Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W którym momencie można odrzucić spadek?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-07-14

Półtora roku temu zmarła siostra mojej teściowej. Jej dzieci odrzuciły spadek. Podczas później toczącej się sprawy spadkowej spadek odrzuciło też rodzeństwo zmarłej. Spadkobiercami obecnie są dzieci rodzeństwa, w tym mój mąż. Czy może on odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się, że jego mama to zrobiła, czy musi czekać na ustalenie przez sąd spadkobierców? Na rozprawie sędzia powiedział, że nie można obecnie odrzucić spadku (termin minął), tylko trzeba czekać na wyrok. Czy ma rację? Co mamy zrobić, by spadek (same długi) odrzucił też nasz 10-letni syn?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu Pani sprawy, zmarła siostra Pani teściowej. Tak więc kolejność odrzucania spadku jest następująca: najpierw Pani teściowa, następnie Pani mąż i na końcu syn.

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.

Przewidziany w art. 1015 § 1 sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się, zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych, z dniem, w którym dowiedzieli się oni z właściwego źródła o tym, że testament ze względu na niezachowanie prawem przepisanej formy jest nieważny (tak uchwała SN z 15 stycznia 1991 r., sygn. akt III CZP 75/90, LexPolonica nr 302249, OSNCP 1991, nr 5–6, poz. 68). Dla spadkobiercy ustawowego będzie to z reguły dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Ponadto może to być np. dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym, a także dzień, w którym dowiedział się o prawomocnym orzeczeniu o niegodności takich osób. Dla spadkobiercy testamentowego będzie to dzień, w którym dowiedział się o istnieniu i treści testamentu, po uprzedniej informacji o śmierci spadkodawcy.

Termin 6-miesięczny jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem.

Teściowa, jak rozumiem, spadek już odrzuciła. Teraz zatem Pani mąż ma 6 miesięcy na odrzucenie spadku, licząc od dnia, w którym dowiedział się o odrzuceniu spadku przez swoja matkę.

Trudno w tej chwili stwierdzić, dlaczego sędzia powiedział na rozprawie, że termin na odrzucenie spadku już minął. W każdym razie w przepisie jest jasno powiedziane, że chodzi o dzień dowiedzenia się o tytule swego powołania.

W praktyce przyjmuje się, że chodzi o dzień, w którym kolejny spadkobierca dowiedział się o odrzuceniu spadku przez poprzedzającego go spadkobiercę. Uważam zatem, że Pani mąż ma nadal otwarty termin 6-miesięcy na odrzucenie spadku i winien to zrobić przed sądem lub przed notariuszem. U notariusza lub w sądzie (ale u notariusza procedura jest znacznie szybsza) Pani mąż powinien pojawić się z aktem zgonu osoby zmarłej i najlepiej, gdyby miał kopię oświadczenia o odrzuceniu spadku, które złożyła Pani teściowa. Wówczas nie powinno być problemów z odrzuceniem. Po odrzuceniu spadku przez Pani męża będziecie mieli Państwo kolejne 6 miesięcy na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego syna.

Co się tyczy odrzucenia spadku przez nieletnie dzieci, to stwierdzić należy, że odrzucenie spadku przez osobę niepełnoletnią jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, w konsekwencji rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonać takiej czynności ani wyrażać zgody na ich wykonanie (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Tym samym rodzice muszą wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jeśli z wnioskiem wystąpi tylko jedno z rodziców, drugie i tak musi zostać wysłuchane.

Sąd, rozpatrując sprawę, ocenia między innymi legalność czynności (odrzucenie spadku zwykle jest zgodne z obowiązującym prawem) i jej celowość, to znaczy sprawdza, czy na odrzuceniu spadku nie ucierpi majątek dziecka. Ważne jest zatem dostarczenie dowodów, że spadek jest bardzo zadłużony i dla dzieci nie będzie korzystne jego przyjęcie.

Tak więc we wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka.  Wniosek musi być opłacony – opłatą stałą w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

Jeżeli postępowanie przed sądem rodzinnym przedłuża się, to należy w ciągu 6 miesięcy od odrzucenia spadku przez Pani męża złożyć do sądu spadku oświadczenie o odrzuceniu spadku również w imieniu małoletniego dziecka, zaznaczając jednocześnie, że postępowanie przed sądem rodzinnym o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wciąż się toczy (można w sądzie rodzinnym uzyskać stosowne zaświadczenie o tym, że sprawa jest w toku). Przerwie to wówczas bieg 6-miesięcznego terminu na złożenie stosownego oświadczenia do czasu wydania zgody przez sąd rodzinny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ustanowienie kuratora dla osoby chorej w celu odrzucenia spadku

Ja i żona odrzuciliśmy spadek po naszym zmarłym synu (nie miał dzieci). Nasi rodzice także muszą to zrobić, ale moja mama jest chora na raka w ostatnim...

 

Odprawa pośmiertna i zaległe wynagrodzenie a odrzucenie spadku

Mój ojciec zmarł w czasie wykonywania pracy w wyniku pęknięcia tętniaka. Wiem, że przysługuje naszej rodzinie odprawa pośmiertna , a także...

 

Pominięcie we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Zostałam pominięta we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Spadek był po moej babci, a wniosek złożył inny jej wnuk. Spadek odziedziczyła...

 

Skuteczne zrzeczenie się spadku

Moja żona dowiedziała się, że dziedziczy po bracie jej babci. Spadek to jednak same długi, więc postanowiliśmy się go zrzec. Podczas rozprawy okazało się,...

 

Odrzucenie spadku przez dziecko, które mieszka za granicą i nie jest zameldowane w Polsce

W związku ze śmiercią mojego ojca, z którym nigdy nie utrzymywałam kontaktu, zostałam przez sąd wezwana na sprawę spadkową. Złożyłam oświadczenie o...

 

Odrzucenie albo zrzeczenie się spadku

Odrzucenie albo zrzeczenie się spadku

Chciałbym się dowiedzieć, jak ja i moja rodzina (żona i dzieci) możemy uniknąć dziedziczenia długów po moich rodzicach. Czym się różni...

Częściowy dział spadku a odpowiedzialność za długi spadkodawcy

Czy częściowy dział spadku (dotyczący tylko ruchomości) spowoduje podział odpowiedzialności za długi spadkodawcy? Podział nieruchomości ze spadku jest na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »