Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto musi odrzucić spadek po krewnym?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2017-01-16

Niedawno zmarł krewny z mojej rodziny. Pozostawił same długi. Spadek odrzucili rodzice, następna w kolejności do dziedziczenia jestem ja. Czy wraz z mężem musimy odrzucić spadek? Czy nasze jeszcze nienarodzone dziecko w przyszłości również będzie musiało odrzucić spadek? W jaki sposób możemy odrzucić spadek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wskazuje art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Zgodnie z art. 1020 K.c. spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a w jego miejsce do dziedziczenia są powołani jego zstępni (dzieci).

Po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę ustawowego, dziedziczącego w pierwszej kolejności, sąd prowadzący postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku wzywa do udziału w sprawie osoby nabywające spadek w dalszej kolejności. W takiej sytuacji orzecznictwo i doktryna przyjmują, iż dla spadkobierców dziedziczących w dalszej kolejności termin 6 miesięcy do odrzucenia spadku liczy się od dnia otrzymania wezwania do udziału w postępowaniu.

Wymogi formalne dla oświadczenia o przyjęciu czy też odrzuceniu spadku wskazuje art. 1018 § 3 K.c., który stanowi: „oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym”. Do oświadczenia należy dołączyć odpis aktu zgonu osoby zmarłej i odpis swojego aktu urodzenia lub małżeństwa.

Spadek odrzuca tylko spadkobierca, czyli albo Pani, albo Pani mąż. Jeżeli spadkobiercą jest np. Pani, to Pani mąż nie dziedziczy np. po Pani rodzicu, dziadku itp., więc spadku nie musi odrzucać.

Przyjmijmy zatem, że zmarł ktoś z Pani rodziny. W przypadku, gdy odrzuci Pani spadek, na mocy art. 1020 K.c. zostanie wyłączona Pani od dziedziczenia, tak jakby nie dożyła Pani otwarcia spadku, a zatem na zasadzie art. 931 § 2 K.c. udział spadkowy, jaki by Pani przypadł, przypada Pana dziecku (nie mężowi). Brzmienie tego zapisu nie pozostawia w połączeniu z treścią art. 927 § 2 K.c. wątpliwości, że powinna Pani złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku również w imieniu swojego poczętego ale jeszcze nienarodzonego dziecka (tzw. nasciturusa).

Nasciturus (łacińska nazwa dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego) może być także spadkobiercą w myśl prawa cywilnego. Zgodnie z art. 927 § 2 K.c. dziecko poczęte w chwili otwarcia spadku może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. Zdolność do bycia spadkobiercą dziecka poczętego ma zatem charakter warunkowy. Spełnienie warunku (aby dziecko urodziło się żywe) powoduje, że nasciturus dziedziczy tak, jak pozostali spadkobiercy. Spełnienie wymaganego ustawą warunku rodzi skutki z mocą wsteczną. Prawo cywilne wprowadza domniemanie prawne w art. 9 K.c., zgodnie z którym domniemywa się, że dziecko przychodzi na świat żywe. Nie jest zatem konieczne dowodzenie, że spadkobierca, będący w chwili otwarcia spadku dzieckiem poczętym, urodził się żywy. Należy dopiero domniemanie to obalić, a ciężar obalenia domniemania ciąży na tej osobie, która w postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, twierdzi, że dziecko urodziło się martwe. Dziecko poczęte zatem także uczestniczy w postępowaniu spadkowym, reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych, czyli rodziców. Nasticurus dziedziczyć może zarówno na mocy testamentu, jak i z mocy ustawy.

Powyższe oznacza, że jeżeli w chwili śmierci spadkodawcy dziecko jest już poczęte (a taka sytuacja, jak rozumiem, ma miejsce w Pani przypadku) i urodzi się żywe, będzie spadkobiercą jako wnuk spadkodawcy, pod warunkiem, że Pani odrzuci spadek. Aby odrzucić spadek w imieniu Państwa nienarodzonego dziecka, powinniście Państwo, jako rodzice dziecka poczętego, złożyć w sądzie rejonowym wydziale rodzinnym i nieletnich właściwym dla miejsca zamieszkania wniosek o ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nienarodzonego, wskazując na kuratora jednego z Państwa, oraz wniosek o dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w postaci odrzucenia spadku po dziadku/babci dziecka. Ważne, aby zrobić to w terminie 6 miesięcy od dnia, kiedy sama odrzuci Pani spadek.

Sąd, rozpatrując sprawę odrzucenia spadku w imieniu Pani nienarodzonego dziecka, ocenia między innymi legalność czynności i jej celowość, to znaczy, czy na odrzuceniu spadku nie ucierpi majątek dziecka. Ważne jest zatem dostarczenie dowodów, że spadek jest bardzo zadłużony i dla dziecka nie będzie korzystne jego przyjęcie.

Tak więc we wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka. Wniosek musi być opłacony – opłatą stałą w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zrzeczenie się spadku po zmarłym teściu

Teść zmarł 3 lata temu. Żona nie złożyła oświadczenia o odrzuceniu spadku. Czy jest jeszcze możliwe zrzeczenie się po nim spadku? Dowiedzieliśmy...

 

Czy spadek można odrzucić u notariusza, czy tylko w sądzie?

Czy spadek można odrzucić u notariusza, czy tylko w sądzie?

Zmarł mój teść*. Był rozwiedziony z teściową od 30 lat. Czy w tym przypadku muszę z całą rodziną odrzucić spadek, aby po nim nie...

Dobrodziejstwo inwentarza a brak majątku

Zmarła mi mama, która miała zaciągnięty kredyt w banku. Czy możemy (ja i dwie siostry) przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »