Niezapłacony podatek od spadku

• Data: 2024-05-04 • Autor: Anna Sochaj-Majewska

Nabyłem spadek po ojcu na mocy postanowienia sądu. Było to kilka lat temu. Mój problem jest taki, że nie złożyłem stosownego zeznania podatkowego. Teraz dostałem wezwanie do US. Jakie konsekwencje mogę ponieść w związku z niezapłaconym podatkiem od spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niezapłacony podatek od spadku

Postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru podatku od spadku

Jeśli Pański ojciec zmarł po 1 stycznia 2007 r., czyli już po wejściu w życie przepisów wprowadzających całkowite zwolnienie podatkowe w podatku od spadków i darowizn w kręgu najbliższej rodziny, to wobec niezgłoszenia nabycia na formularzu SD-Z2, w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, spadek zostanie opodatkowany według reguł przewidzianych dla pierwszej grupy podatkowej (art. 4a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm., dalej jako „ustawa”).

Z kolei, jeśli Pański ojciec zmarł przed 1 stycznia 2007 r., to zwolnienie podatkowe spadkobiercom w ogóle nie przysługuje, bez względu na termin stwierdzenia praw do spadku, i w ciągu jednego miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (uprawomocnienie się postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku – art. 6 ust. 4 ustawy) należało złożyć zeznanie podatkowe na formularzu SD-3 (art. 17a ust. 1 ustawy).

W obu wypadkach urząd skarbowy zasadnie wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru podatku od spadku, skoro nie została złożona właściwa deklaracja i nie zapłacono podatku. Rodzice i dzieci należą do pierwszej grupy podatkowej (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy). To właśnie grupa podatkowa, czyli osobisty stosunek nabywcy do osoby, po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, decyduje o wysokości podatku w podatku od spadków i darowizn. Wysokość podatku z tytułu nabytego spadku po ojcu będzie wynikać z decyzji organu podatkowego; termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Zakresem pytania nie jest objęte obliczenie podatku od spadku po ojcu, jaki zobowiązany będzie Pan zapłacić. Nie jest to zresztą możliwe w świetle przedstawionego pytania, bowiem nie wiadomo, jakie rzeczy lub prawa majątkowe Pański ojciec pozostawił w spadku, jaką mają wartość, czy jest Pan wyłącznym spadkobiercą czy też nie, czy będzie możliwe skorzystanie z jakiegoś zwolnienia podatkowego (art. 4 ustawy) lub ulgi mieszkaniowej (art. 16 ustawy). Te wszystkie okoliczności weźmie natomiast pod uwagę organ podatkowy, zanim wyda decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi od upływu terminu płatności podatku, począwszy odpowiednio od pierwszego dnia po upływie pół roku albo jednego miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu, kiedy to podatek winien zostać zapłacony.

Sugeruję, aby w toku prowadzonego postępowania podatkowego brał Pan aktywny udział, czy to osobiście, czy też za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, doradcy podatkowego, adwokata). Będzie to konieczne wobec ustalania stanu majątku spadkowego z chwili nabycia (dzień śmierci spadkodawcy – art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego) oraz cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego, co ma znaczenie dla ostatecznego obciążenia podatkowego.

Zobacz również: Podatek od spadku nie zgłoszonego

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sposób obliczania podatku od spadków i darowizn

Sposób obliczania podatku od spadków i darowizn wynika z treści przepisu art. 15 ust. 1 ustawy, do którego Pana odsyłam. Ma on formę tabelaryczną, stąd niecelowe jest jego cytowanie w niniejszej odpowiedzi, tym bardziej wobec braku informacji na temat podstawy opodatkowania (wartości spadku). Ustalona podstawa opodatkowania zostanie pomniejszona o kwotę 9 637 zł, która stanowi kwotę wolną od podatku w pierwszej grupie podatkowej (art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Chciałabym też uprzedzić, że poza zobowiązaniem do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych organ podatkowy może wszcząć wobec Pana postępowanie karnoskarbowe w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – ryzyko takiego obrotu sprawy jest znaczne.

Jak stanowi przepis art. 54 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 186 ze zm., dalej jako „K.k.s.”), podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

W myśl § 2 tego przepisu, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 54 § 3 K.k.s.).

Mała wartość to wartość nieprzekraczająca dwustukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 53 § 14 K.k.s.). Z kolei ustawowy próg to kwota nieprzekraczająca pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w czasie popełnienia czynu zabronionego (art. 53 § 6 i § 3 K.k.s.). Jeśli kwota podatku nie przekroczy ww. ustawowego progu, podatnik będzie odpowiadać za wykroczenie skarbowe, zagrożone karą grzywny w wysokości od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w czasie orzekania (art. 48 § 1 K.k.s.). Mniejsza grzywna za wykroczenie skarbowe może być wymierzona mandatem karnym lub wyrokiem nakazowym (odpowiednio do dwukrotności lub dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, art. 48 § 2 i 3 K.k.s.). Brak informacji na temat prawdopodobnej wysokości niezapłaconego podatku uniemożliwia na chwilę obecną dokładne przewidzenie konsekwencji karnoskarbowych Pańskiego zaniechania.

Zobacz również: Ustawa o podatku od spadków i darowizn przed 2007

Przykłady

 

Przypadek Anny K.

Anna K. odziedziczyła mieszkanie po swojej babci, której zmarła w styczniu 2018 roku. Nie zdając sobie sprawy z obowiązku podatkowego, Anna nie złożyła odpowiedniej deklaracji SD-Z2. Po dwóch latach, kiedy próbowała sprzedać mieszkanie, urząd skarbowy wszczął postępowanie podatkowe. Konsekwencją dla Anny było zobowiązanie do zapłaty podatku od spadku z odsetkami za zwłokę, co znacząco zwiększyło jej zobowiązania finansowe.

 
Przypadek Michała P.

Michał P. odziedziczył zbiór wartościowych zegarków po swoim ojcu. Chociaż wiedział o konieczności zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym, nie uczynił tego, odkładając sprawę z miesiąca na miesiąc. Ostatecznie, po otrzymaniu wezwania do urzędu skarbowego, został obciążony nie tylko podatkiem od spadku, ale również wysokimi odsetkami za zwłokę oraz groźbą postępowania karnoskarbowego za nieujawnienie wartości majątku.

 
Przypadek Karoliny Z.

Karolina Z. po śmierci swojego wuja, z którym była blisko związana, odziedziczyła dom na wsi. W przekonaniu, że rodzinne relacje zwalniają ją z podatku, zignorowała obowiązek złożenia formularza SD-3. Urząd skarbowy po wykryciu tej niedopowiedzianej sprawy wszczął postępowanie, w wyniku którego Karolina musiała nie tylko zapłacić wysoki podatek, ale również zmierzyć się z koniecznością sprzedaży domu, aby pokryć dług podatkowy.

 

Podsumowanie

 

Niezgłoszenie nabycia spadku i niezapłacenie należnego podatku może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych oraz prawnych. Warto pamiętać o obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji w urzędzie skarbowym w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku. Brak złożenia deklaracji może skutkować nie tylko wysokimi odsetkami za zwłokę, ale także możliwością wszczęcia postępowania karnoskarbowego.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w prawidłowym zgłoszeniu spadku i uniknięciu konsekwencji karnoskarbowych, skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online. Nasi eksperci pomogą Ci również przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i deklaracje podatkowe. Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy - Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930
3. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Anna Sochaj-Majewska

O autorze: Anna Sochaj-Majewska

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »