Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy środki z OFE i pieniądze po śmierci męża wchodzą w skład spadku?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2013-04-17

Odrzuciłam spadek po mężu, który miał długi. Jednakże dostałam po jego śmierci środki z OFE, a także pieniądze za operację i pobyt w szpitalu. Ponadto z pracy wypłacili mi wyrównanie za jakieś zaległości. Czy te pieniądze wchodzą w skład spadku? Czy będę miała jakieś problemy?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mimo że odrzuciła Pani spadek po mężu, może Pani zgodnie z art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego nabyć część należnych mężowi praw, które z mocy ustawy nie wchodzą do schedy spadkowej po nim, a przechodzą na określone szczególnymi ustawami osoby.

„Art. 922. (…)

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami”.

Również Pani może być podmiotem pewnych praw majątkowych w związku z faktem śmierci Pani męża.

Jeśli chodzi o prawa męża z tytułu pracy, część z nich nie wchodzi do masy spadkowej i zgodnie z art. 631 § 2 Kodeksu pracy przechodzą na małżonka zmarłego.

„Art. 631. § 1. Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku”.

Nie wskazuje Pani, za jakie „zaległości” otrzymała Pani „wyrównanie” – trudno mi się ustosunkować do tego, czy wchodzą one do masy spadkowej, czy nie.

Mimo odrzucenia spadku Pani jako małżonce należy się odprawa pośmiertna po mężu, o której mowa w art. 93 Kodeksu pracy.

„Art. 93. § 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna”.

Na fakt wyłączenia odprawy pośmiertnej z masy spadkowej wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 13.12.2004 r. (II PK 243/04):

„Odprawa pośmiertna nie należy do praw majątkowych ze stosunku pracy w rozumieniu art. 631 § 2 KP. Odprawa pośmiertna nie może wchodzić w skład masy spadkowej, gdyż nie przysługuje zmarłemu pracownikowi, ale jego rodzinie i to jej członkom wymienionym w art. 93 § 4 KP”.

Do masy spadkowej nie wchodzą środki zgromadzone na OFE, które zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazywane są wskazanym w umowie osobom – tzw. osobom uposażonym, a dopiero w przypadku braku wskazania w umowie osoby uposażonej środki te wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

„Art. 132. 1. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku”.

Do masy spadkowej, zgodnie z art. 831 Kodeksu cywilnego, nie wchodzą również odszkodowania wypłacane z tytułu ubezpieczenia osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia.

„Art. 831. § 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

§ 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie.

§ 2. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.

§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym”.

Jeżeli środki, o których Pani wspomina, zostały Pani wypłacone i nikt nie żądał od Pani przedłożenia postanowień spadkowych, do ich wypłaty doszło najprawdopodobniej w związku z zaistnieniem wskazanych przeze mnie przypadków. Środki te nie wchodzą do masy spadkowej i wierzyciele Pani męża nie mogą z nich zaspokajać swoich wierzytelności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Mieszkanie w testamencie od dziadka i żądanie zachowku przez syna

Mój dziadek przed śmiercią sporządził testament, ponieważ chciał, żebym odziedziczyła jego kawalerkę. Mieszkanie wykupił dziadek, ale to ja dałam mu...

 

Spadek po śmierci jednego z rodziców

Spadek po śmierci jednego z rodziców

Niedawno zmarła moja matka. Ja i moja siostra nie chcemy dzielić majątku rodziców, póki żyje nasz ojciec. Słyszałam jednak, że niezgłoszenie spadku w...

Spadek po osobie ubezwłasnowolnionej

Przejęłam spadek po mojej matce, która była osobą ubezwłasnowolnioną (miała ustanowionego kuratora). Dowiedziałam się...

 

Przyjęcie spadku po bracie który miał dług

W 2009 roku zmarł mój brat. Ja i siostra przyjęłyśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W skład spadku wszedł nasz rodzinny dom, do...

 

Postępowanie spadkowe w Austrii

Niedawno zmarł mój ojciec, który od wielu lat mieszkał w Austrii i miał obywatelstwo tego kraju. W skład spadku wchodzi mieszkanie...

 

Spadek po teściowej i darowizny dla synowej

Mój mąż zmarł krótko po swoim ojcu, obaj w zeszłym roku. Żyje jeszcze teściowa, a mąż był jedynakiem. Mam troje nieletnich dzieci –...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »