Zbycie udziału w spadku na rzecz innego spadkobiercy

• Data: 2024-03-13 • Autor: Iryna Kowalczuk

Po śmierci mojej żony prawo do lokalu, w którym mieszkaliśmy wspólnie, odziedziczyło oprócz mnie jeszcze pięć osób (przeprowadzono już postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku). Jedna z nich chciałaby przekazać mi (za darmo) swoją część; dała mi pełnomocnictwo notarialne do nieodpłatnego zbycia udziału w spadku. Zorientowałem się, że na tej podstawie mógłbym wpisać jego część mieszkania jako swoją własność do księgi wieczystej, jednak jednocześnie musiałbym dopisać do księgi nazwiska pozostałych czworga spadkobierców, czego chciałbym uniknąć. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zbycie udziału w spadku na rzecz innego spadkobiercy

Czy spadkobiercy nieruchomości mogą być wpisani do księgi wieczystej?

Po analizie przedstawionej przez Pana sprawy mogę stwierdzić, że niestety nie ma możliwości prawnej, by postąpić tak, jak Pan by chciał. Każdy ze spadkobierców może wnioskować o dokonanie zmian do księgi wieczystej nieruchomości na podstawie postanowienia sądu o stwierdzenia nabycia spadku. Jeżeli taki wniosek o dokonanie zmian złoży jeden ze spadkobierców, to w księdze wieczystej nieruchomości zostaną wymienieni wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Notariusz także ma obowiązek zgłosić dokonanie zmian w księdze wieczystej nieruchomości, jeśli np. przedmiotem umowy będzie nieruchomość. W przypadku czynności notarialnych prawo nakłada taki obowiązek na notariusza.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Akt notarialny i wpis do księgi wieczystej

Notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, jeżeli akt notarialny zawiera w swej treści:

 • przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej, lub
 • ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, albo
 • czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta.

Zbycie udziału w spadku

Jeśli chodzi o zbycie udziału w spadku na Pana rzecz:

Jak wskazuje art. 1051 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego.

Z powyższego przepisu wynika, że spadkobierca może zbyć udział w spadku na rzecz dowolnej osoby. W szczególności można spadek sprzedać, podarować, zamienić.

Stosownie do art. 1052 § 1 K.c. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły.

Art. 1052 § 2 K.c. wskazuje, że jeżeli zawarcie umowy przenoszącej spadek następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do zbycia spadku, ważność umowy przenoszącej spadek zależy od istnienia tego zobowiązania.

Jeżeli więc zawrze Pan np. umowę darowizny udziału w spadku z osobą, która nabyła udział w spadku w wyniku dziedziczenia po Pańskiej zmarłej żonie, to wówczas wszystkie udziały w przedmiotach, które przypadły tej osobie w wyniku dziedziczenia (np. udziały w nieruchomościach), przypadną nabywcy – czyli Panu.

Zobacz również: Przekazanie udziału w spadku w formie darowizny

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Umowa przeniesienia spadku na innego spadkobiercę

Umowa zobowiązująca do zbycia udziału w spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej spadek, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia spadku (art. 1052 § 3 K.c.). Zbycie spadku, a także udziału w spadku bez zachowania formy notarialnej (np. w formie pisemnej) jest nieważne.

Zgodnie z art. 1053 K.c. nabywca spadku (udziału w spadku) wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy. Oznacza to, że przejmie Pan od spadkobiercy zmarłego wszystkie prawa i obowiązki, jakie na nim ciążą z tytułu spadkobrania.

Jeżeli zmarły pozostawił prócz aktywów również długi, to należy brać pod uwagę art. 1055 § 1 K.c., zgodnie z którym nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna.

Jak wynika z powyższego, może Pan już teraz nabyć nieodpłatnie udział w spadku od innego spadkobiercy.

Opłaty notarialne za sporządzenie umowy zbycia udziału w spadku

Opłaty notarialne uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Mając na względzie przepisy tego aktu prawnego, należy wskazać, że maksymalna opłata notarialna za sporządzenie aktu dokumentującego zbycie udziału w spadku będzie uzależniona od wartości tego zbywanego udziału.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 • do 3000 zł – 100 zł;
 • od 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 • od 10 000 zł do 30000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • od 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • od 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • od1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • od 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7 500 zł.

Do powyższych stawek należy dodać 23% podatku VAT. Jak wskazuje tytuł rozporządzenia, wskazane są w nim stawki maksymalne. Można pertraktować z notariuszem, aby pobrał niższą opłatę.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Dokumenty potrzebne przy umowie darowizny udziału spadkowego

Poniżej przedstawiam ogólny wykaz dokumentów, które będą potrzebne przy darowiźnie (dotyczy to również darowizny udziału spadkowego):

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej;
 2. podstawa nabycia: czyli wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego;
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania).

Po przeanalizowaniu wskazanych wyżej dokumentów może się niestety okazać, że konieczne będzie przedłożenie jeszcze innych. Jako przykład mogę podać tutaj sytuację, w której nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia – wówczas notariusz ma obowiązek zażądać przedłożenia mu zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego dotyczącego kwestii rozliczenia podatku od spadków i darowizn.

Radzę zatem udać się do notariusza przynajmniej z dokumentami wymienionymi w pierwszych dwóch pozycjach – po ich analizie powinien powiedzieć, jakie inne będą jeszcze wymagane.

Zobacz również: Zasiedzenie udziału spadkowego

Przykłady

 

Bracia Adam i Bartek odziedziczyli po zmarłym ojcu dom na wsi, który był dla nich miejscem wielu wspomnień z dzieciństwa. Adam, mieszkający za granicą, zdecydował się przekazać swój udział w spadku bratu, aby Bartek mógł samodzielnie zarządzać nieruchomością. Dokonali tego poprzez akt notarialny, dzięki czemu Bartek stał się jedynym właścicielem domu.

 

Po śmierci pani Ani, jej trójka dzieci: Karolina, Michał i Justyna, odziedziczyli mieszkanie w centrum miasta. Karolina, która potrzebowała środków na otwarcie własnej działalności, zdecydowała się sprzedać swój udział w spadku bratu i siostrze. Michał i Justyna, chcąc wspierać jej przedsięwzięcie, zgodzili się na zakup udziału Karoliny, co zostało sformalizowane aktem notarialnym.

 

Po odejściu pana Jana, jego żona i dwoje dorosłych dzieci zostało spadkobiercami rodzinnej willi. Jednak syn, pracujący i mieszkania na stałe w innym kraju, postanowił zbyć swój udział w spadku na rzecz matki i siostry, aby ułatwić im zarządzanie nieruchomością. Dzięki darowiźnie udziału, zrealizowanej przez akt notarialny, żona pana Jana oraz córka mogły wpisać się do księgi wieczystej jako współwłaściciele willi, zapewniając sobie większą swobodę w decydowaniu o jej przyszłości.

Podsumowanie

 

Zbycie udziału w spadku na rzecz innego spadkobiercy jest procesem, który pozwala na uproszczenie zarządzania wspólnie odziedziczoną nieruchomością lub innymi aktywami spadkowymi. Akt notarialny jest kluczowym dokumentem umożliwiającym takie zbycie, a jego wykonanie wiąże się z odpowiednimi opłatami notarialnymi oraz koniecznością wpisu do księgi wieczystej, jeśli dotyczy to nieruchomości. Proces ten umożliwia spadkobiercom bardziej elastyczne dysponowanie odziedziczonym majątkiem, zapewniając jednocześnie zgodność z przepisami prawa.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zbyciu udziału w spadku? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Nasi eksperci zapewnią Ci wsparcie na każdym etapie procesu, gwarantując bezpieczeństwo i zgodność z przepisami prawa. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24.pl pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim. Z serwisem spadek.info współpracowała od początku jego istnienia czyli od 2012 roku.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »