Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dział spadku za pośrednictwem pełnomocników

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-16

Po śmierci mamy nie przeprowadzono rozprawy o przyjęcie spadku. Sprawa została założona dopiero teraz i odbędzie się w listopadzie. Dziedziczą – tata, siostra i ja. Oboje z siostra chcemy się zrzec naszych części (2/6) na rzecz taty, który mieszka w tym mieszkaniu. Tata przebywa jednak teraz za granicą i z powodu zdrowia nie jest w stanie dotrzeć do Polski. Upoważnił notarialnie siostrę do pełnego dysponowania swoim majątkiem i reprezentowania go przed urzędami w nieograniczonym zakresie. Czy jest jakakolwiek szansa na szybkie dokonanie działu spadku z przekazaniem mieszkania tacie? Czy możemy zrobić to u notariusza? Siostra będzie w kraju tylko 3 tygodnie. Jakiej treści pełnomocnictwo ja muszę wystawić pełnomocnikowi, jeżeli ja także nie będę mógł uczestniczyć w przeprowadzeniu działu spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego w listopadzie od dnia posiedzenia należy doliczyć 21 dni celem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, każdy z uczestników ma prawo złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienie. Jeżeli wniosek taki nie wpłynie, wówczas każdy z uczestników ma prawo w terminie kolejnych 14 dni złożyć apelację. W przypadku braku zarówno wniosku o uzasadnienie, jak i apelacji, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocni się.

Kolejnym krokiem winno być złożenie w sądzie pierwszego dnia po uprawomocnieniu się postanowienia (22. dzień po publikacji postanowienia) wniosku o doręczenie odpisu postanowienia z adnotacją o prawomocności. Opłata kancelaryjna wynosi 6 zł na każdą stronę. Jeżeli zatem postanowienie będzie miało 1 stronę opłata wynosi 6 zł, jeżeli 2 strony – wówczas 12 zł. Składając wniosek, proszę najlepiej osobiście udać się do sędziego i poprosić o wydanie odpisu postanowienia niezwłocznie, wskazując, że uczestniczka postępowania (Pana siostra) przebywa w Polsce zaledwie przez 3 tygodnie.

W chwili obecnej zarówno Pana ojciec, jak i siostra powinni upoważnić Pana (pełnomocnictwo ogólne) do reprezentowania Pana na rozprawie w sprawie o dział spadku. Dysponując takim pełnomocnictwem proszę poprosić także siostrę by ta osobiście wyraziła zgodę na przeniesienie prawa majątkowe jej przysługującego w postaci 1/3 spadku po matce, na rzecz swojego ojca. Oświadczenie takie siostra może złożyć przed notariuszem. Wówczas podpis będzie poświadczony notarialnie, albowiem przed notariuszem złożony, a i treść takiego oświadczenia nie będzie budziła podejrzeń.

Wówczas może Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o zgody dział spadku. Sprawa pod nieobecność Pana ojca i siostry będzie mogła zostać rozstrzygnięta na pierwszym posiedzeniu. Warunkiem koniecznym jest jednak zawarcie w treści pełnomocnictwa wskazania, iż jest Pan upoważniony także do odbierania korespondencji.

Opłata sądowa wynosi 1000 zł, a jeżeli będzie zgoda na zaproponowany podział opłata wynosiłaby 300 zł.

Jeżeli zdecydowaliby się Państwo na notariusza, wówczas taksa notarialna zostanie ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  • do 3000 zł – 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  • powyżej 30 000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  • powyżej 60 000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

Innymi słowy przeprowadzenie działu spadku przed sądem, choć trwające dłużej, będzie tańsze, aniżeli przeprowadzenie działu spadku i zniesienia współwłasności przed notariuszem.

Proszę pamiętać także, by złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego o nabyciu prawa majątkowego. Mimo iż są Państwo zwolnieni od podatku, konieczne jest zgłoszenie takiego wniosku w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zgodny podział majątku spadkowego – jak przeprowadzić?

Pół roku temu zmarła moja mama, pozostawiając testament. Całą swoją część majątku (współwłasność z ojcem) zapisała dla mnie (jest to działka...

 

Odpis części nieruchomości a dział spadku

W 2010 roku zmarła moja mama, tata żyje, do podziału jest gospodarstwo rolne z nieruchomością gruntową z budynkami i domem mieszkalnym. Mam...

 

Uzyskanie wyłącznej własności odziedziczonego w udziałach mieszkania

Odziedziczyłam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w udziale 85/96. Jedna ze współwłaścicielek jest za granicą (adres do niej...

 

Udział w spadku – jak dzieci mogą przekazać ojcu?

Siedem lat temu zmarła moja mama, nie pozostawiła testamentu. Nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Chcemy zrzec się swoich części na rzecz ojca....

 

Sprzedaż mieszkania przez spadkobierców

Ojciec zmarł w 2004 r. Jak dotąd nie przeprowadziliśmy po nim sprawy spadkowej. Matka i ojciec byli współwłaścicielami niewielkiego mieszkania. Jest nas 4...

 

Zniesienie współwłasności majątku ze spadku

Z powodu spadku po krewnym kilka osób z rodziny jest współwłaścicielami majątku. Ja też mam swoją część. Teraz jeden ze spadkobierców (główny)...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »