Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy darowiznę przekazuje się wraz z długami?

Autor: Marek Gola

Moja żona przyjęła spadek po zmarłym wraz z siostrą i matką. Ojciec żony miał długi w ZUS-ie i dom ze spadku jest zajęty hipotecznie. W tej chwili żona chce wraz z siostrą przekazać darowiznę matce. Czy po przekazaniu tej darowizny przekaże ją wraz z długami, które nabyła w drodze przyjęcia spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy darowiznę przekazuje się wraz z długami?

Przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi

Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan spadkobiercą ustawowym po swoim ojcu. W krąg spadkobierców wchodzi nadto Pana mama (żona zmarłego) i siostra (córka zmarłego). Domniemywać można, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostało już wydane.

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”. Jak wynika z powyższego, sposób przyjęcia spadku ma ogromne znaczenia dla późniejszej odpowiedzialności za długi pozostawione przez spadkodawców/spadkodawcę.

Przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia udziału spadkowego, który temu spadkobiercy przypada z innego tytułu. Spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych, albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Innymi słowy jeżeli Pan lub inny spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy, wówczas z mocy prawa następuje proste przyjęcie spadku. Przyjęcie proste powoduje, iż osoba przyjęła spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi.

Aktualnie przyjęcie spadku nastąpiło. Nie doszło jednak do działu spadku. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów. Wyraźnie podkreślić należy, iż „od chwili działu spadku ustaje solidarna odpowiedzialność współspadkobierców za długi spadkowe i każdy z nich ponosi odpowiedzialność w stosunku do wielkości swojego udziału w spadku (art. 1034 § 2 k.c.). Odpowiedzialność ta jest więc proporcjonalna do wielkości udziału danego spadkobiercy. Za datę działu należy uznać datę zawarcia umowy o dział spadku lub datę uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie działu” (A. Kidyba, Komentarz do art. 1034 Kodeksu cywilnego, 15.11.2011).

Zasadne jest zatem dokonanie przed notariuszem (z dnia na dzień) zgodnego działu spadku w ten sposób, że Pana udział przypadnie na rzecz matki bez obowiązku spłaty. Nikt nie da Panu gwarancji, że firmy windykacyjne bądź też komornicy nie będą próbować ciągną Pana do odpowiedzialności, ale wówczas będzie mógł się Pan wylegitymować aktem notarialnym, z którego treści wynikać będzie, że cały Pana udział przypadł matce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl