Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ponosi koszty przeprowadzenia spisu inwentarza?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2014-10-14

Jestem spadkobiercą osoby zmarłej. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zmarły nie posiadał żadnego majątku. W urzędzie skarbowym złożyłam oświadczenie, że nie dostałam nic w spadku. Teraz zgłosił się do mnie bank z jakimś zaległym roszczeniem po zmarłym. Każe mi przeprowadzić spis inwentarza, na co nie mam pieniędzy. Czy nie powinien sam starać się udowodnić, czy jest jakiś majątek? Obawiam się sprzedaży długu firmie windykacyjnej. Co mam robić? Sądzę też, że dług jest przedawniony (minęły 3 lata).

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wymaga sporządzenia przez komornika spisu praw i obowiązków majątkowych należących do spadku.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Art. 644 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż jeśli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu powierza się komornikowi (art. 635 § 4).

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji „za spis inwentarza komornik pobiera stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę plus 23% VAT”.

Jeśli nie jest Pani w stanie ponieść kosztów sporządzenia spisu, może Pani ubiegać się o zwolnienie z tych kosztów. Sąd może bowiem zwolnić stronę z obowiązku uiszczenia kosztów, jeżeli strona wykaże, że nie jest ich w stanie ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania własnego i rodziny. W tym celu powinna Pani wystąpić do sądu rejonowego, w którego okręgu działa ten komornik, z wnioskiem o zwolnienie. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania złożone na urzędowym formularzu (formularz przesyłam Pani w załączeniu).

Natomiast jeśli chodzi o przedawnienie roszczeń, to sprawa wygląda następująco.

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu z upływem lat 10, licząc od wymagalności świadczenia. Jednak roszczenia o świadczenia okresowe lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem lat 3.

Roszczenia banku z tytułu umowy kredytowej przedawniają się zatem – co do zasady – w terminie 3 lat. Powyższy termin liczy się od chwili, kiedy roszczenie stało się wymagalne, czyli od momentu, kiedy bank miał prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności.

„Termin przedawnienia roszczenia odsetkowego to 3 lata, gdyż jest to świadczenie okresowe. Roszczenie odsetkowe przedawnia się za każdy dzień osobno. Co ważne: w każdym jednak razie odsetki przedawniają się najpóźniej z chwilą przedawnienia należności głównej” (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26.01.2005 r., sygn. akt III CZP 42/04).

Tym samym, jeśli roszczenie główne jest przedawnione, oznacza to, że wszystkie odsetki również są już przedawnione.

Jeśli zatem od ostatniego dnia, w którym spadkodawca miał spłacić dług, minęły 3 lata, to należy uznać, iż roszczenie banku (w tym roszczenie odsetkowe) jest już przedawnione, chyba że termin przedawnienia uległ przerwaniu bądź roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd (art. 125 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie bowiem z art. 123 „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Natomiast roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawniają się z upływem 10 lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jednak jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu z upływem 3 lat.

Tym samym w celu stwierdzenia, czy roszczenie banku jest już rzeczywiście przedawnione, należałoby przede wszystkim ustalić:

  • kiedy przedmiotowy dług spadkodawca miał zapłacić,
  • czy termin przedawnienia nie uległ przerwaniu, a w razie odpowiedzi pozytywnej – kiedy to nastąpiło; nadto
  • czy bank nie otrzymał już w czasie biegu terminu przedawnienia przeciwko Pani spadkodawcy orzeczenia sądowego nakazującego mu spełnienie żądanego świadczenia.

Zarzutu przedawnienie sąd nigdy nie uwzględnia z urzędu, a tylko na wyraźny zarzut dłużnika. Tym samym proszę pamiętać, że zarzut przedawnienia roszczenia musi Pani wyraźnie podnieść w ewentualnym sporze sądowym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »