Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozporządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2015-02-03

Moja pełnoletnia córka przebywa w DPS, jest ubezwłasnowolniona całkowicie. Za miesiąc zostanie przeprowadzona sprawa sądowa w celu ustanowienia opiekuna prawnego. Siostry zakonne, które sprawują opiekę nad córką sugerowały, że to one powinny objąć ten status ze względu na dobro dziecka. Czy w razie mojej śmierci siostry w imieniu córki przejmą część spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim.

Piecza nad osobą ubezwłasnowolnioną, pozostającą pod opieką, obejmuje troskę o fizyczny oraz umysłowy rozwój i należyte przygotowanie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do uzdolnień. W szczególności dotyczy to dbałości o stan zdrowia, postępów w nauce, wykształcenia, zdobycia odpowiedniego zawodu.

Najistotniejszym jednak uprawnieniem i obowiązkiem opiekuna jest sprawowanie zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego. Zarząd majątkiem ubezwłasnowolnionego podlega kontroli ze strony sądu opiekuńczego.

„Art. 155. § 1. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego.”

Zgodnie z art. 156 K.r.io. opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

Opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką przy czynnościach prawnych między tymi osobami oraz przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a opiekunem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką.

Jak wymaga przepis art. 160 § 1 K.r.io. niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę pozostającą pod opieką.

W momencie Pani śmierci siostry przejmą zarząd majątkiem, który Pani córka nabędzie w drodze spadku. Nie oznacza to jednak, że będą mogły nim dowolnie dysponować. Jeśli chodzi o kosztowności, akcje, obligacje, jakieś pamiątki rodzinne, to zgodnie z art. 161 § 1 K.r.io. opiekun prawny powinien je zdeponować w depozycie sadowym. Odziedziczona gotówka może zostać przeznaczona na potrzeby ubezwłasnowolnionego. Dysponowanie środkami finansowymi podlega kontroli sądowej.

„Art. 161. § 1. Sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do pozostającego pod opieką. Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego.

§ 2. Gotówka pozostającego pod opieką, jeżeli nie jest potrzebna do zaspokajania jego uzasadnionych potrzeb, powinna być złożona przez opiekuna w instytucji bankowej. Opiekun może podejmować ulokowaną gotówkę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego.”

Jeżeli wolałaby Pani, aby zarząd majątkiem dziedziczonym przez Pani córkę sprawowała inna osoba, może Pani ją wskazać w testamencie. Możliwość taką daje art. 102 K.r.io., który ma zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych – zgodnie z przywołanym na początku art. 175 K.r.io.

„Art. 102. W umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W wypadku takim, gdy darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.”

Dyspozycja art. 102 pozwala, aby spadkodawcy wyznaczyć jako zarządcę dowolną osobę, bliskiego krewnego albo osobę obcą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy w razie śmierci męża do spadku dojdzie jego rodzeństwo?

Mój mąż odziedziczył dom po rodzicach, w którym mieszkamy od ślubu. Nie mamy dzieci. Czy w razie śmierci męża do spadku dojdzie jego rodzeństwo?...

 

Jak zachować majątek dla dzieci po ponownym zawarciu związku małżeńskiego?

Jak zachować majątek dla dzieci po ponownym zawarciu związku małżeńskiego? Chodzi o majątek mój i mego partnera. Czy zgromadzony przeze mnie...

 

Przejście spadku na zstępnych

Trzy siostry dziedziczą ustawowo po zmarłej bratanicy. Czy odrzucenie spadku przez jedną z sióstr spowoduje dziedziczenie po niej przez jej dzieci?

 

Pominięty spadkobierca

Jedenaście lat temu odbyła się sprawa spadkowa po moim dziadku. Czy mogę teraz wnieść o ponowne rozpatrzenie tej sprawy do sądu? Zostałem praktycznie...

 

Czy mogę dziedziczyć po biologicznej matce, która oddała mnie do domu dziecka?

Niedawno zmarła moja biologiczna matka. Oddała mnie do domu dziecka zaraz po urodzeniu, a później byłam adoptowana przez inną rodzinę. Moi rodzice...

 

Zabezpieczenie spadku

Mam problem ze spadkiem. Niedawno zmarła moja ciotka. W testamencie ciotka zapisała cały dom na mnie. Niestety rodzina ciotki odcięła mi dostęp do tego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »