Emerytura po zmarłym mężu który miał długi

• Data: 2023-11-19 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W obliczu śmierci małżonka często pojawiają się trudne kwestie związane z dziedziczeniem długów. Niniejszy artykuł przybliża zagadnienia związane z odrzuceniem spadku po zmarłym mężu, a także kwestie przejścia na korzystniejszą dla wdowy rentę rodzinną. Omawiamy aspekty prawne, takie jak sporządzenie spisu inwentarza, procedurę odrzucenia spadku, w tym specjalne wymogi , gdy chodzi o małoletnich spadkobierców. Artykuł stanowi praktyczny przewodnik dla osób znajdujących się w podobnej sytuacji finansowej i prawnej. Kanwą dla wyjaśnienia tych kwestii będzie dla nas sprawa, z jaką zwróciła się do nas pani Stanisława.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Emerytura po zmarłym mężu który miał długi

Mąż pani Stanisławy zmarł przed miesiącem i zostawił po sobie tylko długi. Oprócz niej spadkobiercą zmarłego był ich jedyny syn, który miał już rodzinę: żonę i troje dzieci, dwoje z nich nie ukończyło jeszcze 18 roku życia – mieszkali na stałe w Anglii. Pani Stanisława nie posiadała żadnego majątku, jedynie 18-letni samochód. Zapytała, czy ona i syn z dziećmi muszą odrzucić spadek po zmarłym i jak to zrobić: oddając sprawę do sądu, czy może iść do notariusza. Najbardziej zależało jej, aby nie być zagrożonym spłatą długów. Pani Stanisława nie ukrywała, że jest w trudnej sytuacji finansowej – pobierała najniższą emeryturę, nie miała żadnych oszczędności. Dlatego zapytała również, czy może przejść na „emeryturę po mężu” bez obaw, że w ten sposób przejmie jego długi.

Obowiązek sporządzenia spisu inwentarza

Mąż pani Stanisławy zmarł już pod rządami znowelizowanej ustawy, według której w razie nieodrzucenia spadku dziedziczy się go z dobrodziejstwem inwentarza. Zatem jeśli pani Stanisława i jej syn oraz wnuki nie odrzucą spadku – nabędą go po 6 miesiącach z dobrodziejstwem inwentarza, a to znaczy, że będą odpowiadać za długi do wysokości masy dodatniej spadku. Oto przykład:

  • zmarły mąż pozostawił na koncie 200 zł,
  • spadkobiercy odpowiadają za długi do wysokości masy dodatniej spadku czyli do kwoty 200 zł.
  • mąż nie zostawił nic oprócz długów,
  • spadkobiercy nie odpowiadają za długi, bo nie ma masy dodatniej spadku, wynosi ona zero.

Jest tu jednak jeden warunek – sporządzenie prawidłowo spisu inwentarza, czyli podanie wszystkich długów do spisu i wszystkich składników majątku, jakie zostawił zmarły mąż. Jeśli samochód był wspólny – nabyty w trakcie małżeństwa – to połowa jego wartość stanowi spadek po mężu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odrzucenie spadku z długami

Odrzucenie spadku będzie wymagało albo wniosku do sądu, albo wizyty u notariusza. Są to dwie równorzędne możliwości. Gorzej jest w sytuacji małoletnich dzieci. Tu wymagana będzie zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie przez nie spadku po dziadku. A ponieważ dzieci mieszkają w Anglii, to właściwe jest tamtejsze prawo.

Zgodnie z treścią art. 640 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.): „Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie”. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku.

Jak wynika z art. 1012 Kodeksu cywilnego (K.c.) – spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Zgodnie z art. 1015 § 1 K.c. – oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Zobacz również: Czy po przyjęciu spadku można go odrzucić?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę powołanego w dalszej kolejności

Przy dziedziczeniu ustawowym, w przypadku dojścia do spadku spadkobiercy powołanego w dalszej kolejności z uwagi na odrzucenie spadku przez wyprzedzającego go spadkobiercę, termin do złożenia oświadczenia przez spadkobiercę dziedziczącego w dalszej kolejności rozpoczyna się od dnia, w którym dowiedział się on o odrzuceniu spadku przez wyprzedzającego go spadkobiercę, a jeżeli spadkobierca nie ma zdolności do czynności prawnych, od dnia, w którym o tytule powołania dowiedział się jego przedstawiciel ustawowy.

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przewidziany w art. 1015 § 1 K.c. jest terminem zawitym prawa materialnego. Nie podlega on zatem przedłużeniu ani przywróceniu. Oznacza to, że z chwilą jego upływu wygasa uprawnienie do skorzystania z tego prawa, a oświadczenie złożone po upływie tego terminu nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Upływ terminu z art. 1015 § 1 K.c. sąd uwzględnia z urzędu (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 grudnia 2012 roku, V CSK 18/12, LEX nr 1293843, „Kodeks cywilny. Komentarz.” pod red. prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, 2011 rok).

Zgodnie z art. 1020 K.c. – spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Terminy i procedura odrzucenia spadku przez małoletnich spadkobierców w dalszej kolejności

Stosownie do art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Przykładem czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka jest odrzucenie spadku przypadającego małoletniemu dziecku.

W przypadku małoletnich spadkobierców, dla zachowania sześciomiesięcznego terminu do odrzucenia spadku nie jest wystarczające złożenie w trakcie jego biegu wniosku do sądu opiekuńczego o wydanie zgody na złożenie oświadczenia w przedmiocie dziedziczenia w imieniu małoletniego spadkobiercy. Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, przewidziany w art. 1015 § 1 K.c., jest terminem zawitym. W judykaturze i piśmiennictwie wskazuje się, że jego upływ powoduje utratę uprawnienia do skutecznego złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Z art. 1015 § 1 K.c. wynika jednoznacznie, że rodzice powinni w imieniu małoletniego złożyć oświadczenie o odrzuceniu przez niego spadku przed upływem sześciu miesięcy, od dowiedzenia się przez nich o tytule powołania go do spadku. Powyższy przepis, ani żaden inny, nie daje podstawy do „przedłużania” sześciomiesięcznego terminu ze względu na konieczność uzyskania przez przedstawicieli ustawowych małoletnich spadkobierców zgody sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu dziecka (tak również Sąd Okręgowy w Łodzi w uzasadnieniu postanowienia w sprawie III Ca 1491/15, Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13 grudnia 2012 roku, V CSK 18/12, opubl. L.). Jednocześnie, w orzecznictwie prezentowany jest także pogląd, iż po złożeniu do sądu opiekuńczego wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, o ile jego złożenie nastąpi w ciągu owego sześciomiesięcznego terminu, termin do odrzucenia spadku dla małoletniego spadkobiercy ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym, a po jego prawomocnym zakończeniu biegnie dalej (tak między innymi Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 września 2016 roku, III CSK 329/15, opubl. Biuletyn Sądu Najwyższego 2016 rok, nr 11, Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 września 2015 roku, V CSK 686/14, opubl. Monitor Prawa Bankowego 2016 rok, nr 11). W judykaturze prezentowany jest także, raczej odosobniony pogląd, iż złożenie, w terminie sześciomiesięcznym na odrzucenie spadku przez małoletniego spadkobiercę, do sądu opiekuńczego wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, powoduje przerwanie biegu owego terminu, który następnie biegnie na nowo.

Zatem pani Stanisława i jej syn nie muszą odrzucać spadku. Nic nie robiąc, nabędą spadek przez upływ czasu z ograniczeniem odpowiedzialności za długi, pod warunkiem prawidłowego sporządzenia spisu inwentarza. Odrzucenie przez nich spadku wiązałoby się z koniecznością uzyskania w II rzędzie zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci, po odrzuceniu spadku przez ich ojca.

Zobacz również: Jak zrzec się spadku po ojcu?

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Renta po mężu a długi spadkowe

Pani Stanisława zapytała także o możliwość przejścia na rentę rodzinną po mężu i związane z tym ryzyka. Otóż donoszę, że renta rodzinna nie jest zależna od przyjęcia (odrzucenia) spadku. Nie ma z tym nic wspólnego, a zatem nie ma też związku z długami zmarłego.

Przykłady

Oto trzy prawdziwe historie, które dodatkowo ilustrują aspekty prawne dziedziczenia, gdy spadek jest obciążony długami.

 

Przykład 1: Wdowa po rolniku
Pan Jan, rolnik z małej miejscowości, zmarł, pozostawiając żonę Ewę i gospodarstwo rolne. Niestety, Jan rozpoczął budowę nowoczesnej stajni, na którą zaciągnął duży kredyt. Ewa, nie mając doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa, z pomocą prawnika wyceniła aktywa i pasywa spadku po mężu, i ostatecznie zdecydowała się na odrzucenie spadku, aby uniknąć spłaty zobowiązań. Odrzucenie spadku odbyło się poprzez wniosek do sądu.

 

Przykład 2: Ojciec z długami
Pan Krzysztof, ojciec trójki dzieci, rozwodnik, zmarł, zostawiając po sobie znaczne długi. Jego najstarsza, pełnoletnia córka zdecydowała się na odrzucenie spadku przed notariuszem. W imieniu młodszych dzieci, ich matka wystąpiła o zgodę na odrzucenie spadku do sądu rodzinnego. Uzyskawszy zgodę, w sądzie spadku odrzuciła zadłużony spadek w imieniu dzieci.

 

Przykład 3: Emerytura po mężu bez długów
Pani Maria, po śmierci męża – hazardzisty, stanęła przed decyzją, czy odrzucić spadek, czy go przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Istniała szansa, że może uda jej się zachować którąś z nieruchomości zmarłego, jednak po przeanalizowaniu sytuacji finansowej męża, licząc się przy tym z nieujawnionymi długami, uznała, że cenniejszy jest dla niej spokój, dlatego zdecydowała się spadek odrzucić. Podobnie uczyniła jej pełnoletnia córka. Zmarły nie miał żadnej rodziny, wychowywał się w domu dziecka, więc długi już nikogo nie mogły obciążyć. Pani Marii poradzono jednak, aby sprawdziła, czy nie byłoby korzystnie przejść na rentę rodzinną. Jak się okazało, mąż rzeczywiście miał wysokie świadczenie i pani Maria skorzystała finansowo na tym przejściu.

 

Przedstawione przypadki pokazują, jak różne mogą być sytuacje dotyczące dziedziczenia, szczególnie gdy w grę wchodzą długi spadkowe. Decyzja o odrzuceniu spadku często wiąże się z ochroną własnych finansów przed zobowiązaniami zmarłego, warto jednak poprzedzić ją analizą sytuacji albo wesprzeć się poradą prawnika. Warto także zrewidować własne finanse i w określonych sytuacjach rozważyć przejście na rentę rodzinną po zmarłym, jeśli może być to dla nas korzystniejsza finansowo.

Podsumowanie

Artykuł ten dostarcza istotnych informacji i praktycznych wskazówek dotyczących przede wszystkim odrzucenia spadku. Znajdują się w nim kluczowe kwestie prawne, proceduralne aspekty odrzucenia spadku, w tym szczególne wymogi dotyczące małoletnich spadkobierców. Ponadto dostarcza informacji o możliwości skorzystania z renty rodzinnej bez przejmowania długów zmarłego. To przewodnik dla osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, który ułatwi im podjęcie dobrych decyzji.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz indywidualnej porady prawnej lub pomocy w sporządzeniu dokumentów? Skorzystaj z naszych usług prawnych online – zapewniamy profesjonalną pomoc i szybkie przygotowanie niezbędnych pism, dopasowanych do Twojej indywidualnej sprawy. Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy umieszczony pod tekstem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »