Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto ponosi koszty przeprowadzenia spisu inwentarza?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2014-10-14

Jestem spadkobiercą osoby zmarłej. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zmarły nie posiadał żadnego majątku. W urzędzie skarbowym złożyłam oświadczenie, że nie dostałam nic w spadku. Teraz zgłosił się do mnie bank z jakimś zaległym roszczeniem po zmarłym. Każe mi przeprowadzić spis inwentarza, na co nie mam pieniędzy. Czy nie powinien sam starać się udowodnić, czy jest jakiś majątek? Obawiam się sprzedaży długu firmie windykacyjnej. Co mam robić? Sądzę też, że dług jest przedawniony (minęły 3 lata).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto ponosi koszty przeprowadzenia spisu inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wymaga sporządzenia przez komornika spisu praw i obowiązków majątkowych należących do spadku.

Art. 644 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż jeśli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Wykonanie postanowienia o sporządzeniu spisu powierza się komornikowi (art. 635 § 4).

Jaka jest opłata za spis inwentarza i kto ją ponosi?

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji „za spis inwentarza komornik pobiera stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę plus 23% VAT”.

Jeśli nie jest Pani w stanie ponieść kosztów sporządzenia spisu, może Pani ubiegać się o zwolnienie z tych kosztów. Sąd może bowiem zwolnić stronę z obowiązku uiszczenia kosztów, jeżeli strona wykaże, że nie jest ich w stanie ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania własnego i rodziny. W tym celu powinna Pani wystąpić do sądu rejonowego, w którego okręgu działa ten komornik, z wnioskiem o zwolnienie. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania złożone na urzędowym formularzu (formularz przesyłam Pani w załączeniu).

Czy dług spadkowy ulega przedawnieniu?

Natomiast jeśli chodzi o przedawnienie roszczeń, to sprawa wygląda następująco.

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu z upływem lat 10, licząc od wymagalności świadczenia. Jednak roszczenia o świadczenia okresowe lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się z upływem lat 3.

Roszczenia banku z tytułu umowy kredytowej przedawniają się zatem – co do zasady – w terminie 3 lat. Powyższy termin liczy się od chwili, kiedy roszczenie stało się wymagalne, czyli od momentu, kiedy bank miał prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności.

„Termin przedawnienia roszczenia odsetkowego to 3 lata, gdyż jest to świadczenie okresowe. Roszczenie odsetkowe przedawnia się za każdy dzień osobno. Co ważne: w każdym jednak razie odsetki przedawniają się najpóźniej z chwilą przedawnienia należności głównej” (uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26.01.2005 r., sygn. akt III CZP 42/04).

Tym samym, jeśli roszczenie główne jest przedawnione, oznacza to, że wszystkie odsetki również są już przedawnione.

Jeśli zatem od ostatniego dnia, w którym spadkodawca miał spłacić dług, minęły 3 lata, to należy uznać, iż roszczenie banku (w tym roszczenie odsetkowe) jest już przedawnione, chyba że termin przedawnienia uległ przerwaniu bądź roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd (art. 125 Kodeksu cywilnego).

Kiedy bieg przedawnienia długu może zostać przerwany?

Zgodnie bowiem z art. 123 „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji”.

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Natomiast roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawniają się z upływem 10 lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jednak jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu z upływem 3 lat.

Tym samym w celu stwierdzenia, czy roszczenie banku jest już rzeczywiście przedawnione, należałoby przede wszystkim ustalić:

  • kiedy przedmiotowy dług spadkodawca miał zapłacić,
  • czy termin przedawnienia nie uległ przerwaniu, a w razie odpowiedzi pozytywnej – kiedy to nastąpiło; nadto
  • czy bank nie otrzymał już w czasie biegu terminu przedawnienia przeciwko Pani spadkodawcy orzeczenia sądowego nakazującego mu spełnienie żądanego świadczenia.

Zarzutu przedawnienie sąd nigdy nie uwzględnia z urzędu, a tylko na wyraźny zarzut dłużnika. Tym samym proszę pamiętać, że zarzut przedawnienia roszczenia musi Pani wyraźnie podnieść w ewentualnym sporze sądowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spłata długów zmarłego i domaganie się spłaty od spadkobiercy

Mój ojciec nie płacił alimentów na moją rzecz, wskutek czego miał dług. W 2008 r. komornik zajął na poczet tego długu mieszkanie należące do ojca....

 

Sprzedaż ruchomości objętej spisem inwentarza majątku spadkowego

Przyjąłem jako jedyny spadkobierca ustawowy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wartość długów przekracza wartość majątku. Składnikiem majątku...

 

Czy pieniądze pobrane z rachunku bankowego zmarłego należą do masy spadkowej?

Toczy się sprawa spadkowa po zmarłym rok temu tacie. Uprawnieni do spadku są: mama, ja oraz przyrodnia siostra (miała inną matkę). Moje pytanie dotyczy...

 

Kara umowna za sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

Dwa miesiące temu zawarłam umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego na zakup przeze mnie nieruchomości. Dwa tygodnie temu jednak właściciel...

 

Czy długi zmarłego męża przechodzą na żonę i dzieci?

Przed miesiącem zmarł mój mąż. W trakcie naszego małżeństwa kupiliśmy działkę i zbudowaliśmy dom, w którym mieszkamy ja i troje...

 

Odpowiedzialność za długi żony

Wiem o tym, że są trzy formy przyjęcia spadku: można przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie proste),...

 

Kiedy trzeba zawiadomić sąd o odrzuceniu spadku?

W lipcu 2015 roku zmarła siostra mojej matki (maż jej zmarł już wcześniej) i pozostawiła duże długi. Jej dzieci i wnuki odrzuciły spadek. Moja...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »