Wydziedziczenie wnuka a zachowek dla prawnuka

• Data: 2024-05-09 • Autor: Iryna Kowalczuk

Babcia miała dwoje dzieci – syn zmarł w 1994 r. bezpotomnie, był rozwodnikiem, córka – nasza matka – również nie żyje (zmarła w 1999 r.), miała nas dwóch, mnie i brata. Babcia zmarła w tym miesiącu, wcześniej wydziedziczyła mnie i brata w testamencie. Mieszkanie, które pozostawiła po sobie, zapisała swojej siostrzenicy. W jakiej wysokości zachowków (biorąc przykładową cenę mieszkania 100 tys. zł) mogą domagać się nasze dzieci (prawnuki) od obdarowanej, jeżeli brat ma jedną dorosłą córkę, a ja troje niepełnoletnich dzieci?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 1008 Kodeksu cywilnego (K.c.) spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie).

Z uwagi na okoliczność, iż Pana mama zmarła jeszcze przed śmiercią babci, stał się Pan po babci bezpośrednim spadkobiercą (wraz z bratem). Jednakże ze względu na to że zostali Panowie wydziedziczeni, nie macie prawa ani do spadku ani do zachowku.

Zgodnie natomiast z art. 1011 K.c. zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę.

Tak więc o zachowek mogą wystąpić Pana i brata dzieci. Pisze Pan, że Pańskie dzieci są niepełnoletnie.

Zgodnie z art. 98 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

„§ 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

§ 2. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:

1) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;

2) przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.

§ 3. Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym”.

Z powyższego wynika, że w Pana sprawie dopuszczalna jest reprezentacja dzieci przez każdego z rodziców.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 

Można złożyć jeden pozew o zachowek przeciwko spadkobiercy testamentowemu, z tym że w pozwie trzeba sformułować żądanie każdego dziecka osobno. Można również złożyć trzy osobne wnioski w imieniu każdego z dzieci, a później wnioskować o połączenie tych spraw. Sugerowałabym jednak złożenie jednego wniosku w odniesieniu do trojga dzieci.

Składając do sądu pozew o zachowek, należy go opłacić. Opłata od takiego pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu – czyli kwoty dochodzonego w pozwie zachowku. Przy składaniu pozwu Pan (jako wnoszący go w imieniu małoletnich dzieci) musi go więc opłacić. Jeżeli jednak to strona pozwana, czyli spadkobierczyni testamentowa, przegra sprawę o zachowek, będzie musiała – oprócz zapłaty zachowku – dodatkowo ponieść koszty procesu. W pozwie o zachowek musi Pani oczywiście zamieścić wniosek zasądzenia od pozwanej na rzecz powodów kosztów procesu według norm przepisanych.

W pozwie może Pani wnioskować również o zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli nie jest Pan w stanie ponieść kosztów wpisu sądowego. W tym celu, równocześnie z pismem podlegającym opłacie (pozwem) lub w terminie 7 dni od doręczenia wezwania sądu o uiszczenie opłaty, należy złożyć do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem obejmującym szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jest on dostępny w sekretariacie sądu albo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek o zwolnienie z kosztów winien być uzasadniony sytuacją majątkową osoby ubiegającej się o zwolnienie.

W uzasadnieniu wnioskujący o przyznanie zwolnienia od kosztów powinien zwięźle przedstawić swoją sytuację materialną, uzasadniającą przyznanie mu zwolnienia od kosztów oraz przedstawić odpowiednie dowody, które ją potwierdzają. Jeżeli wnioskodawca jest małoletni lub pozostaje na czyimś utrzymaniu, uzasadnienie wniosku powinno odnosić się także do sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do alimentacji lub ją utrzymującej.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Oczywiście taki pozew o zachowek oddzielnie sporządza córka brata we własnym imieniu i może zawnioskować o połączenie jej sprawy ze sprawą Pana dzieci.

Uproszczony wzór dla ustalenia wartości zachowku to:

  1. Dla małoletnich i osób trwale niezdolnych do pracy: 2/3 × udział spadkowy przy dziedziczeniu ustawowym × czysta wartość spadku = wartość zachowku.
  2. Dla pozostałych osób: 1/2 × udział spadkowy przy dziedziczeniu ustawowym × czysta wartość spadku = wartość zachowku.

Według orzecznictwa dotyczącego obliczenia wartości zachowku:

  1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1985 r. III CZP 69/84: „obliczenie zachowku następuje na podstawie wartości spadku ustalonej według cen z daty orzekania o roszczeniach z tego tytułu”.
  2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2005 r. I CK 765/04: „w celu określenia zachowku wartość spadku ustala się według cen z chwili orzekania o zachowku. Chwilą tą powinna być chwila orzekania przez sąd drugiej instancji, jako sąd merytorycznie rozpoznający sprawę”.

Jako że Pana dzieci były niepełnoletnie na dzień śmierci Pana babci, można żądać od spadkobiercy testamentowego zachowku w wysokości 2/3 z tego, co odziedziczyłyby, gdyby odbyło się dziedziczenie ustawowe. Gdyby dziedziczyli Panowie zgodnie z ustawą, Pan i brat odziedziczylibyście po 1/2 udziału w spadku. Pana udział będzie podzielony miedzy Pana troje niepełnoletnich dzieci, a więc każde z nich otrzyma po 1/6 (1/2 dzielone na 3) udziału. Każde z Pańskich dzieci może więc ubiegać się o zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej 1/9 wartości spadku po ich babci (2/3 z 1/6).

Zakładając, że wartość spadku wynosi 100 tys. zł, to należny zachowek dla każdego z trójki dzieci wyniesie ok. 11 tys. zł.

Z kolej w wypadku Pana brata cały jego udział w spadku (1/2) przypadnie jego jedynej córce, która z uwagi na to, że w chwili śmierci babci była pełnoletnia, może ubiegać się o zachowek w wysokości 1/4 wartości nieruchomości (1/2 z 1/2), czyli kwoty 25 tys zł.

W pierwszej kolejności (przed wniesieniem pozwu) należy wystosować do spadkobierczyni testamentowej wezwanie (Pan w imieniu dzieci, a córka brata osobiście) do zapłaty zachowku w określonym terminie. Jeżeli spadkobierczyni testamentowa nie odpowie na wezwanie i nie zapłaci należnego zachowku, wówczas pozostaje droga sądowa – złożenie pozwu o zachowek. Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem pięciu lat od śmierci spadkodawcy lub otwarcia testamentu.

Spór może powstać przede wszystkim o wycenę mieszkania. Wystarczy, że sam Pan i córka brata oszacujecie wartość rynkową nieruchomości i na tej podstawie wyliczycie należny zachowek. Oczywiście jeżeli spadkobierczyni nie będzie zgadzała się z wyceną, a sprawa trafi do sądu, to wówczas sąd sam powoła rzeczoznawcę do dokonania stosownej wyceny. Koszty procesu (w tym i koszty rzeczoznawcy) zazwyczaj pokrywa strona przegrywająca sprawę.

W wezwaniu o zapłatę zachowku może Pan wskazać ostateczny termin na zapłatę zachowku, np. miesiąc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, lub określić konkretną datę, np. do końca 2015 roku.

Przykłady

 
Procedura dochodzenia zachowku dla niepełnoletnich dzieci

Po śmierci babci, która w testamencie wydziedziczyła swoje bezpośrednie zstępne – syna i córkę (moją matkę), oraz ich dzieci, zostawiając mieszkanie siostrzenicy, stanąłem przed zadaniem reprezentowania moich niepełnoletnich dzieci w dochodzeniu ich praw do zachowku. Mając na uwadze obowiązujące przepisy, zwróciłem się o pomoc prawną, aby właściwie przygotować pozew. W uzasadnieniu wskazałem na prawo dzieci do 2/3 wartości tego, co by odziedziczyły po babci w przypadku dziedziczenia ustawowego, co wyniosło około 11 tys. zł dla każdego z moich trzech dzieci.

 
Wezwanie do zapłaty zachowku dla pełnoletniej córki

Brat, którego dorosła córka również została pozbawiona prawa do dziedziczenia po babci, samodzielnie przygotował wezwanie do zapłaty zachowku. Po konsultacji z prawnikiem zdecydowano, że córka, jako pełnoletnia, będzie dochodzić swojego prawa bezpośrednio. W wezwaniu podkreślono, że jej zachowek wynosi 1/4 wartości spadku, czyli 25 tys. zł. Ustalono termin na zapłatę i zapowiedziano kroki prawne w przypadku braku odpowiedzi.

 
Proces sądowy i kwestie sporne dotyczące wartości nieruchomości

Mimo wezwań, spadkobierczyni testamentowa nie zdecydowała się na dobrowolne uregulowanie należności, co skłoniło nas do rozpoczęcia procesu sądowego. W trakcie postępowania głównym punktem spornym stała się wycena mieszkania. Zarówno ja, w imieniu moich dzieci, jak i córka brata, zdecydowaliśmy się na niezależne oszacowanie wartości nieruchomości. Niestety, spadkobierczyni nie zgadzała się z naszą wyceną, co skłoniło sąd do powołania rzeczoznawcy. Jako że obie strony prezentowały różne kwoty, proces ostatecznie skoncentrował się na ustaleniu rzeczywistej wartości nieruchomości.

 

Podsumowanie

 

W artykule omówiono procedurę dochodzenia zachowku przez prawnuków po śmierci babci, która w testamencie wydziedziczyła bezpośrednich zstępnych, przekazując majątek swojej siostrzenicy. Przedstawiono przykłady z życia, wskazujące na kroki prawne niezbędne do uzyskania zachowku dla dzieci i wnuków, z uwzględnieniem aspektów formalnych oraz możliwych trudności, takich jak spory dotyczące wyceny nieruchomości. Podkreślono, że mimo wydziedziczenia, prawnuki mają prawo do zachowku, które można dochodzić przez sąd.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia w dochodzeniu zachowku? Skorzystaj z naszych usług prawnych online, oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz reprezentacji przed sądem. Nasz zespół doświadczonych prawników jest dostępny, aby pomóc Ci w każdym etapie procesu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1985 r. III CZP 69/84
4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2005 r. I CK 765/04

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24.pl pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim. Z serwisem spadek.info współpracowała od początku jego istnienia czyli od 2012 roku.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »