Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot kosztów za czynsz od spadkobierców

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-10-10

Sprawa spadkowa w sądzie trwała kilka lat od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Przez ten okres dwóch spadkobierców płaciło dobrowolnie po 1/2 opłat czynszowych za mieszkanie spadkodawcy. Sąd w postanowieniu podzielił spadek na trzy różne części. Nie został jeszcze przeprowadzony dział spadku. Czy spadkobiercy, którzy płacili część czynszu większą od uzyskanego sądownie udziału w spadku (czynsz płacili w 1/2, a udział w spadku uzyskali w 1/3) mogą żądać od pozostałych spadkobierców o większym udziale w spadku zwrotu odpowiedniej kwoty za zapłacony czynsz? Czy jest to tzw. działanie solidarne, czyli dobrowolne wpłaty niepodlegające już rozliczeniu po postanowieniu sądu dotyczącym stwierdzenia spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana pytania stanowi art. 1035 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.): „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

Jeżeli spadek dziedziczy kilku spadkobierców, każdy z nich – w chwili otwarcia spadku – nabywa określony ułamkowo udział spadkowy (oraz odpowiednie udziały w przedmiotach należących do spadku), a nie poszczególne przedmioty wchodzące do spadku. Dochodzi wówczas do powstania wspólności majątku spadkowego.

Wspólnością objęte są wszystkie prawa majątkowe podlegające dziedziczeniu i istniejące w chwili otwarcia spadku, a więc także prawa z istoty swej podzielne.

Zgodnie z art. 206 K.c. każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Stosownie do art. 207 K.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Z powyższego wynika, że każdy ze spadkobierców jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem wspólnej nieruchomości. Jeśli jeden ze spadkobierców np. sam spłaca czynsz to może on np. podczas działu spadku dochodzić zwrotu od pozostałych współwłaścicieli odpowiedniej spłaty odpowiadającej ich udziałowi w spadku.

Stosownie do dyspozycji art. 686 K.p.c. w postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Druga możliwość to wytoczenie spadkobiercy powództwa o zapłatę odpowiedniej części poniesionych przez Pana kosztów utrzymania lokalu. Zasadniczo może Pan domagać się zwrotu za trzy lata wstecz (do chwili przedawnienia się roszczenia). Oczywiście może Pan domagać się zwrotu opłat za czynsz, za okres 5-letni, jednakże jeśli spadkobierca (spadkobiercy) zarzuci przedawnienie roszczenia to niestety nie będzie można go egzekwować. W takiej sytuacji spadkobierca (spadkobiercy) będzie musiał zwrócić Panu opłatę za czynsz, za trzy lata wstecz.

Wnosząc powództwo musiałby Pan zebrać wszystkie rachunki jakie Pan poniósł w tym trzyletnim okresie, podzielić je w stosunku, w jakim każdy posiada udział w mieszkaniu i wezwać spadkobiercę (spadkobierców) do zwrotu części przypadającej na niego zapłaconych rachunków. Prawo do żądania płatności odpowiedniej części kosztów przysługuje Panu na podstawie art. 207 K.c., o którym wspominałam powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spadek po osobie ubezwłasnowolnionej

Przejęłam spadek po mojej matce, która była osobą ubezwłasnowolnioną (miała ustanowionego kuratora). Dowiedziałam się...

 

Zwrot zaległego czynszu od spadkobierców lokatora

Pół roku temu zmarł lokator mojego mieszkania, który od kilku lat nie płacił czynszu. Był nałogowym alkoholikiem. Opłaty za media ponosił ośrodek pomocy....

 

Śmierć jednego z kredytobiorców

Dom był zapisany na tatę, który zmarł. Spadkobiercami są: mama, mój brat i ja (każda osoba dziedziczy 1/3). Na ww. dom rodzice wspólnie zaciągnęli...

 

Spłata krewnych z powodu dziedziczenia testamentowego

W zeszłym tygodniu zmarła moja babcia, która w testamencie uczyniła mnie spadkobiercą swojego mieszkania. Babcia miała dwie córki, tj. nieżyjącą już...

 

Jak zmusić ojca do podziału spadku po mamie?

Jako jedyny syn odziedziczyłem po mamie 1/4 domu, pozostałe 3/4 należy ojciec. Nasze relacje są złe, właściwie nie utrzymujemy kontaktu, ojciec założył...

 

Dokonanie działu spadku nieruchomości rolnej

Przed trzema miesiącami odbyła się sprawa spadkowa, gdzie w spadku otrzymałem 1/4 gospodarstwa rolnego (pole orne, budynek mieszkalny, maszyny). Kiedy...

 

Podział spadku między dzieci i macochę

Niedawno zmarł nasz ojciec, chcielibyśmy wiedzieć, jak wygląda podział spadku między dzieci i macochę? Konkretnie chodzi o mieszkanie wykupione...

 

Jak dogadać się z rodzeństwem w sprawie spadku?

Jak dogadać się z rodzeństwem w sprawie spadku?

Moja mama zmarła w 2009 r., tata w 2012 r. Rodzice posiadali działkę wraz z domem piętrowym, nie sporządzili testamentu. Nie rozdzieliliśmy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »