Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy po śmierci byłego męża można wystąpić o podział majątku?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-04-01

Dwa lata temu zmarł mój ojciec. Zostawił troje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Przed zgonem rozwiódł się z drugą żoną, jednak nie zdążyli dokonać podziału majątku. Zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe, w wyniku którego my, dzieci odziedziczyliśmy po 1/3. Czy dwa lata po śmierci byłego męża jego była żona może wystąpić ze swoimi roszczeniami o podział majątku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sprawie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.i.o.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

Z chwilą orzeczenia rozwodu wspólność majątkowa małżeńska ustała. Art. 43 § 1 K.r.i.o. wskazuje, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

W pewnych wypadkach udziały małżonków w majątku wspólnym małżeńskim mogą być jednak różne.

Jak wskazuje przepis art. 43 § 2 K.r.i.o., z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. § 3 art. 43 K.r.i.o. wskazuje, iż przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W chwili obecnej – po śmierci Pani ojca, jego była żona ma prawo domagać się podziału majątku, którego dorobiła się, będąc w małżeństwie ze zmarłym. Była żona ma prawo do 1/2 udziału w majątku wspólnym (który podlega podziałowi), a pozostały majątek (czyli 1/2 udziału w majątku wspólnym + majątek osobisty zmarłego) dzielą miedzy sobą spadkobiercy zmarłego.

Była żona zmarłego jako współwłaścicielka ma prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po byłym mężu oraz o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności.

Stosownie do art. 46 Kodeksu rodzinnego, w sprawach nieunormowanych w Kodeksie od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku.

Stosownie do art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego, dział spadku (a także podział majątku wspólnego) może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami (małżonkami, spadkobiercami małżonka), bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Według § 2 art. 1037 Kodeksu cywilnego, jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Podział majątku wspólnego może być dokonany w każdym czasie. Stosownie bowiem do art. 210 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze pięć lat. Przedłużenie to można ponowić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dział spadku ze zniesieniem współwłasności

Dział spadku ze zniesieniem współwłasności

Niedawno zmarł mój dziadek, pozostawiając notarialny testament na rzecz swojego syna, a brata mojej mamy. W skład spadku wchodzi 4/6 udziału...

Podział spadku między dzieci i macochę

Niedawno zmarł nasz ojciec, chcielibyśmy wiedzieć, jak wygląda podział spadku między dzieci i macochę? Konkretnie chodzi o mieszkanie wykupione...

 

Jak doprowadzić do podziału domu?

Rok temu zmarła moja mama, tata żyje. Chciałby przepisać dom na mnie i na moją siostrę po połowie. Nie dokonaliśmy na razie żadnej sprawy spadkowej po...

 

Wystąpienie z wnioskiem o podział majątku według własnego pomysłu

Otrzymaliśmy z bratem w spadku po rodzicach mieszkanie o sporej wartości. Żeby dokonać faktycznego, jedna ze stron musiałaby drugą spłacić...

 

Współwłasność ułamkowa nieruchomości

Współwłasność ułamkowa nieruchomości

Odziedziczyłam 1/4 nieruchomości. Chciałabym skorzystać jakoś ze swojej części (najchętniej sprzedać), ale jeden ze spadkobierców nie chce przyjąć do...

Dawno sprzedana działka a rozliczenia spadkowe

W 1998 r. teściowie w ramach darowizny przepisali notarialnie na mnie i męża działkę. Okazało się, że nie spełnia ona warunków do zabudowy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »