Testament ustny a testament notarialny, co wybrać?

• Data: 2024-06-30 • Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Kuzyn, który obecnie przebywa w hospicjum, przekazał znajomej kwotę do zainwestowania (ok. 200 000 zł). Znajoma uznaje ten fakt, ale jeszcze inwestycja nie została rozliczona. Kuzyn jest w bardzo złym stanie zdrowia. Kwota po zwrocie miałaby być podzielona inaczej, niż to wynika z normalnego spadku. Kuzyn ma troje dorosłych dzieci. Pieniądze miałyby przypadać najmłodszemu dziecku i jego trzem córkom, zgodnie z proporcjami wskazanymi w „Umowie powiernictwa na wypadek śmierci”. Umowa ta pojawi się w „Protokole z treści testamentu ustnego”. Proszę o opinię o obu tych jednostronicowych dokumentach. Chodzi o niezbędne minimum dla zachowania ważności dokumentów. Proszę o poradę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Testament ustny a testament notarialny, co wybrać?

Testament urzędowy

Zaproponowane przez Pana działania, biorąc pod uwagę stan zdrowia kuzyna, budzą wątpliwość co do ważności takiej czynności prawnej.

Jeżeli chodzi o testament ustny, to zgodnie z art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) „Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany w artykule niniejszym”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Testament szczególny ustny

Istnieje jeszcze jeden rodzaj testamentu, a mianowicie testament szczególny ustny. Muszą istnieć określone prawnie przesłanki, aby można było sporządzić taki testament. Zgodnie z art. 952 Kodeksu cywilnego „Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków (§ 1). Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie (§ 2). W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków (§ 3)”.

Proszę pamiętać, że testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nieważność testamentu

Bardzo ważne jest to, aby ustalić, czy kuzyn jest świadomy podejmowanych przez siebie czynności prawnych. Jeżeli działałby w stanie wyłączającym świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Zgodnie z art. 82 Kodeksu cywilnego „Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych”. Nadto zgodnie z art. 945 Kodeksu cywilnego „Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku”.

Zatem uważam, że kwestie innego podziału spadku, a także kwestie inwestycji dla bezpieczeństwa prawnego, w przypadku gdy kuzyn jest zdolny do podejmowania czynności prawnych, tj. ma świadomość tego, co robi i nie znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, warto uregulować w akcie notarialnym.

Przykłady

Testament ustny przy świadkach

Pan Jan, starszy mężczyzna, który nagle zachorował i znalazł się w szpitalu, zdawał sobie sprawę, że jego stan zdrowia jest poważny. Chciał zabezpieczyć przyszłość swojej wnuczki, której wcześniej obiecał sporą sumę pieniędzy. W obecności trzech bliskich przyjaciół, w tym sąsiada, oświadczył swoją ostatnią wolę. Jeden ze świadków spisał oświadczenie Pana Jana, podając miejsce i datę, a wszyscy świadkowie podpisali dokument. Dzięki temu, mimo trudnych warunków, testament ustny Pana Jana był ważny i jego wola została zrealizowana.

 

Testament ustny sporządzony w hospicjum

Pani Maria, przebywająca w hospicjum, wiedziała, że jej czas się kończy. Nie zdążyła wcześniej sporządzić testamentu, ale miała szczególne życzenia dotyczące podziału swojego majątku. Zwołała dwie zaufane pielęgniarki i swoją przyjaciółkę, a następnie w ich obecności wyraziła swoją ostatnią wolę. Pielęgniarki spisały jej oświadczenie, podały datę i miejsce, a następnie wszystkie obecne osoby, w tym Pani Maria, podpisały dokument. Ten testament ustny stał się podstawą prawną do podziału majątku Pani Marii zgodnie z jej życzeniem.

 

Testament ustny w obliczu nagłego wypadku

Pan Adam, będąc uczestnikiem poważnego wypadku samochodowego, został przewieziony do szpitala. Jego stan był krytyczny i istniało realne zagrożenie życia. Wiedząc, że może nie przeżyć, postanowił sporządzić testament ustny. W obecności trzech pracowników szpitala, którzy zgodzili się być świadkami, Pan Adam wyraził swoją ostatnią wolę. Jeden z nich spisał jego oświadczenie, a wszyscy podpisali dokument. Testament ustny Pana Adama został uznany za ważny, co pozwoliło na podział jego majątku zgodnie z jego wolą po jego śmierci.

Podsumowanie

Testament ustny, choć rzadziej spotykany, stanowi ważne narzędzie prawne w sytuacjach kryzysowych, gdy sporządzenie testamentu pisemnego jest niemożliwe. Przykłady z życia wzięte pokazują, jak w obliczu nagłej choroby czy wypadku, oświadczenia woli złożone w obecności świadków mogą zagwarantować realizację ostatnich życzeń spadkodawcy. Kluczowe jest jednak spełnienie wymogów formalnych, aby zapewnić ważność takich testamentów.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism prawnych, aby zapewnić Państwu wsparcie w każdej sytuacji, bez wychodzenia z domu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybkie i rzetelne wsparcie prawne dostosowane do Twoich potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »