Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie w Polsce na podstawie testamentu sporządzonego za granicą

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-03-22

Mam obywatelstwo polskie i amerykańskie, na stałe mieszkam w USA. Moje dzieci są obywatelami amerykańskimi. Posiadam w Polsce nieruchomości odziedziczone po rodzicach. Czy moje dzieci na podstawie mojego testamentu odziedziczą nieruchomości w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię wykonalności na terytorium Polski testamentu sporządzonego za granicą regulują: ustawa Prawo prywatne międzynarodowe oraz Konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych.

Według ustawy Prawo prywatne międzynarodowe:

„Art. 65. Z zastrzeżeniem art. 66 o ważności testamentu i innych rozrządzeń na wypadek śmierci rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonania tych czynności.

Art. 66. 1. Prawo właściwe dla formy testamentu i jego odwołania określa Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284).

2. Prawo wskazane na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio do formy innych rozporządzeń na wypadek śmierci.”

Natomiast artykuł 1 Konwencji haskiej dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych stanowi:

„Artykuł 1.

Rozporządzenie testamentowe jest ważne pod względem formy, jeżeli jest ona zgodna z prawem wewnętrznym:

a) miejsca, w którym spadkodawca dokonał rozporządzenia, albo

b) obowiązującym w państwie, którego obywatelem był spadkodawca bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo

c) miejsca, w którym spadkodawca miał miejsce zamieszkania bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo

d) miejsca, w którym spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo

e) w odniesieniu do nieruchomości – miejsca ich położenia.

Jeżeli prawo, które powinno być zastosowane ze względu na obywatelstwo, stanowi system niezunifikowany, to dla celów niniejszej konwencji stosuje się prawo wskazane przez normy obowiązujące w tym systemie, a w braku takich norm, to z praw wchodzących w skład tego systemu, z którym spadkodawca był najbardziej związany.

Ocena, czy spadkodawca miał miejsce zamieszkania w określonym miejscu, podlega prawu tego miejsca.”

Jeżeli Pani testament spełnia wymogi do uznania go za testament ważny w świetle ustawodawstwa amerykańskiego, będzie można się nim posługiwać w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku w Polsce.

Wystarczy więc, iż sporządzi Pani testament zgodny z prawem stanu, w jakim Pani zamieszkuje; aby jednak uniknąć ewentualnych komplikacji z tym związanych, może Pani sporządzić testament w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego.

Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Brak daty nie pociąga jednak za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament może być również sporządzony w formie aktu notarialnego, poza granicami Polski czynności z tego zakresu są wykonywane przez konsula.

Testament ten będzie zatem podstawą do orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku przed sądem w Polsce (właściwy miejscowo jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego w Polsce).

Według ogólnych zasad zawartych w przepisie art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego do rozpoznania takiego wniosku właściwy jest wyłącznie sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli nie da się go ustalić w Polsce, wówczas – sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku).

Samo postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu odbywa się na wniosek skierowany do właściwego sądu – musi być on prawidłowo opłacony (opłata wynosi 50 zł).

Ponadto konieczne będzie poświadczenie tłumaczenia lub sporządzenie tłumaczenia uwierzytelnionego testamentu przez tłumacza przysięgłego. Posiadając te dokumenty (testament i jego uwierzytelnione tłumaczenie), należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy przed sądem w Polsce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dwa testamenty notarialne rodziców

Przypadkiem zapoznałem się z testamentami notarialnymi moich rodziców. Okazało się, że cały swój majątek (dom) przepisali na moją siostrę, ja...

 

Testament czy darowizna?

Moi rodzice (mama jest bardzo chora) chcieliby przepisać mieszkanie i garaż na ich dzieci tj. trzy córki. Jak najlepiej to zrobić, czy spisać testament,...

 

Ustne zapewnienie o przekazaniu działki

Moja babcia posiada kilka działek. Większość z nich już przekazała swoim dzieciom. Także moja mama otrzymała ustne zapewnienie o przekazaniu...

 

Zabezpieczenie mieszkania przed sprzedażą po śmierci małżonka

Jak sporządzić testament, żeby zabezpieczyć się wzajemnie w małżeństwie (w przypadku śmierci jednego z nas) od konieczności przekazania...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »