Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy żona może po zmarłym mężu wypłacić 50% środków?

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-03-11

Czy żona po zmarłym mężu posiadającym rachunek bankowy może wypłacić 50% środków z tego konta jako pozostająca we wspólnocie małżeńskiej oraz dokonać kolejnej wypłaty na podstawie dokonanej za życia przez właściciela konta dyspozycji na wypadek jego śmierci? Moim zdaniem łączą się tutaj dwie niezależne wypłaty, które w całości zlikwidowałyby konto, nie pozostawiając nic dla pozostałych spadkobierców. Chciałbym jednak, aby było to możliwe.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana opisu wynika, że rachunek bankowy założony był wyłącznie na zmarłego, czyli nie był to rachunek wspólny małżonków, gdyż w takim przypadku żona zmarłego mogłaby nadal zarządzać zgromadzonymi na nim środkami.

Jeśli środki zgromadzone na rachunku wchodziły do majątku wspólnego małżonków, czyli nie znajdowały się tam,np. środki zgromadzone przez małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej, ale np. pochodziły z wynagrodzeń za pracę otrzymanych w czasie trwania wspólności ustawowej, to zasadniczo w przypadku śmierci jednego z małżonków, połowa zgromadzonych środków staje się automatycznie własnością żony zmarłego, w myśl art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ustaje bowiem wówczas wspólność ustawowa.

Kwestię dysponowania wkładem na wypadek śmierci właściciela rachunku reguluje natomiast art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w następujący sposób:

„1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza”.

Jak czytamy w cytowanym przepisie, kwota zadysponowana na jego podstawie, nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. Należy zwrócić uwagę, że przewidziana jest jednakże maksymalna kwota takiej dyspozycji. Jeśli więc, jak wynika z Pana opisu stanu faktycznego, dyspozycja taka została złożona, to żona zmarłego może żądać wypłaty środków, które nie wejdą do masy spadkowej po zmarłym. Jeśli kwota dyspozycji pokrywa pozostałą sumę zgromadzoną na rachunku, to faktycznie zgromadzone środki nie wejdą do masy spadkowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Nabycie spadku i postępowanie działowe

Mama zmarła rok temu. Jej własnością było gospodarstwo rolne (dom, budynki gospodarcze i pole rolne). Spadkobiercami jest pięć osób: ojciec, ja...

 

Rozliczenie roczne po zmarłej mamie

Przed miesiącem zmarła mama. Jak wygląda sprawa rozliczenia rocznego podatku? Mama miała zawsze dopłatę. Czy teraz ten obowiązek przechodzi na rodzinę tj....

 

Załatwienie spraw spadkowych po zmarłej mamie

Mieszkam w domu prywatnym, który jest własnością rodziców. Moja mama zmarła 20 lat temu i do tej chwili nie zostały załatwione żadne sprawy...

 

Czy muszę spłacić rodzeństwo?

Za życia rodziców dostałam dom i pole wraz z rodzeństwem, które się później wyprowadziło. Teraz rodzeństwo chce spłaty za remonty sprzed 20...

 

Czy można zmusić spadkobiercę do spłaty?

Mój brat zostawił w spadku dom swoim dzieciom, córce i synowi. Do tej pory wszystko układało się dobrze. Teraz jednak bratanica, uzależniona od...

 

Wezwanie na sprawę spadkową osoby nieżyjącej - co zrobić?

Wezwanie na sprawę spadkową osoby nieżyjącej - co zrobić?

Niebawem odbędzie się sprawa spadkowa. Sąd wezwał na sprawę mojego nieżyjącego ojca. Przedmiotem postępowania spadkowego jest gospodarstwo rolne o pow....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »