Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywłaszczenie pieniędzy z konta zmarłej, które do niej nie należały

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-03-28

Przed dwoma laty wraz z matką sprzedaliśmy dom. Byliśmy współwłaścicielami po połowie. Przy sprzedaży pieniądze zostały przelane na konto matki. Tak zostało to ujęte w akcie notarialnym sprzedaży domu, czyli tylko jej numer konta. Jak pieniądze już spłynęły, matka przelała mi połowę z mojej części; drugą część miała mi przelać, gdy będę potrzebował. Za swoją część matka kupiła mieszkanie i wkrótce zmarła. Zdążyła jednak przepisać to mieszkanie na siostrę i upoważnić ją do swojego konta. Mnie w testamencie wydziedziczyła. Siostra przywłaszczyła sobie moją część pieniędzy. Jak mogę je odzyskać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Musi Pan zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia przez siostrę, która świadoma, iż pieniądze na koncie nie stanowią majątku spadkowego, rozporządziła powierzonymi jej pieniędzmi bez stosownego ku temu tytułu.

Rozporządzenie cudzym mieniem „jak własnym”, jako odpowiadające znamieniu przywłaszczenia określonego przepisem art. 284 § 2 K.k., zawiera zamiar przejawiający się we „włączeniu pieniędzy do swego majątku i rozporządzeniu nimi jak własnymi” – wypełnia dyspozycję wskazanego przepisu, o tyle sprzeciw musi budzić utożsamienie takiego działania z samym tylko faktem nieuprawnionego postąpienia z powierzonym mieniem w inny, niż umówiony z matką sposób, niezależnie od tego, jaką wolą objęty był skutek tak podjętego działania i jaki przyświecał mu cel. Dla realizacji znamienia przywłaszczenia od strony podmiotowej nie jest bowiem wystarczające stwierdzenie obiektywnego rozporządzenia przez sprawcę cudzą rzeczą, lecz konieczne jest oprócz tego wykazanie, że działaniu temu towarzyszył szczególny zamiar, określany jako animus rem sibi habendi (por. m.in. wyroki: Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1978 r., V KR 197/77, OSNPG 1978, z. 6, poz. 64 i Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 października 1998 r., II AKa 108/98, Apelacja Lubelska 1999, Nr 2 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r., IV KKN 380/99 – Lex nr 77427).

Do istoty przywłaszczenia (tak jak kradzieży) należy osiągnięcie celu w postaci uczynienia z cudzej rzeczy swojej własności. W zakresie traktowania cudzej rzeczy jak własnej – przez jej zatrzymanie lub rozporządzenie nią – mieści się zatem zarówno wola włączenia w ten sposób owej rzeczy do majątku sprawcy, jak i jednoczesny zamiar definitywnego pozbawienia osoby uprawnionej jej własności; w zamiarze tym nie mieści się więc jedynie tymczasowe uniemożliwienie dysponowania rzeczą przez jej właściciela. Skutek przywłaszczenia, objęty bezpośrednim a nie ewentualnym zamiarem sprawcy, stanowi utrata rzeczy przez osobę uprawnioną, wobec czego szkoda powstała w majątku tej osoby ma, w zamierzeniu przywłaszczającego, nieodwracalny charakter. Taki zamiar odróżnia się od zamiaru sprawcy, który jedynie samowolnie używa cudzej rzeczy (por. m.in. treść przepisów art. 127 § 1 K.w., czy art. 289 K.k.), albo który – przy pomocy oszukańczych zabiegów – podejmuje działanie skutkujące niekorzystnym rozporządzeniem przez pokrzywdzonego mieniem z jednoczesną korzyścią dla siebie, której osiągnięcie stanowi jego cel (por. wywody wyroków Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2000 r., III KKN 86/98, OSNKW 2000, z. 7-8, poz. 65 i z dnia 30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/00, OSNKW 2000, z. 9-10, poz. 85 i przytaczaną tam literaturę). Cel przywłaszczenia jest pojęciem zakresowo węższym od celu osiągnięcia korzyści majątkowej, która to korzyść może wynikać także z niekorzystnego dla interesów pokrzywdzonego wykorzystania cudzego mienia i materializować się w każdej innej formie niż przywłaszczenie.

Drugą opcją jest pozew cywilny. Jednak tu ponosi Pan opłaty. Jednak skoro siostra nabyła spadek po mamie, to weszła w jej prawa i obowiązki – sąd na Pana żądanie może uzyskać z banku historię rachunku – nawet już zamkniętego.

Wpis sądowy od pozwu to 5% wartości kwoty, jakiej Pan dochodzi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Czy spadek wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Żona chce wziąć rozwód. W czasie naszego małżeństwa zmarli moi rodzice. Czy spadek po nich należy się obojgu małżonkom, czy jest wyłącznie moją...

Czy gospodarstwo przekazane synowi po jego śmierci przypada bratowej?

Moi rodzice mieli czworo dzieci. W 1987 r. przepisali gospodarstwo za rentę na brata (był to akt notarialny, w którym jest napisane, że to umowa...

 

Ubezwłasnowolniony spadkobierca

Po śmierci rodziców w spadku pozostało mieszkanie spółdzielcze własnościowe dla trójki dzieci. Spadkobiercami jest syn i dwie córki, jedna...

 

Testament, zapis windykacyjny czy umowa dożywocia, co lepsze?

Mąż zamierza spisać testament na mnie. Posiada mieszkanie zakupione przed naszym ślubem, ma dwoje dorosłych dzieci z pierwszą żoną. My dzieci nie mamy....

 

Podejrzenie podrobienia podpisu zmarłego w celu wypłaty środków z konta

W 2012 r. zmarł mój ojciec. Jestem jedynym jego spadkobiercą, co zostało stwierdzone na mocy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Dowiedziałem...

 

Przysposobiony brat a dziedziczenie

Niedawno zmarł mój ojciec. Pozostawił po sobie współwłasność (z mamą) własnościowego mieszkania spółdzielczego i środki na rachunku...

 

Domaganie się spłaty od brata za dom rodzinny

Domaganie się spłaty od brata za dom rodzinny

Mój dom rodzinny po babci był własnością Skarbu Państwa. Mama go odzyskała, ale możliwe było tylko uczynienie właścicielem mojego brata, ponieważ tylko...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »