Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Załatwienie spraw spadkowych po zmarłej mamie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-15 • Aktualizacja: 2021-06-02

Mieszkam w domu prywatnym, który jest własnością rodziców. Moja mama zmarła 20 lat temu i do tej chwili nie zostały załatwione żadne sprawy spadkowe w kwestii własności domu. Mam dwie siostry. Mój tata chce zapisać dom na własność moją i jednej siostry. Oczywiście mamy to dogadane między całym rodzeństwem. Co po kolei i gdzie muszę załatwić, żeby uporządkować te sprawy spadkowe i jak mogę to zrobić najszybciej i jakie są to koszty? Jaka jest kolejność przeprowadzania darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Załatwienie spraw spadkowych po zmarłej mamie

Stwierdzenie nabycia spadku po mamie

Musi Pan zacząć od wizyty w USC, aby pobrać:

  • akt zgonu mamy,
  • akt ślubu rodziców,
  • akty urodzenia dzieci zmarłej,
  • akty ślubu sióstr, jeśli są mężatkami i zmieniły nazwisko.

Potem należy skierować do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. O stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 i nast. Kodeksu cywilnego – K.c.) orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania unormowanego w art. 669 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej interes w stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 § 1 K.c.) lub na wniosek prokuratora (art. 7 K.p.c.). Uczestnikami postępowania powinny być osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669 K.p.c.).

We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części spadek dziedziczy. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677 K.p.c.). Celowe jednak jest skonkretyzowanie we wniosku żądania poprzez wskazanie spadkobierców i udziałów, w jakich im spadek przypadł.

Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd spadku, tj. sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 628 K.p.c.).

Od wniosku pobiera się wpis stały w kwocie 50 zł zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398). Potem należy złożyć zeznanie podatkowe do US. W ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia. W zeznaniu należy wymienić przedmioty spadkowe, jeśli jest to tylko udział w mieszkaniu, to należy wpisać – udział w 1/2 własności nieruchomości, oszacować w przybliżeniu jego kwotę.

Wniosek o zgodny dział spadku

Jeśli jesteście zgodni co do sposobu działu spadku, można to za jednym razem zrobić od razu w sądzie, składając nie tylko sam wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, ale razem z nim wniosek o zgodny dział spadku.

Dział spadku może być dokonany dopiero po prawomocnym stwierdzeniu nabycia spadku. Dlatego do wniosku o przeprowadzenie działu powinno być dołączone prawomocne postanowienie stwierdzające, którzy spadkobiercy dziedziczą spadek i w jakich częściach. Niedołączenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jednak nie pociąga za sobą daleko idących konsekwencji. W takim bowiem wypadku sąd dokonuje stwierdzenia nabycia spadku w postępowaniu działowym. Oczywiście przedłuża to postępowanie, a czasem doprowadza do sytuacji, że prowadzenie postępowania okazuje się bezprzedmiotowe czy też niedopuszczalne. Będzie to miało miejsce np. w wypadku, gdy w toku postępowania działowego zgłosi się spadkobierca testamentowy do całego spadku (art. 680 § 1, art. 681 K.p.c.).

Dział spadku, nawet sądowy, powinien nastąpić na podstawie zgodnego wniosku wszystkich spadkobierców. Takie rozstrzygnięcie z reguły zadowala wszystkich zainteresowanych.

Zasądzając spłaty, sąd orzeka o terminie ich płatności, a w razie istnienia ku temu warunków rozkłada zasądzoną tytułem spłaty należność na raty. Wówczas ustala wysokość rat i termin ich płatności, a także wysokość odsetek, przy czym może zasądzić odsetki niższe od ustawowych. W razie rozłożenia spłat czy też dopłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą przekraczać lat dziesięciu (art. 212 § 3 K.c., art. 688 K.p.c.).

Od wniosku o dział spadku pobiera się piątą część wpisu stosunkowego. Połowę tego wpisu pobiera się, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku od wniosku takiego pobierana jest opłata stała w kwocie 500 zł, a jeżeli wniosek będzie zawierać zgodny projekt działu spadku – 300 zł.

Do wniosku należy dołączyć odpis KW nieruchomości, wypis z rejestru gruntów. Wówczas opłata za całą procedurę w sądzie wyniesie 350 zł. Dla porównania – darowizna u notariusza na rzecz jednej siostry wyniesie ok. 1700–2500 zł. Więc jest to zdecydowanie bardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »