Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrzeknięcie się spadku w imieniu małego dziecka

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-01-11

Mieszkam na stałe za granicą. Chciałabym wyrzec się w imieniu rocznej córki spadku po moich rodzicach. Jak to zrobić, bym nie musiała jechać do sądu w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie spadku przez osobę niepełnoletnią jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, w konsekwencji rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonać takiej czynności ani wyrażać zgody na ich wykonanie (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Tym samym musi Pani wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

We wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem Pani dziecka.

Wniosek musi być opłacony – opłatą stałą w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

Po uprawomocnieniu się zezwolenia sądu opiekuńczego w formie postanowienia należy złożyć przed notariuszem lub sądem rejonowym, wydziałem cywilnym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka, oświadczenie o odrzuceniu spadku przez dziecko.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć na piśmie z podpisem urzędowo (notarialnie) poświadczonym bądź ustnie do protokołu. Oświadczenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania, a także odpis aktu zgonu, jeśli oświadczenie składa Pani przed notariuszem;
  2. tytuł powołania do spadku.

Nadto winna Pani załączyć bądź okazać postanowienie sądu opiekuńczego o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka.

Należy pamiętać, że oświadczenie o odrzuceniu spadku winno zostać złożone w terminie 6 miesięcy. Termin ten liczy się od momentu dowiedzenia się o tytule swego powołania do dziedziczenia (w tym wypadku będzie to chwila odrzucenia spadku przez Pani). Tym samym, aby zmieścić się w terminie z samym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, powinna Pani wystąpić odpowiednio wcześniej (trudno zresztą określić, ile może potrwać cała sprawa).

Zarówno wniosek o zezwolenie do sądu opiekuńczego, jak i oświadczenie o odrzuceniu spadku może Pani złożyć przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni wnioskodawcy oraz osoby pozostające z nim w stosunku przysposobienia.

Jeśli z wnioskiem o zezwolenie do sądu opiekuńczego wystąpi tylko jedno z rodziców, drugie i tak musi zostać wysłuchane. Zgodnie bowiem z art. 583 Kodeksu postępowania cywilnego „sąd udziela bowiem zezwolenia na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego”. Dlatego warto żeby pełnomocnictwo było udzielone przez Panią wraz z mężem.

Pełnomocnictwo winno być opłacone – opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka może być sporządzone wyłącznie na piśmie, bez żadnych dodatkowych wymogów co do formy. Natomiast pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku musi zostać sporządzone z podpisem urzędowo (notarialnie) poświadczonym.

Konsul może poświadczyć urzędowo podpis, ale nie może przyjąć oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Niemniej warto także wiedzieć, iż oświadczenie o odrzuceniu spadku zarówno w imieniu swoim, jak i w imieniu dziecka (oczywiście po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego) można złożyć w formie obowiązującej w miejscu złożenia oświadczenia, tj. w formie obowiązującej według prawa państwa, w którym aktualnie Pani przebywacie (art. 35 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe). Powyższe rozwiązanie może Pana jednak narazić na konieczność wykazania przed polskim sądem, ze forma obowiązująca w prawie państwa, w którym Pan przebywa, została zachowana, co wiąże się z pewnością z koniecznością dokonywania tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego.

Reasumując, zgodnie z prawem polskim:

  1. w celu uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku przez dziecko powinna Pani z ojcem dziecka udzielić jednej z wymienionych osób mieszkających w Polsce pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka;
  2. w celu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka powinna Pani udzielić drugiego pełnomocnictwa, z tym że Pani podpis na tym pełnomocnictwie winien być urzędowo poświadczony, co może uczynić konsul.

Osobiście, dla uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień w przypadku dziedziczenia długów spadkowych, radziłabym Pani złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem polskim.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zadłużony spadek po rodzicu

Mieszkam na stałe za granicą. Nie wiem, jak się mogłabym zrzec spadku po zmarłym ojcu, który właściwie miał same długi. Nie mam czasu przyjechać do...

 

Jak uchronić dziecko przed długami spadkowymi?

Mój były mąż kilka lat temu wyjechali do Anglii. W ubiegłym tygodniu dowiedziałam się o jego śmierci. Nie wiem, czy zostawił jakikolwiek spadek...

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez dzieci

Moje dzieci otrzymały spadek po swoim ojcu (nie był moim mężem) i przyjęły go z dobrodziejstwem inwentarza. Zmarły nie pozostawił majątku oprócz...

 

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?

Moja mama nie żyje, pozostał mi ojciec, który jest alkoholikiem. Ojciec jest na rencie z której większość zabierają komornicy. Ma długi...

Spłacanie kredytów po zmarłym bracie

Dwa miesiące temu zmarł mój brat. Był w trakcie budowy domu, którą pomagaliśmy mu (tzn. ja i mama) finansować, zaciągając na ten cel pożyczki....

 

Długi po dziadku, małoletni, ojciec osadzony w więzieniu za granicą

Ojciec mojego dziecka (posiadający pełnię praw rodzicielskich) jest osadzony w więzieniu za granicą. Obecnie jestem po sprawie sądowej, podczas której...

 

Odrzucenie spadku przez kolejnych spadkobierców

Odrzucenie spadku przez kolejnych spadkobierców

Czy ja, mąż i moje dzieci musimy coś z wyprzedzeniem zrobić, aby odrzucić spadek, o którym wiemy tylko tyle, że to same długi? Chodzi...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »