Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku przez osoby pominięte w testamencie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-09-11

Czy w przypadku, gdy jest testament i powołany w nim tylko jeden spadkobierca (wnuczka spadkodawcy), pozostali spadkobiercy (w tym ja córka spadkodawcy) ustawowi muszą składać u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku (by ewentualnie ci pozostali spadkobiercy nie przejęli długów po spadkodawcy)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy wskazać, że spadek można odziedziczyć na podstawie testamentu lub z ustawy.

W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołani są spadkobiercy testamentowi.

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

Według art. 1014:

„§ 1. Przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia udziału spadkowego, który temu spadkobiercy przypada z innego tytułu.

§ 2. Spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu.

§ 3. Poza wypadkami przewidzianymi w paragrafach poprzedzających spadkobierca nie może spadku częściowo przyjąć, a częściowo odrzucić”.

Natomiast według art. 1015:

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

Dopóki więc spadkobierca testamentowy nie odrzuci spadku z testamentu, to jest jedynym spadkobiercą i spadkobiercy ustawowi w ogóle nie posiadają swojego tytułu powołania. Dopiero po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę testamentowego, powinni zostać powiadomieni o takim odrzuceniu.

Zgodnie z art. 640 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku.

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku”.

Art. 641 wyznacza treść oświadczenia przed notariuszem, a mianowicie:

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;

3) treść złożonego oświadczenia.

§ 2. Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

§ 3. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

§ 4. Jeżeli oświadczenie złożono ustnie, z oświadczenia sporządza się protokół”.

Zgodnie z art. 643 „o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia się wszystkie osoby, które według oświadczenia i przedstawionych dokumentów są powołane do dziedziczenia, choćby w dalszej kolejności”.

Jak więc z powyższego wynika oraz zgodnie z ogólną dyrektywą dokonywania czynności w postępowaniu spadkowym przez sąd spadku (art. 628) oraz w związku z obowiązkiem przesyłania oświadczeń w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku do sądu spadku, sąd ten jest zobowiązany do dokonywania zawiadomień określonych w omawianym przepisie.

Sąd przesyła zawiadomienia do osób wskazanych w oświadczeniu oraz przedstawionych dokumentach (art. 641 § 3) i nie ma obowiązku przeprowadzania żadnych dodatkowych ustaleń w tym zakresie.

Obowiązku przesyłania zawiadomień nie ma wówczas, gdy oświadczenie jest składane w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Osoby, które miałyby być zawiadomione w trybie art. 643, należą do zainteresowanych w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, a zatem powinny być jego uczestnikami. Jeżeli dopiero przy składaniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku zostaną ujawnione takie osoby, to sąd stosownie do art. 510 § 2 wezwie je do udziału w sprawie.

Reasumując, dopóki spadkobierca testamentowy nie odrzuci spadku z testamentu, to Państwo jako spadkobiercy ustawowi nie musicie składać oświadczeń o odrzuceniu spadku, bowiem na tym etapie nie jesteście do spadku powołani.

Testament istniejący należy złożyć w sądzie spadku z wnioskiem o jego ogłoszenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Przekazanie udziału w nieruchomości wspólnej

Rodzice zmarli 15 lat temu. Dom rodzinny został sądownie podzielony po 1/5 udziału na każde z dzieci (jest nas pięcioro). Jak dotąd nie...

 

Dwa testamenty o różnej treści

Dostałam wezwanie na rozprawę dotyczącą spadku po babci. Posiadam jej testament z 1970 r., w którym zapisała mi połowę majątku. Okazało się...

 

Mieszkanie po sąsiedzie w testamencie

Rok temu mój sąsiad w obecności notariusza sporządził testament, w którym do całego spadku (mieszkanie) powołał mnie. W dniu wczorajszym...

 

Odwołanie od orzeczenia sądu pierwszej instancji w sprawie testamentu

Krewna w testamencie notarialnym przekazała mi mieszkanie, ponieważ jej córka nie utrzymywała z nią kontaktu. Niestety przegrałem sprawę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »