Podział majątku między dzieci za życia rodzica

• Data: 2023-11-11 • Autor: Iryna Kowalczuk

Przekazywanie przez rodziców majątku swoim dzieciom jest ważną i delikatną sprawą, wymagającą zarówno zrozumienia intencji rodzica, jak i przestrzegania procedur prawnych. W artykule omówiono różne metody, w tym spisanie testamentu oraz darowiznę, aby zapewnić, że podział majątku odpowiada życzeniom rodzica i akceptują go też dzieci. Szczególny nacisk położono na sytuację rodzinną, gdzie po śmierci jednego z rodziców pozostaje matka i dorosłe dzieci, a majątek rodzinny jest już nieformalnie podzielony. Przedstawiono rozwiązania, jak formalnie załatwić te sprawy w sądzie lub u notariusza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podział majątku między dzieci za życia rodzica

Pan Michał zadał nam pytanie o podział majątku między dzieci za życia rodzica. Jego sytuacja wygląda następująco: po śmierci ojca, który zmarł 6 lat temu, pozostała matka oraz trójka dorosłych dzieci. Wszyscy zamieszkują w rodzinnym domu, który nieoficjalnie, w pełnej zgodzie już podzielili: każde z dzieci oraz matka mają w nim własne miejsca. Pierwsze dziecko mieszka z rodziną w jednej części domu, drugie prowadzi firmę w innym jego segmencie, a trzecie – pan Michał – mieszka i prowadzi działalność gospodarczą na piętrze domu i mieszka tam razem z matką. Matka, chcąc zapobiec przyszłym konfliktom, pragnie spisać testament, aby obecny układ pozostał niezmienny. Ponieważ nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po śmierci ojca, Michał zastanawia się, jak formalnie ustalić taki podział majątku, aby spełniał on życzenia matki i rodzeństwa, i był zgodny z prawem.

Stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu sądowym

W tej sprawie należy w pierwszej kolejności przeprowadzić sprawę spadkową po ojcu. Stwierdzenia nabycia spadku można dokonać w sądzie lub przed notariuszem (wtedy otrzymuje się tzw. akt poświadczenia dziedziczenia).

Postępowanie mające doprowadzić do stwierdzenia nabycia spadku wszczyna się poprzez złożenie w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (czyli ojca), wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć:

 • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet zamężnych;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • testament (o ile został sporządzony);
 • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane).

Wnosząc do sądu sprawę o ustalenie praw do spadku, trzeba wymienić wszystkich spadkobierców, którzy dziedziczą.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym sąd stwierdzi, kto dziedziczy spadek po spadkodawcy.

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę. Opłata ta jest stała i wynosi 100 zł.

Zobacz również: Spadkobiercy nie mogą się dogadać 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pełnomocnik spadkobiercy w postępowaniu spadkowym

Art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) wskazuje, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Czyli spadkobierca może ustanowić pełnomocnika, który będzie go reprezentował przed sądem. W myśl art. 87 § 1 K.p.c., pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Zobacz również: Czynsz za mieszkanie po zmarłej osobie

Akt poświadczenia dziedziczenia

Drugim sposobem na potwierdzenie przez spadkobiercę prawa do spadku jest notarialne poświadczenie dziedziczenia, który to dokument ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Warto pamiętać, że akt poświadczenia dziedziczenia może sporządzić każdy notariusz i nie ma tutaj znaczenia ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (jak to jest w postępowaniu sądowym).

Spadkobiercy nie muszą składać żadnych wniosków oraz pism procesowych. Muszą jednak spełnić następujące warunki:

 • do kancelarii notarialnej przychodzą wszystkie osoby, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (czyli pan Michał, jego rodzeństwo i mama);
 • nie może być żadnych sporów między nimi w kwestii podziału spadku – czyli tego, kto jest spadkobiercą (gdy spadkobiercy sprzeczają się w tej sprawie, to spór rozstrzyga się na drodze sądowej);
 • spadek musi być otwarty po 1 lipca 1984 roku (otwarcie następuje z chwilą śmierci spadkodawcy).

Wybór notariusza zapewnia sprawne, szybkie, łatwiejsze, a przede wszystkim mniej sformalizowane przeprowadzenie sprawy spadkowej.

Na początek należy umówić się na spotkanie z notariuszem. Na wstępie zostaniemy poinformowani, jakie dokumenty trzeba ze sobą zabrać, aby móc poświadczyć dziedziczenie (m.in. akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia i małżeństwa potencjalnych spadkobierców, testament, gdy dziedziczenie jest na podstawie testamentu).

W kancelarii notarialnej spotykają się wszystkie osoby, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy. Notariusz w obecności spadkobierców, a także osób, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi, sporządza protokół dziedziczenia (będzie to akt notarialny).

Stanie się tak tylko wtedy, gdy pomiędzy spadkobiercami nie będzie sporu o spadek (o to, kto jest spadkobiercą, a nie – jak podzielić poszczególne składniki spadku – to rozstrzyga inny akt, dotyczący działu spadku).

Gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament, to notariusz go otwiera i ogłasza. W przypadku poświadczenia dziedziczenia, które następuje przed upływem sześciu miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, spadkobiercy składają oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Notariusz na podstawie protokołu dziedziczenia sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Określi krąg spadkobierców oraz ich udziały w dziedziczonym majątku. Ów akt nabierze mocy prawnej, gdy zostanie zarejestrowany w elektronicznym rejestrze poświadczeń dziedziczenia.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Koszty poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Poświadczenie dziedziczenia u notariusza kosztuje 150 zł (100 zł za protokół dziedziczenia, 50 zł za sporządzenie aktu poświadczenia). Cena jest taka sama bez względu na liczbę osób, które biorą udział w tej czynności. Do tej sumy należy dodać jeszcze 23% podatku VAT.
Opłaty nie obejmują jednak kosztów, które są związane z wypisem aktów poświadczenia dziedziczenia. Każdy spadkobierca, którego dotyczy sprawa, może żądać wypisów aktu w dowolnej ilości. Taki wypis kosztuje 6 złotych netto od każdej strony dokumentu.
Po zakończeniu powyższego postępowania (przed sądem lub przed notariuszem) pan Michał, jego rodzeństwo i mama będą współwłaścicielami majątku po ojcu. Oczywiście największy udział będzie miała mama, ponieważ będzie właścicielką nie tylko udziału po ojcu, ale również właścicielką drugiej połowy majątku małżeńskiego (dziedziczona po mężu będzie bowiem tylko ta połowa, która do niego należała – przyjmuje się, że we wspólności ustawowej małżeńskiej udziały małżonków są równe, czyli po połowie).

Zatem teraz pan Michał i jego rodzina mają następujące możliwości:

 1. Albo każdy pozostanie przy swoim udziale, który otrzymał w spadku po ojcu, a dodatkowo mama pana Michała sporządzi testament, w którym swoją część w majątku i część, którą odziedziczyła po mężu, przekaże darowizną na rzecz dzieci w odpowiednich częściach ułamkowych.
 2. Albo rodzina zdecyduje się przeprowadzić dział spadku po ojcu i np. przekażecie tym sposobem swoje udziały nieodpłatnie na mamę, a następnie ona, już jako właścicielka wszystkiego, podzieli ten majątek pomiędzy dzieci tak, jak będzie chciała, w testamencie. Wniosek o dział spadku można złożyć za zgodą wszystkich spadkobierców co do sposobu działu – wówczas sprawę można załatwić albo przed sądem, albo u notariusza lub bez takiej zgody przedstawiając swój własny plan podziału – wówczas sprawę można przeprowadzić wyłącznie przed sądem.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Koszty notarialne działu spadku

Koszty notarialne działu spadku oblicza notariusz w zależności od tego, jaką stawkę przyjmie. Stawki określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Maksymalna stawka taksy notarialnej jest zależna od wartości majątku podlegającego działowi i wynosi od wartości majątku:

 • do 3000 zł – maksymalna opłata 100 zł,
 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000zł,
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
 • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Powyższe kwoty są kwotami maksymalnymi, jakie może naliczyć notariusz. Do kwot tych notariusz doliczy 23% podatku VAT.

Notarialny dział spadku jest szybszy i nie tak sformalizowany jak sądowy.

Natomiast koszty sądowego działu spadku są dużo mniejsze. Opłata od wniosku jest stała i wynosi 500 zł, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł. Jeżeli wniosek o dział spadku zawiera żądanie zniesienia współwłasności, opłata wynosi 1000 zł, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł.

Przykłady

Przykład rodzinny: Przed śmiercią mąż pani Anny spisał testament, zostawiając wszystko żonie. Trzech dorosłych synów nie miało ojcu tego za złe, bo wiedzieli, że po mamie będą wszystko dziedziczyć. Jednak Anna uznała, że chciałby już teraz podzielić między nich zgromadzony wspólnie z mężem majątek. Rozmówiła się więc z synami, a następnie wszyscy udali się do notariusza, gdzie Anna z każdym z synów zawarła umowę darowizny, przekazując to, co wcześniej ustalili. Zostawiła sobie jedynie prawo dożywotniego zamieszkiwania w rodzinnym domu na wsi.

Przykład przedsiębiorczy: Pan Marek prowadził rodzinny biznes wraz z dwiema córkami. Zdecydował, że przed swoją śmiercią formalnie przekaże własność firmy córkom, aby uniknąć przyszłych nieporozumień. Z pomocą notariusza ustanowił akt darowizny, przekazując każdej córce równy udział w biznesie, co pozwoliło na płynne kontynuowanie działalności firmy po jego odejściu.


Przykład mieszkalny: Pani Dorota, mając na uwadze dobro swoich dzieci, postanowiła podzielić posiadany przez siebie duży dom na mniejsze mieszkania. Zatrudniła architekta, aby pomógł jej w podziale, a następnie zleciła notariuszowi sporządzenie odpowiednich dokumentów. W ten sposób każde z jej dzieci otrzymało własne, niezależne mieszkanie, jeszcze za jej życia, co zapobiegło potencjalnym konfliktom.

Podsumowanie

Podział majątku rodziców między dzieci, gdy żyje jeszcze jedno z nich, wymaga przemyślanych decyzji, jak i znajomości procedur prawnych. Niezależnie od tego, czy postępowanie spadkowe po zmarłym rodzicu zostało przeprowadzone, czy nie, kluczowe jest formalne ustalenie podziału przez testament lub darowiznę, aby uniknąć przyszłych sporów. Uregulowanie tych kwestii notarialnie lub sądownie daje gwarancję, że wola rodziców zostanie uszanowana, a dobra materialne rozdzielone zgodnie z ich intencją.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w formalnym podziale majątku rodzinnego jeszcze za życia jednego z rodziców? A może nasz inny problem z dziedziczeniem, podziałem spadku? Skontaktuj się z nami – nasza kancelaria oferuje profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, aby proces ten przebiegł gładko i bez komplikacji. Poniżej znajduje się formularz kontaktowy, napisz do nas.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełniła funkcję administratora. Udzielała porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »