Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co należy do długów spadkowych?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-03-25

Niedawno zmarł mój ojciec, który pozostawił w spadku gospodarstwo rolne. Spadkobiercy to ja i moja siostra. Siostra chce złożyć do sądu wniosek o dział spadku, ale ja nie zgadzam się z jej propozycją (chciałbym otrzymać całe gospodarstwo i spłacić siostrę). Co mogę zrobić? Ponadto chciałbym się dowiedzieć, co należy do długów spadkowych. Czy można do nich zaliczyć nakłady mojej pracy własnej w gospodarstwie ojca i osobiste sprawowanie nad nim opieki w czasie choroby? Proszę o podanie przepisów dotyczących mojej sprawy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 922 § 1 i Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) do długów spadkowych należą obowiązki zmarłego, którego nie wygasają z chwilą śmierci, a także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.

Jeżeli chodzi o długi spadkowe (obowiązki) powstałe za życia spadkodawcy – do tej kategorii należą wszystkie długi, które nie wygasają z chwilą otwarcia spadku. Są to po pierwsze stosunki zobowiązaniowe, w których spadkodawca był dłużnikiem, na przykład obowiązek zwrotu pożyczki, przedmiotu użyczenia, zapłaty wymagalnego czynszu, uiszczenia wymagalnych rat renty lub alimentów, zwrotu przedmiotu darowizny w razie jej skutecznego odwołania, przedmiotu przechowania, użyczenia, wykupu weksla itp. Po drugie zaś pewne zobowiązania mogą powstać na skutek wygaśnięcia stosunku prawnego, którego podmiotem był spadkodawca w chwili śmierci, na przykład obowiązek wydania przedmiotu użytkowania.

Szczególnego rodzaju długami spadkowymi mogą być: koszty leczenia spadkodawcy, opieki nad nim, jego utrzymania, koszty związane z jego ostatnią chorobą poprzedzającą zgon, czyli wydatki poniesione przez określone osoby przed śmiercią spadkodawcy w związku z jego niedołęstwem lub chorobą, a których spadkodawca nie zdążył lub nie mógł – wobec braku środków – uregulować.

Spadek obciążają koszty postępowania spadkowego, w szczególności takie koszty jak: koszty zabezpieczenia spadku (art. 634 Kodeksu postępowania cywilnego; w skrócie: K.p.c.), spisu inwentarza (art. 637 K.p.c.), ogłoszenia testamentu (art. 646 i następne K.p.c.), przesłuchania świadków testamentu ustnego (art. 661 i następne K.p.c.), powołanie wykonawcy testamentu (art. 664 i następne K.p.c.), zarządu majątkiem spadkowym (art. 989 § 2 K.c.), wynagrodzenie wykonawcy testamentu i kuratora spadku. Do długów spadkowych natomiast nie można zaliczyć zabezpieczenia przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 6361 K.p.c.).

Oznacza to, że spadkiem są tylko te prawa i obowiązki zmarłego, które mają charakter cywilnoprawny, majątkowy i nie są ściśle związane z osobą spadkodawcy, a oprócz tego nie przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy osoby te są spadkobiercami.

Przepisy spadkowe nie mają zastosowania do wielu praw i obowiązków, co do których, z natury rzeczy, nie wchodzi w grę ich dziedziczenie w drodze spadkobrania, oraz takich praw, które na podstawie szczególnych przepisów przechodzą na oznaczone osoby. Zaliczyć tu należy prawa i obowiązki publicznoprawne, osobiste, rodzinne oraz te, które z mocy przepisów szczególnych przechodzą na oznaczone osoby, bez względu na to, czy są one spadkobiercami.

Praca, którą wykonywał Pan w gospodarstwie ojca, nie stanowi długu spadkowego, chyba że miał ją Pan wykonywać odpłatnie i nie otrzymał Pan za to wynagrodzenia. Opieka nad spadkodawcą też może zaliczać się do długów spadkowych tylko wtedy, gdy była odpłatna, a Pan nie otrzymał za nią zapłaty, ponieważ np. ojciec nie miał pieniędzy na zapłatę. Natomiast jeśli ponosił Pan koszty zakupu leków, jedzenia itd. i potrafi to Pan udokumentować, to można niewątpliwie mówić o długu spadkowym, o ile oczywiście nie były to z Pana strony wyłącznie akty dobrej woli. Jeśli poniósł Pan nakłady finansowe na gospodarstwo, to te bezapelacyjnie stanowią długi spadkowe – na Pana wniosek podlegają rozliczeniu w postępowaniu działowym. Te wszystkie okoliczności natomiast świadczą na Pana plus w takim sensie, że zwiększają szanse na przyznanie Panu gospodarstwa na własność.

Co do działu spadku: nie musi się Pan zgadzać na propozycję siostry, ale powinien Pan we wniosku przedstawić swoją.

Poniżej załączam wyciąg z przepisów K.p.c., które regulują kwestie związane z treścią wniosku o dział spadku – zgodnie z Pana życzeniem:

Art. 680:

§ 1. We wniosku o dział spadku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak również podać, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.

2. W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

Art. 681:

Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego, stosując przepisy rozdziału 8.

Art. 682:

Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku. Jeżeli przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, współspadkobiercy powinni w szczególności podać dane dotyczące okoliczności przewidzianych w art. 214 Kodeksu cywilnego.

Art. 683:

Na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie później niż na pierwszej rozprawie, sąd spadku może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się spadek lub jego znaczna część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy.

Art. 684:

Skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd.

Art. 685:

W razie sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku, sąd spadku może wydać postanowienie wstępne.

Art. 686:

W postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wezwanie do spłaty pożyczki po śmierci ojca

Dostałam wezwanie do spłaty pożyczki, którą zaciągnął mój ojciec przed śmiercią (zmarł w 2005 r.). Nic nie wiedziałam o tym...

 

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Gdzie dowiedzieć się na jaką kwotę był zadłużony zmarły?

Zmarł ojciec mojej bratanicy, który miał długi. Gdzie można dowiedzieć się, na jaką kwotę był zadłużony i u jakich wierzycieli? Czy bratanica...

Dział części spadku

Zmarł mój ojciec, który był prezesem i wspólnikiem w spółce z o.o. Czy można przeprowadzić częściowy dział spadku ...

 

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców

Sprawa spadkowa w sądzie trwała kilka lat od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Przez ten okres dwóch spadkobierców płaciło...

 

Sprawa w sądzie o podział mieszkania po babci

Moja babcia zmarła kilka lat temu, miała mieszkanie. Jej syn, a nasz tata też nie żyje. Ja i brat dostaliśmy wezwanie do sądu na sprawę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »