Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co wchodzi w skład spadku?

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2013-04-17

Odrzuciłam spadek po mężu, który miał długi. Jednakże dostałam po jego śmierci środki z OFE, a także pieniądze za operację i pobyt w szpitalu. Ponadto z pracy wypłacili mi wyrównanie za jakieś zaległości. Czy te pieniądze wchodzą w skład spadku? Czy będę miała jakieś problemy?

 

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Mimo że odrzuciła Pani spadek po mężu, może Pani zgodnie z art. 922 § 2 Kodeksu cywilnego nabyć część należnych mężowi praw, które z mocy ustawy nie wchodzą do schedy spadkowej po nim, a przechodzą na określone szczególnymi ustawami osoby.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

„Art. 922. (…)

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami”.

Również Pani może być podmiotem pewnych praw majątkowych w związku z faktem śmierci Pani męża.

Jeśli chodzi o prawa męża z tytułu pracy, część z nich nie wchodzi do masy spadkowej i zgodnie z art. 631 § 2 Kodeksu pracy przechodzą na małżonka zmarłego.

„Art. 631. § 1. Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku”.

Nie wskazuje Pani, za jakie „zaległości” otrzymała Pani „wyrównanie” – trudno mi się ustosunkować do tego, czy wchodzą one do masy spadkowej, czy nie.

Mimo odrzucenia spadku Pani jako małżonce należy się odprawa pośmiertna po mężu, o której mowa w art. 93 Kodeksu pracy.

„Art. 93. § 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna”.

Na fakt wyłączenia odprawy pośmiertnej z masy spadkowej wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 13.12.2004 r. (II PK 243/04):

„Odprawa pośmiertna nie należy do praw majątkowych ze stosunku pracy w rozumieniu art. 631 § 2 KP. Odprawa pośmiertna nie może wchodzić w skład masy spadkowej, gdyż nie przysługuje zmarłemu pracownikowi, ale jego rodzinie i to jej członkom wymienionym w art. 93 § 4 KP”.

Do masy spadkowej nie wchodzą środki zgromadzone na OFE, które zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazywane są wskazanym w umowie osobom – tzw. osobom uposażonym, a dopiero w przypadku braku wskazania w umowie osoby uposażonej środki te wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

„Art. 132. 1. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku”.

Do masy spadkowej, zgodnie z art. 831 Kodeksu cywilnego, nie wchodzą również odszkodowania wypłacane z tytułu ubezpieczenia osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia.

„Art. 831. § 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

§ 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie.

§ 2. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.

§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym”.

Jeżeli środki, o których Pani wspomina, zostały Pani wypłacone i nikt nie żądał od Pani przedłożenia postanowień spadkowych, do ich wypłaty doszło najprawdopodobniej w związku z zaistnieniem wskazanych przeze mnie przypadków. Środki te nie wchodzą do masy spadkowej i wierzyciele Pani męża nie mogą z nich zaspokajać swoich wierzytelności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »