Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dział spadku bez jednego spadkobiercy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-06-27

Jestem jednym z trzech spadkobierców mieszkania po zmarłym ojcu. Spadek został orzeczeniem sądu podzielony na równe części bez udziału jednego ze spadkobierców, z którym nie ma kontaktu. W jego imieniu występował kurator sądowy. Ja i drugi spadkobierca chcemy sprzedać to mieszkanie, ale jest problem z tym nieobecnym spadkobiercą, z którym nie można się skontaktować. Jak załatwić tę sprawę przy minimum kosztów i formalności, i czy jest to możliwe, nie kontaktując się z osobą, z którą kontakt na tę chwilę jest niemożliwy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W mojej ocenie postępowanie winno składać się z dwóch etapów. Pierwszy etap to dział spadku ze zniesieniem współwłasności – w ten sposób, że cała nieruchomość przypadnie jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych osób, bądź zniesienie współwłasności w ten sposób, że udział współwłaściciela, z którym nie macie Państwo kontaktu zostanie rozdzielony na pozostałych z obowiązkiem spłaty tegoż. Bez obowiązku spłaty na rzecz tegoż współwłaściciela niestety, ale sprawa może się nie zakończyć. Konieczne byłoby zatem wykazanie, jaką wartość przedstawia nieruchomość z podziałem na udział. Jeżeli ze współwłaścicielem nie macie Państwo kontaktu i być może nawet nie wie, że jest współwłaścicielem nieruchomości, podział taki jest korzystny, albowiem osoba ta nie będzie dochodziła od Państwa spłaty, która tylko teoretycznie będzie widniała na orzeczeniu sądowym. Jeżeli już uprzednio osoba była reprezentowana przez kuratora, nie należy spodziewać się, że teraz będzie inaczej.

Orzeczenie, na mocy którego zobowiązani Państwo będą do spłaty współwłaściciela, będzie mogło być wykonane przez 10 lat od uprawomocnienia się. Zgodnie z art. 125 § 1 K.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Obawiam się, że opłaty związane ze sprawę obejmować będą opłatę sądową w kwocie 1000 zł, honorarium biegłego od 2000 do 3000 zł oraz koszty ewentualnego kuratora. Wydatki te należy jednak wliczyć w koszt spłaty nieobecnego współwłaściciela. Być może spłata nigdy nie nastąpi, co z kolei powoduje, że i tak będziecie Państwo na plusie, albowiem, jak mniemam, spłata tegoż współwłaściciela byłaby większa, aniżeli wspomniane koszty. Jeżeli od razu wskażecie Państwo spłatę na rzecz współwłaściciela i będzie ona realna, to zaoszczędzić możecie Państwo honorarium na biegłego oraz koszty kuratora. Samemu udało mi się przeprowadzić kilka takich postępowań, powołując się przy tym na treść art. 230 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.

Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane. Przepis ten ma zastosowanie także do trybu nieprocesowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Rodzeństwo dzieli spadek po rodzicach – jak najkorzystniej?

Rodzeństwo dzieli spadek po rodzicach – jak najkorzystniej?

Mama i tato zmarli przed 10 laty, mamy postanowienie sądu, że każda z nas (córek) nabyła po 1/3 majątku. Chcemy przeprowadzić dział spadku po...

Brak porozumienia między spadkobiercami

Sąd ustalił na podstawie testamentu mojej babci spadek, który otrzymali nasza nieżyjąca mama (52%) i jej brat (48%). Uczestnikami sprawy byłem ja...

 

Nierówne udziały w nieruchomości spadkowej – kto płaci czynsz?

Rok temu zmarła moja mama, w testamencie zapisała swoje mieszkanie mnie – 2/3 udziału i po 1/6 moim dwóm siostrom. Siostry nie miał pretensji...

 

Denominacja kwoty przy ustalaniu wartości spadku

We wniosku o dział spadku należy podać wartość otrzymanych prezentów. W moim przypadku jest to dopłata do mieszkania własnościowego dokonana...

 

Podział majątku między dzieci za życia rodzica

Podział majątku między dzieci za życia rodzica

Moje pytanie dotyczy podziału majątku między dzieci za życia rodzica. Tata od 6 lat nie żyje. Jest mama i trójka dorosłych dzieci. Wszyscy mieszkamy...

Jak załatwić sprawy spadkowe mimo braku kontaktu z bratem?

Szesnaście lat temu zmarła moja mama, pozostawiając małą nieruchomość. Spadkobiercami jestem ja i brat. Brat nie interesuje się spadkiem, mimo prób...

 

Co po stwierdzeniu nabycia spadku? – procedury spadkowe

Złożyłam dzisiaj w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu, który zmarł 18 lat temu i zostawił testament. W tym testamencie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »