Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dział spadku za pośrednictwem pełnomocników

Autor: Marek Gola

Po śmierci mamy nie przeprowadzono rozprawy o przyjęcie spadku. Sprawa została założona dopiero teraz i odbędzie się w listopadzie. Dziedziczą – tata, siostra i ja. Oboje z siostra chcemy się zrzec naszych części (2/6) na rzecz taty, który mieszka w tym mieszkaniu. Tata przebywa jednak teraz za granicą i z powodu zdrowia nie jest w stanie dotrzeć do Polski. Upoważnił notarialnie siostrę do pełnego dysponowania swoim majątkiem i reprezentowania go przed urzędami w nieograniczonym zakresie. Czy jest jakakolwiek szansa na szybkie dokonanie działu spadku z przekazaniem mieszkania tacie? Czy możemy zrobić to u notariusza? Siostra będzie w kraju tylko 3 tygodnie. Jakiej treści pełnomocnictwo ja muszę wystawić pełnomocnikowi, jeżeli ja także nie będę mógł uczestniczyć w przeprowadzeniu działu spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dział spadku za pośrednictwem pełnomocników

Przeprowadzenie postępowania spadkowego

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego w listopadzie od dnia posiedzenia należy doliczyć 21 dni celem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia, każdy z uczestników ma prawo złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienie. Jeżeli wniosek taki nie wpłynie, wówczas każdy z uczestników ma prawo w terminie kolejnych 14 dni złożyć apelację. W przypadku braku zarówno wniosku o uzasadnienie, jak i apelacji, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocni się.

Kolejnym krokiem winno być złożenie w sądzie pierwszego dnia po uprawomocnieniu się postanowienia (22. dzień po publikacji postanowienia) wniosku o doręczenie odpisu postanowienia z adnotacją o prawomocności. Opłata kancelaryjna wynosi 6 zł na każdą stronę. Jeżeli zatem postanowienie będzie miało 1 stronę opłata wynosi 6 zł, jeżeli 2 strony – wówczas 12 zł. Składając wniosek, proszę najlepiej osobiście udać się do sędziego i poprosić o wydanie odpisu postanowienia niezwłocznie, wskazując, że uczestniczka postępowania (Pana siostra) przebywa w Polsce zaledwie przez 3 tygodnie.

Zobacz również: Pełnomocnictwo do stwierdzenia nabycia spadku u notariusza

Pełnomocnictwo do reprezentowania na rozprawie w sprawie o dział spadku

W chwili obecnej zarówno Pana ojciec, jak i siostra powinni upoważnić Pana (pełnomocnictwo ogólne) do reprezentowania Pana na rozprawie w sprawie o dział spadku. Dysponując takim pełnomocnictwem proszę poprosić także siostrę by ta osobiście wyraziła zgodę na przeniesienie prawa majątkowe jej przysługującego w postaci 1/3 spadku po matce, na rzecz swojego ojca. Oświadczenie takie siostra może złożyć przed notariuszem. Wówczas podpis będzie poświadczony notarialnie, albowiem przed notariuszem złożony, a i treść takiego oświadczenia nie będzie budziła podejrzeń.

Wówczas może Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o zgody dział spadku. Sprawa pod nieobecność Pana ojca i siostry będzie mogła zostać rozstrzygnięta na pierwszym posiedzeniu. Warunkiem koniecznym jest jednak zawarcie w treści pełnomocnictwa wskazania, iż jest Pan upoważniony także do odbierania korespondencji.

Opłata sądowa wynosi 1000 zł, a jeżeli będzie zgoda na zaproponowany podział opłata wynosiłaby 300 zł.

Zobacz również: Jak napisać wniosek o dział spadku i zniesienie współwłasności?

Dział spadku przed notariuszem

Jeżeli zdecydowaliby się Państwo na notariusza, wówczas taksa notarialna zostanie ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  • do 3000 zł – 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  • powyżej 30 000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  • powyżej 60 000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

Innymi słowy przeprowadzenie działu spadku przed sądem, choć trwające dłużej, będzie tańsze, aniżeli przeprowadzenie działu spadku i zniesienia współwłasności przed notariuszem.

Proszę pamiętać także, by złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego o nabyciu prawa majątkowego. Mimo iż są Państwo zwolnieni od podatku, konieczne jest zgłoszenie takiego wniosku w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zobacz również: Kto ponosi koszty działu spadku u notariusza?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl