mają udziały w nieruchomości.

Może oczywiście Pani z bratem nie zgodzić się z takim podziałem spadku lub podważyć aktualną wartość nieruchomości podaną przez spadkobierców i wtedy zapewne wyniknie spór między Państwem, który rozstrzygnie sąd i orzeknie o podziale spadku. Do wyceny nieruchomości sąd powoła biegłego rzeczoznawcę który wyceni nieruchomość i tym samym rozstrzygnie spór dotyczący wartości nieruchomości.

Ma Pani prawo zaproponować swój wariant podziału i wystąpić z wnioskiem o dział spadku po babci.

Z punktu widzenia sposobu dokonania działu spadku wyróżnia się:

  1. podział fizyczny spadku – podział w naturze,
  2. przyznanie przedmiotów spadkowych jednemu spadkobiercy, z obowiązkiem spłaty pozostałych lub bez takiej spłaty,
  3. podział cywilny – polega na sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład spadku i podziale uzyskanej w tej sumy między współspadkobiercami.

Sąd wezwie wówczas wszystkich spadkobierców i przeprowadzi postępowanie działowe. Gdy nie będzie zgody co do sposobu podziału, sąd sam zdecyduje, jak majątek osoby zmarłej zostanie podzielony. Jeśli taka zgoda będzie to sąd podzieli spadek zgodnie z postanowieniami spadkobierców.

Na dzień dzisiejszy należy potwierdzić swoje prawa do spadku, czyli otrzymać postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku po babci, a następnie zająć się kwestią podziału spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców

Sprawa spadkowa w sądzie trwała kilka lat od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Przez ten okres dwóch spadkobierców płaciło...

 

Przeniesienie składników spadku na drugiego spadkobiercę

Ja i brat dziedziczymy po mamie. Mama poza mieszkaniem zostawiła długi. Przyjęliśmy spadek. Czy istnieje możliwość przeniesienia składników spadku...

 

Problematyczna sprawa mieszkania po mamie

Ja i brat odziedziczyliśmy po mamie jej mieszkanie (po połowie). Chciałabym spłacić mojego brata i zachować mieszkanie – zgodnie z wolą...

 

Czy można wydziedziczyć brata?

Po śmierci rodziców mamy postanowienie sądu, że każdemu z nas (rodzeństwo) należy się 1/3 spadku. Obecnie w domu po rodzicach zamieszkuje tylko...

 

Podział spadku pomiędzy współspadkobierców

Orzeczeniem sądu stałam się jedną z trojga spadkobierców nieruchomości po zmarłej matce. Odziedziczona nieruchomość to ładne, duże mieszkanie....

 

Zabezpieczenie interesów stron będących spadkobiercami

Niedawno zmarł mąż mojej szwagierki, nie zostawił testamentu. Jego wolą było jednak, by każde z dzieci (mają troje) dostało w przyszłości...

 

Czy po śmierci byłego męża można wystąpić o podział majątku?

Dwa lata temu zmarł mój ojciec. Zostawił troje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Przed zgonem rozwiódł się z drugą żoną, jednak nie...

 

Spłata przez sprzedaż domu

Mam sądownie nadany podział spadku. Ja i moja córka dziedziczymy po 1/4 części domu po teściowej. Brat męża dziedziczy w 1/2 części....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »