Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie ujęcie samochodów przy podziale spadku

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2020-02-07

Mój tata zmarł 1,5 roku temu, pozostawiając po sobie majątek oraz 2 stare samochody. Moja mama, ja i siostra jesteśmy już po przyjęciu spadku oraz podziale spadku. Problem jest taki, że nie ujęliśmy tych samochodów przy podziale spadku, bo to stare samochody i o nich zapomnieliśmy. Chcielibyśmy je teraz sprzedać i pozbyć się dodatkowego źródła kosztów. Jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ujęcie samochodów przy podziale spadku

Stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców

Zgodnie z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

W myśl art. 677 § 1 zd. 2 Kodeksu postępowania cywilnego w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.

Dlatego też w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku czy akcie poświadczenia dziedziczenia nie ma wymienionej masy spadkowej. Jeżeli coś omyłkowo nie zostało uwzględnione w skład masy spadkowej, to nie wpływa to na powyższe postanowienie. Zgodnie bowiem z powyższym przepisem w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.

Uzupełniający dział spadku

Jeżeli natomiast po dokonaniu działu okazało się, że niektóre przedmioty należące do spadku zostały w nim pominięte lub gdy dokonano jedynie częściowego (umownego lub sądowego) działu spadku, może dojść do uzupełniającego działu spadku; por. uchwały SN z 28.8.1986 r., sygn. akt III CZP 47/86, z glosą S. Dalki.

Jeżeli w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo równoczesne z nim (połączone w tym samym postępowaniu) przeprowadzenie podziału majątku wspólnego; por. uchwałę SN z 2.3.1972 r., sygn. akt III CZP 100/71.

Rozpoznając sprawę podziału majątku wspólnego małżonków, Sąd Najwyższy (post. SN z 14.7.1983 r., sygn. akt IV CR 282/83) zwrócił uwagę na istotną – także dla postępowania o dział spadku – kwestię ewentualnego podziału uzupełniającego. Jeżeli bowiem składniki majątku wspólnego byłych małżonków nie były zgłoszone do podziału lub zostały pominięte przez sąd w prawomocnym orzeczeniu o podział, to nie przestają być one majątkiem wspólnym, a zatem mogą zostać podzielone w drodze umowy lub orzeczenia sądowego (podział uzupełniający). Z wnioskiem o podział uzupełniający mogą wystąpić również spadkobiercy jednego z byłych małżonków, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzania, prócz postępowania o podział majątku wspólnego, także postępowania o dział spadku po zmarłym, byłym małżonku, przy czym oba te postępowania mogą być połączone.

Z uwagi na powyższe wskazuję, iż w związku z pominięciem przedmiotowych samochodów obecnie przysługuje Państwu roszczenie o dział uzupełniający. Dopiero po dokonaniu niniejszego podziału uzupełniającego, będą Państwo mogli swobodnie dysponować pojazdami. Proszę jednak pamiętać, iż taki dział uzupełniający odpowiada wcześniej dokonanemu działowi i udziały procentowe muszą być zgodne z wcześniejszym postanowieniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak przekazać cały majątek jednemu ze spadkobierców?

Jak przekazać cały majątek jednemu ze spadkobierców?

Tato zmarł 11 lat temu, nieruchomość rodzinna, czyli dom i działka, we wszystkich dokumentach była zapisana na jego nazwisko. Mama zmarła przed...

Zgodne przekazanie udziałów w spadku bez obowiązku spłat lub dopłat

Zmarł mój mąż, nie pozostawił testamentu. Masę spadkową stanowi mieszkanie spółdzielcze własnościowe, garaż. Nie ma żadnych długów. Mamy 3 synów....

 

Brak zgody spadkobierców na podział spadku

Brak zgody spadkobierców na podział spadku

Jest na pięcioro rodzeństwa, posiadamy akt dziedziczenia po zmarłej mamie, w którym to należy nam się po 3/20 części oraz tacie 1/4 z całości....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »