Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rodzina nie rezygnuje z mieszkania, którego jestem właścicielem, co robić?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-05-04

Babcia zostawiła mi w spadku mieszkanie własnościowe. Niestety rodzina nie chce z niego zrezygnować. Od dziecka mieszka tam i jest zameldowana córka babci. Ciocia nie zamierza ani płacić czynszu, ani rachunków za media, ani nie ma zamiaru się wyprowadzić. Zameldowana jest tam również jej córka (moja kuzynka) z dwoma synami, ale cała trójka nie przebywa tam od ok. 10 lat. Babcia jeszcze za życia zgłosiła do spółdzielni, że kuzynka i jej rodzina nie przebywa pod tym adresem. Zostało to odnotowane i spółdzielnia pomniejszyła czynsz babci o stosowną kwotę. Babcia zapisała mi to mieszkanie w testamencie, z pewnością wkrótce 5-cioro dzieci babci upomni się o zachowki. Potrzebuję porady, w jaki sposób mógłbym sprzedać to mieszkanie, żeby spłacić wujostwo. Dodam, że osoby, które są zameldowane w mieszkaniu, raczej nie wyrażą chęci do wymeldowania się i opuszczenia lokalu. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatem mieszkanie będące Pana własnością zajmuje ciocia oraz są zameldowane w nim osoby, które nie przebywają w tym lokalu od lat. Chciałby Pan sprzedać nieruchomość, żeby móc spłacić osoby uprawnione do zachowku po śmierci babci. Może Pan sprzedać mieszkanie, mając 2 możliwości:

  • wraz z lokatorami, jeśli oczywiście taki kupiec się znajdzie,
  • po uprzednim eksmitowaniu cioci oraz wymeldowaniu osób, które nie mieszkają w mieszkaniu.

Co się tyczy wymeldowania osób, które nie zamieszkają w mieszkaniu:

Organ gminy na wniosek strony lub z urzędu może podjąć decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Podkreślić należy, że wymeldowanie jest wyłącznie aktem rejestracji danych dotyczących pobytu określonej osoby w miejscu jej zameldowania. Źródłem obowiązku wymeldowania przez organ administracji jest więc sam fakt opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu przez osobę podlegającą wymeldowaniu lub wręcz brak zamieszkiwania osoby w miejscu jej zameldowania.

Przy wymeldowaniu nie jest więc istotny fakt, czy osoba posiada uprawnienie do przebywania w tym miejscu. Wymeldowanie ma przede wszystkich znaczenie dla zapewnienia zgodności pomiędzy stanem faktycznym a zapisami w ewidencji ludności. Sam meldunek ma więc tylko znaczenie ewidencyjne, gdyż własność i meldunek to sprawy zupełnie odrębne.

A więc może Pan jako właściciel nieruchomości złożyć podanie o wymeldowanie osób, które nie przebywają w mieszkaniu. Podanie składa się w urzędzie miasta – wydziale dotyczącym spraw mieszkaniowych i ludnościowych. W uzasadnieniu proszę napisać:

„Pan XY jest obecnie zameldowany w lokalu nr 1 znajdującym się w ZZZ, którego jestem właścicielem. Pan XY nie przebywa jednak od ponad10 lat pod wskazanym adresem, zamieszkuje obecnie w XYZ. Nie dopełnił także obowiązku meldunkowego wynikającego z art. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy. Dlatego też wnoszę o jak najszybsze doprowadzenie do zgodności danych zawartych w Ewidencji Ludności ze stanem faktycznym.

Swoją legitymację czynną do wniesienia podania opieram na fakcie posiadania przeze mnie interesu prawnego w żądaniu wymeldowania osoby z lokalu Nr ZZZ, którego jestem właścicielem. Nie mogę bowiem dopuścić do stanu, gdzie w takim lokalu zameldowana jest osoba, która faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu gdzie indziej”.

Jako wymieniony załącznik proszę podać potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (10 zł).

Co się tyczy eksmisji cioci:

Nie ma Pan innej możliwości, jak tylko wezwać ją do opuszczenia mieszkania pod rygorem eksmisji i obciążenia ją kosztami postępowania sądowego.

Samo pojęcie „eksmisja” nie jest używane w treści przepisów prawnych i pod pojęciem tym rozumieć należy wszelkie czynności faktyczne i prawne zmierzające do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób oraz rzeczy i wydania uprawnionej osobie.

Jako podstawę żądania eksmisji uznaje się stan, w którym osoba zajmująca lub władająca lokalem (nieruchomością) nie ma do tego tytułu prawnego. Wiąże się to z samowolnym zajęciem lokalu (nieruchomości) lub zakończeniem trwania stosunku prawnego, na podstawie którego można używać rzeczy cudzej (np. wypowiedzenie umowy najmu, użyczenia).

Podstawą prawną eksmisji jest przede wszystkim art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „właściciel jest uprawniony do żądania od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, aby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”. To skuteczne uprawnienie to właśnie tytuł prawny, który może zniweczyć żądanie właściciela.

Należy podkreślić, że nikogo siłą z mieszkania nie wolno usunąć, dlatego zawsze należy wnieść sprawę do sądu o eksmisję, w której sąd będzie badał podstawy oraz zasadność eksmisji.

Eksmisję sensu stricto można odnosić do postępowania przed sądem lub odpowiednim organem, zmierzającym do wydania orzeczenia nakazującego określonej osobie wydanie rzeczy. Sam proces można podzielić na etap wstępny – polegający na wezwaniu do zwrotu lokalu, postępowania przed organem orzekającym skierowanie pozwu o opróżnienie lokalu i egzekucyjny – skierowanie wniosku o wszczęcie egzekucji przez komornika na podstawie uzyskanego wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Jeżeli sąd nakaże opróżnienie lokalu, wykonanie eksmisji oddane jest już do właściwego organu egzekucyjnego – komornika (jeśli ciocia nie zgodzi się dobrowolnie opuścić lokalu).

W pierwszej kolejności powinien Pan pisemnie wezwać ciocię do dobrowolnego opuszczenia lokalu w określonym terminie pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

W przypadku dobrowolnego nieopuszczenia lokalu musiałby Pan wystąpić do sądu z pozwem o opróżnienie i opuszczenie lokalu przeciwko cioci. W uzasadnieniu pozwu należy podnieść, że osoba zamieszkuje w Pana lokalu bez tytułu prawnego i dobrowolnie nie chce opuścić mieszkania. Do pozwu należy załączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzą, że przedmiotowe mieszkanie jest wyłącznie Pana własnością. Od pozwu należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł. Dowód dokonania opłaty również należy załączyć do pozwu. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział cywilny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dziecko, owoc romansu sprzed lat, a dziedziczenie

Jest rodzina składająca się z ojca i matki (małżeństwo), dwóch córek i syna. Najprawdopodobniej ojciec ma nieślubne dziecko (córkę)...

 

Podjęcie na nowo umorzonego postępowania spadkowego

Przed laty moi teściowie złożyli wniosek do sądu o ogłoszenie testamentu i stwierdzenie nabycia spadku po rodzicach teściowej. W testamencie...

 

Umorzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Jak mogę się wycofać z bycia wnioskodawcą w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? Termin rozprawy wypada za 3 tygodnie. O tym, że jestem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »