Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy środki z OFE i pieniądze po śmierci męża wchodzą w skład spadku?

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2013-04-17

Odrzuciłam spadek po mężu, który miał długi. Jednakże dostałam po jego śmierci środki z OFE, a także pieniądze za operację i pobyt w szpitalu. Ponadto z pracy wypłacili mi wyrównanie za jakieś zaległości. Czy te pieniądze wchodzą w skład spadku? Czy będę miała jakieś problemy?

 

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Mimo że odrzuciła Pani spadek po mężu, może Pani zgodnie z art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego nabyć część należnych mężowi praw, które z mocy ustawy nie wchodzą do schedy spadkowej po nim, a przechodzą na określone szczególnymi ustawami osoby.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

„Art. 922. (…)

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami”.

Również Pani może być podmiotem pewnych praw majątkowych w związku z faktem śmierci Pani męża.

Jeśli chodzi o prawa męża z tytułu pracy, część z nich nie wchodzi do masy spadkowej i zgodnie z art. 631 § 2 Kodeksu pracy przechodzą na małżonka zmarłego.

„Art. 631. § 1. Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku”.

Nie wskazuje Pani, za jakie „zaległości” otrzymała Pani „wyrównanie” – trudno mi się ustosunkować do tego, czy wchodzą one do masy spadkowej, czy nie.

Mimo odrzucenia spadku Pani jako małżonce należy się odprawa pośmiertna po mężu, o której mowa w art. 93 Kodeksu pracy.

„Art. 93. § 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna”.

Na fakt wyłączenia odprawy pośmiertnej z masy spadkowej wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 13.12.2004 r. (II PK 243/04):

„Odprawa pośmiertna nie należy do praw majątkowych ze stosunku pracy w rozumieniu art. 631 § 2 KP. Odprawa pośmiertna nie może wchodzić w skład masy spadkowej, gdyż nie przysługuje zmarłemu pracownikowi, ale jego rodzinie i to jej członkom wymienionym w art. 93 § 4 KP”.

Do masy spadkowej nie wchodzą środki zgromadzone na OFE, które zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazywane są wskazanym w umowie osobom – tzw. osobom uposażonym, a dopiero w przypadku braku wskazania w umowie osoby uposażonej środki te wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

„Art. 132. 1. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku”.

Do masy spadkowej, zgodnie z art. 831 Kodeksu cywilnego, nie wchodzą również odszkodowania wypłacane z tytułu ubezpieczenia osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia.

„Art. 831. § 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

§ 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie.

§ 2. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.

§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym”.

Jeżeli środki, o których Pani wspomina, zostały Pani wypłacone i nikt nie żądał od Pani przedłożenia postanowień spadkowych, do ich wypłaty doszło najprawdopodobniej w związku z zaistnieniem wskazanych przeze mnie przypadków. Środki te nie wchodzą do masy spadkowej i wierzyciele Pani męża nie mogą z nich zaspokajać swoich wierzytelności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »