Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy żona może po zmarłym mężu wypłacić 50% środków?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-03-11

Czy żona po zmarłym mężu posiadającym rachunek bankowy może wypłacić 50% środków z tego konta jako pozostająca we wspólnocie małżeńskiej oraz dokonać kolejnej wypłaty na podstawie dokonanej za życia przez właściciela konta dyspozycji na wypadek jego śmierci? Moim zdaniem łączą się tutaj dwie niezależne wypłaty, które w całości zlikwidowałyby konto, nie pozostawiając nic dla pozostałych spadkobierców. Chciałbym jednak, aby było to możliwe.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Z Pana opisu wynika, że rachunek bankowy założony był wyłącznie na zmarłego, czyli nie był to rachunek wspólny małżonków, gdyż w takim przypadku żona zmarłego mogłaby nadal zarządzać zgromadzonymi na nim środkami.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeśli środki zgromadzone na rachunku wchodziły do majątku wspólnego małżonków, czyli nie znajdowały się tam,np. środki zgromadzone przez małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej, ale np. pochodziły z wynagrodzeń za pracę otrzymanych w czasie trwania wspólności ustawowej, to zasadniczo w przypadku śmierci jednego z małżonków, połowa zgromadzonych środków staje się automatycznie własnością żony zmarłego, w myśl art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustaje bowiem wówczas wspólność ustawowa.

Kwestię dysponowania wkładem na wypadek śmierci właściciela rachunku reguluje natomiast art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w następujący sposób:

„1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza”.

Jak czytamy w cytowanym przepisie, kwota zadysponowana na jego podstawie, nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. Należy zwrócić uwagę, że przewidziana jest jednakże maksymalna kwota takiej dyspozycji. Jeśli więc, jak wynika z Pana opisu stanu faktycznego, dyspozycja taka została złożona, to żona zmarłego może żądać wypłaty środków, które nie wejdą do masy spadkowej po zmarłym. Jeśli kwota dyspozycji pokrywa pozostałą sumę zgromadzoną na rachunku, to faktycznie zgromadzone środki nie wejdą do masy spadkowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »